I 39 I 17 d.i. 1,02 pCt. 58 d.i. 69,05 pCt. 26 d.i. 30,95 pCt. 1860 80 1652 14 i) 1733 127 Totaal afgegeven beslissingen 14 Na beslissing B. en W. niet- toelaatbaar Na beslissing B. en W. niet-toe- laatbaar in geambieerde functie Gedeponeerd wegens ontslag Revisiegevallen Geen beslissing genomen. Aantal aanvragen nog in behandeling op 31 December I 1454 67 43 8 2 54 1802 4 De directeur van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening, R. P. BAAS. Behandeld 1733 aanvragen. Hiervan: Blanco („Geen bezwaar”) Toelaatbaar („Blanco Secretaris”) Toelaatbaar („Voorzitter en Secretaris”) Toelaatbaar (Behandeld in com missievergadering) Tijdelijk toelaatbaar (idem) Een vergelijkend overzicht van de plaatsingen door het Bureau en het Gewestelijk Arbeidsbureau geeft het volgende staatje. In verband met het feit, dat de zittingsduur van de leden der Commissie en van hun plaatsvervangers op 5 Augustus 1954 was verstreken, besloten B. en W. met ingang van die datum (circulaire No. 363537 1 en II, afd. P.Z., dd. 16 September 1954) voor de tijd van vier jaar (opnieuw) te benoemen tot: lid-voorzitter: Mr L. B. J. Vermeulen, oud-advo- caat-generaal bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage; leden: H. Berends, voorzitter van de afdeling ’s-Gra- venhage van de Algemene Bond van Ambtenaren; J. G. W. Bolomey, directeur van Gemeentewerken; Mr W. Nieuwhoff Jr, hoofd van de afdeling Perso neelszaken der Gemeentesecretarie; Mr Dr A. van Praag, hoofd van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeentesecretarie; Ir H. F. A. Roodenburg, directeur van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf te ’s-Gravenhage; F. M. Stein metz, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te ’s-Gravenhage; Mejuffrouw R. L. van Voorthuij- sen, adjunct-directrice van de Gemeenteziekenhuizen; lid-secretaris: R. P. Baas; plv. lid-voorzitter: Mr M. A. van Rijn van Alkemade, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden; plv. leden: P. Th. Siep, bestuurslid van de Katho lieke Bond van Overheidspersoneel; Ir H. G. C. Cohen Stuart, directeur van de Gemeentelijke Wo- ningdienst; Mr J. A. Zandee, waarnemend hoofd van de afdeling Personeelszaken der Gemeentesecre tarie; J. H. van Engelen, waarnemend hoofd van de afdeling B.V.B. der Gemeentesecretarie; Dr P. J. Platteel, directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen; A. A. Nicolai, chef Arbeidsvoor ziening van het Gewestelijk Arbeidsbureau; mejuf frouw J. M. Smelik, directrice van het Gemeente Bureau voor Beroepskeuze; plv. lid-secretaris: H. Statema, commies A bij het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Per soneelsvoorziening. Het aantal bestaande of aanstaande vacatures, waarin op 31 December nog niet was voorzien, was 324. Dit aantal betreft voornamelijk plaatsen voor ongeschoolden en vaklieden, technici en jeugdige ad ministratieve krachten. Het aantal door het Bureau bij werkgevers enz. ingewonnen informaties bedroeg 4067 (in 1953: 5599). De taak van de Commissie onderging ingaande 29 September uitbreiding door de opheffing van de Zui veringscommissie. De beoordeling van politieke ante cedenten vormt sedertdien ook een onderdeel van het commissie-onderzoek. De tot dan gevolgde procedure is ingepast in de normale werkwijze der Commissie. Overigens onderging de taak geen wijziging. Het hieronder volgende overzicht geeft blijk van het verloop van de werkzaamheden: Aantal aanvragen nog in behandeling op 1 Januari Aantal nieuwe aanvragen Opnieuw in behandeling genomen Hiervan: toelaatbaar (c.q. tij delijk toelaatbaar) 1 652 d.i. 98,98 pCt. niet-toelaatbaar (c.q. niet- toelaatbaar in geambieerde functie) Aantal in 10 commissievergaderingen behandelde gevallen 84. Hiervan: toelaatbaar (49) c.q. tijdelijk toelaatbaar (9) niet-toelaatbaar (22) c.q. niet-toelaatbaar in geambi eerde functie (4) VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING Jaar. 1669 1) Inclusief 4 gevallen van 1953, 1953 i 1954 Totaal aantal plaatsingen. 2711 2776 2344 2443 84.4 88.0 367 333 3 62 15.6 12.0 In van het totaal. Via P.V. In van het totaal. Via G.A.B. i Commissie Zedelijk Gedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 520