39 9 Het in 1953 ingestelde phasensysteem, volgens het welk de tewerkgestelde jongens bij gebleken geschikt heid moeilijker werk te doen kregen, bleef gehand haafd. Het werd evenwel in verband met de geringe bezetting - een gevolg van de gunstige werkgelegen heid - vrijwel niet geëffectueerd. De aard der werk zaamheden is bestendigd. De dagelijkse leiding bleef in handen van de heer J. de Bruin, geassisteerd door een in het kader van de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening (groep A) ge plaatste werkloze. In de beloning der jongens subsidieerde het Rijk met 90%, in die van de assistent met 95%. De resultaten, welke met de jongens werden be reikt, kunnen bevredigend worden genoemd. AV .O.-werkplaats. De circulaire dd. 23 April 1953, welke een speciale regeling bevatte van het subsidie in de kosten van lonen en sociale lasten van die objecten, die kunnen worden beschouwd als een „werkplaats” in de zin der regeling, stelde de mogelijkheid open te voldoen aan het voorstel van het Bestuur van de afdeling 's-Gravenhage der Nederlandse vereniging Sociale Zorg voor minder-validen A.V.O. om een deel van de in haar werkplaats verrichte arbeid als een G.S.W.- object aan te merken, te weten de werkzaamheden in de beschuttende werkplaats en die in het toeleverings bedrijf. De Minister van Sociale Zaken en Volksge zondheid stelde bij zijn goedkeuring de beperkende bepalingen, dat alleen die A.V.O.-arbeiders in de re geling konden worden opgenomen, ten aanzien van wie de Commissie Gemeentelijke Sociale Werkvoor ziening gunstig heeft geadviseerd en dat zij slechts die werkzaamheden mogen verrichten, tegen welker uitvoering in G.S.W.-verband de Commissie geen be zwaar heeft. De arbeidsprestatie van de onderhavige categorie gehandicapten en de aard der werkzaam heden vormden de criteria bij de beoordeling. Bij ne gatieve waardering bleven alle kosten voor rekening van de A.V.O. In het andere geval kan slechts dan het normale subsidiepercentage van 90 of 95 worden gedeclareerd, indien de exploitatierekening een na delig saldo vertoont, dat hoger is dan het bedrag van het te verlenen subsidie. Gelet op het bijzondere karakter van dit object wordt de tewerkstellingstermijn niet vooraf bepaald. De beloning is voor de arbeiders in de beschuttende werkplaats berekend naar een tariefvergoeding vol gens groep B der regeling; de in het toeleveringsbedrijf geplaatsten ontvangen een gedifferentieerde beloning, nl. geschoolden 95% van het loon van de desbetref fende C.A.O.1), voorzover en zolang althans daar mede in overeenstemming zijnde arbeid wordt ver richt; de overigen krijgen een beloning naar gelang van de graad van hun geoefendheid. Tenslotte kunnen voor bepaalde opdrachten van zeer eenvoudige aard speciale beloningen worden vastgesteld. Tewerkstellingen geschiedden bij de volgende afde- Resultaat der tewerkstelling in de Gemeentelijke sociale werkvoorziening. Het aantal tewerkgestelden, dat begin Januari 472 (244 groep A en 228 groep B) bedroeg, liep, behou dens een geringe schommeling in de zomermaanden, regelmatig op. Einde December waren 1 000 personen Gemeentelijke Werkplaatsen voor Blinden e.a. De hiervoren genoemde verruiming van de Ge meentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling schiep tevens de mogelijkheid tot tewerkstelling van blinden en enkele andere lichamelijk gehandicapten en wel bij de onder de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Be langen ressorterende afdeling Gemeentelijke Werk plaatsen voor Blinden e.a. Dezelfde beperkingen als voor de A.V.O.-werk plaats zijn ook voor dit object vastgesteld. Ook hier vindt geen vooraf vastgestelde roulering plaats. De beloning is afhankelijk van de geleverde prestatie. De werkzaamheden der blinden bestaan uit het ver vaardigen van borstels en manden en het herstellen van rijwielen; de overige hier geplaatste gehandicapten verrichten werkzaamheden, die niet door blinden kun-» nen worden uitgevoerd, doch in het kader van de werkplaats niet kunnen worden gemist, zoals het pek- werk in de borstelmakerij. De tewerkstellingen hadden gunstige resultaten. lingen der A.V.O.: bankwerkerij, montage, timmer werkplaats, polijsterij, spuiterij, magazijn, postzegels (knippen en sorteren), (vervaardiging van) kempt- spuitjes, (monteren van) smeltzekeringen, plakhaken en kaarsen schilderen. Duidelijk kwam naar voren, dat deze differentiëring in de aard van het te verrichten werk de benadering van de doelstelling der plaatsingen, welke een gunstig verloop hadden, zeer ten goede kwam, dit zowel in arbeids- als in bezigheidstherapeutische zin. Timmerwerkplaats Nieuwe Haven. Ligt bij de twee laatst beschreven objecten de na druk speciaal op het tewerkstellen van lichamelijk gehandicapten, een ander karakter draagt de nieuwe timmerwerkplaats. Met dit binnenobject wordt een zo groot mogelijke verscheidenheid van werklozen de gelegenheid geboden een bepaalde handvaardigheid op te doen, welke hen er gemakkelijker in kan doen slagen arbeid in het vrije bedrijf te verkrijgen. De werkplaats is dus in principe niet bestemd voor vak lieden. Reeds de bouw van de werkplaats zelf werd uitge voerd in G.S.W.-verband, onder leiding van Gemeen tewerken. Orders werden reeds ontvangen voor de vervaardiging van speelwerktuigen (o.a. voor binnen tuinen van woningcomplexen), tuinhuisjes voor volks tuintjes, spelmateriaal en opklapbare houten toiletten. Voorts zal de werkplaats fungeren als toeleverings bedrijf voor de buitenobjecten der G.S.W.: vervaardi ging van toiletten en schaftgelegenheden, reparaties aan gereedschap enz. VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING Collectieve Arbeidsovereenkomst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 515