39 15 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING 1 Januari 31 December V. M. M. V. 1 3 2 Totaal 26 26 179 181 1) waarvan 3 groepsleiders afd. Cultureel Werk. Personeelsvoorziening. 2.138,79 319.04 Totaal 1.127.318,93 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7? 77 77 Ambtenaren in vaste dienst in tijdelijke dienst op arbeidsovereenkomst bij andere diensten gedetacheerd in militaire dienst Werklieden in vaste dienst in tijdelijke dienst op arbeidsovereenkomst Personeelsuitgaven Salarissen Lonen Overwerk Geneesk. onderzoek en controle Sociale lasten 77 20.535,87 13.493,21 17.870,09 810,84 7.233.79 23.080,60 1.647,66 Kapitaalslasten Rente van door het Financierings- en Beleg gingsfonds verstrekte kapitalen Afschrijving 9 14 134 18 4') 7 7 7 1 3 12 11 865,85 78,19 122 34 4') 3 6 7 I 2 4.322.43 183,75 4.725,18 935,90 9.326,94 8.470,90 281,06 1.195,07 27.537,37 6.860,46 2.777,73 12.759,73 50 1.322,91 64,19 26,59 60,98 368,45 957,— 776.203,25 29.995,40 12.221,25 975 137.623,46 1) De personeelsuitgaven zijn geboekt exclusief de salarissen en sociale lasten van twee ambtenaren der afdeling Cultureel Werk, welke gebracht zijn ten laste van de post „Ontwikkelingscursussen voor Werklozen” volgnummer 964, en exclusief het salaris en de sociale lasten van de te Stellendam gedetacheerde ambtenaar (zie pag. 5). Specifieke uitgaven Advertentiekosten Kosten cursus maatschappelijk werker Vergoeding aan vakorganisaties voor admini stratiekosten uitkering Sociale Voorziening Reiskosten sollicitanten Oninbare voorschotten wegens verstrekking van kleding en schoeisel Schadeloon Personeelsreserve Taxikosten ten behoeve van geldtransporten BIJLAGE I. Verdeling van en 31 December. het personeel naar dienstverband per 1 Januari BIJLAGE II. Overzicht van Zakelijke uitgaven Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Schoonmaak gebouwen Aanschaffing meubilair. Onderhoud meubilair Aanschaffing kantoormachines Onderhoud kantoormachines Aanschaffing motorrijwielen Auto- en motorkosten Tramkosten Rijwielkosten Reis- en verblijfkosten Verwarming Verlichting Waterverbruik Dienstkleding Drukwerk en kantoorbehoeften Porti-, telegram- en zegelkosten Boeken en tijdschriften Telefoonkosten Contributies Kleine uitgaven Grond-, dijk-, polderlasten, enz. Premie brandverzekering Premie autoverzekering e.d. de kosten van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 521