I I 39 I I 12 Hulpverlening markt- en straatkooplieden. De vorst, welke einde Januari intrad, bracht vele markt- en straatkooplieden ertoe uitkering aan te vra gen. Alvorens zij evenwel daarvoor in aanmerking konden komen, dienden zij hun vergunning bij de Politie te hebben ingeleverd. De omvang der hulpverlening blijkt uit onder staand overzicht: De Plaatselijke Adviescommissie. De samenstelling van de Commissie werd in het verslagjaar niet gewijzigd, zodat hiervoor verwezen kan worden naar het jaarverslag over 1953. De Commissie handelde de verzoeken schriftelijk af. Zij bracht 1138 adviezen uit, beogende in 201 geval len voor uitkering af te wijzen, in 311 de uitkering te handhaven, in 378 in uitkering te nemen en in 248 de uitkering te beëindigen. De uitvoering der regeling. Het aantal personen dat uitkering krachtens de Zelfstandigenregeling genoot, bedroeg gemiddeld 64 per week. In Februari werd het hoogste gemiddelde bereikt, nl. 116 per week, en in September het laag ste, nl. 40 per week. Voor een overzicht van de om vang der hulpverlening zij verwezen naar de bijlagen XVII en XVIII. De alastrimepidemie deed in Januari een fruithan delaar en 2 rijwielbewakers, standplaats hebbende bij het toen gesloten ziekenhuis Zuidwal, om een uitkering verzoeken, welke werd toegekend. Sedert de week 1419 Juni geschiedt de betaling aan beeldende kunstenaars, die zelfstandigenuitkering genieten, in „Pulchri Studio” door de administratrice van dit schilderkundig genootschap. In meer gevallen dan voorheen werd overgegaan tot het verstrekken van renteloze voorschotten en van een aantal weekuitkeringen ineens, teneinde daardoor de zelfstandige weer geheel in staat te stellen in het onderhoud te voorzien. Ook hier treedt dus langza merhand een differentiëring in de wijze van hulpver lening op de voorgrond. gens beëindiging van het object, 17 wegens het over gaan in dienst van de object gever, 30 wegens het aanvaarden van werk in het normale arbeidsproces en 7 om diverse andere redenen. Van de 47 personen, die als gevolg van hun tewerkstelling in dienst van een objectgever zijn getreden of elders een normale betrekking aanvaardden, zijn er 37 boven de veertig jaar. Twee personen waren in een andere gemeente te werkgesteld, terwijl omgekeerd twee personen uit Voorburg op Haagse objecten waren geplaatst. Over het algemeen kan worden geconstateerd, dat de tewerkstellingen een bevredigend resultaat ople verden. Behoudens de verhogingen der uitkeringsbedragen, welke zijn aangepast aan de normen voor hen, die uitkering krachtens de Sociale Voorziening, groep B, genieten (zie pag. 3), ondervond de regeling geen wijziging. Voor haar inhoud zij derhalve verwezen naar de voorgaande jaarverslagen. c. Gemeentelijke Werkverschaffing. Voor de doelstelling der Gemeentelijke Werkver schaffing moge worden verwezen naar voorgaande jaarverslagen. Bijlage XV geeft een overzicht van de objecten, de werkzaamheden, het aantal tewerkgestelden en de uitgaven. Bijlage XVI geeft het gemiddeld aantal personen, dat was tewerkgesteld, en wel gesplitst naar bedrijfs- klassen en leeftijdsgroepen. In de tweede helft van het verslagjaar werd aan de armlastigen, die in de Gemeentelijke Werkver schaffing arbeidden, de gelegenheid geboden zich in de Gemeentelijke sociale werkvoorziening en dus langs arbeidstherapeutische weg te rehabiliteren. Dit had tot gevolg, dat op 1 November vrijwel alle te werkgestelden en met hen de objecten in het werk- voorzieningsvXak waren getrokken. Het betrof hier in totaal 255 personen en 9 objecten. Een belangrijk gevolg van deze wijziging is voor deze tewerkgestelden, dat zij, die tijdens hun plaat- singstermijn een bevredigende arbeidsprestatie leve ren, nadien in de Sociale Voorziening kunnen wor den opgenomen. Eén object bleef in stand, nl. dat bij de Gemeente lijke Reinigingsdienst, waar de werkzaamheden be staan uit schoonhouden van landerijen. Hier waren aan het einde van het verslagjaar 4 personen werk zaam. Dit object is dienstig voor hen, die het vereiste peil van maatschappelijk herstel niet kunnen be reiken. VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING Bedrag. Categorie. Week. 18 255,38 457 25-30/1 29 622,33 676 1-6/2 8-13/2 15-20/2 groenten-, bloemen- en fruitkooplieden. kooplieden (ook visven- ters) en glazenwassers, idem. hoveniers en puien- schuurders. 663 6 1 802 25 988,76 220,62 Aantal uit keringen. 74,087,09 5 Regeling voor sociaal-economische hulpverlening aan zelfstandigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 518