werd bedrag een van 44 Aan verpleeggelden 15.879,40 ontvangen. R.K. Vereniging „Het Wit-Gele Kruis”, Snijders- straat 38. Aan 1 219 gezinnen waarvan 43 a-sociale ge- zininen werd hulp verleend; in totaal werden 32 797 verzorgingsdagen genoteerd. Gegevens betreffende de Gemeenteapotheek wor den aangetroffen in het verslag van die instelling. Omtrent verleende hulp in de huishouding door of vanwege de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Be langen worden gegevens aangetroffen in het verslag van die Dienst. Bij het bureau waren in 1954 gemiddeld 45 gedi plomeerde en 13 ongediplomeerde gezinsverzorgsters in dienst. Stichting „Katholieke Gezinszorg en Gezinshulp” Malakkastraat 30. De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de werkzaamheden der consultatiebureaux. Uit de magazijnen van de wijkgebouwen Var Speykstraat, Rhijnvis Feithlaan en Appelstraat wer den onderscheidenlijk 2 500, 916 en 537 verple gingsartikelen uitgeleend. Op 13 Juli 1954 werd een Bureau voor praenatak zorg geopend in het wijkgebouw aan de Rhijnvis Feithlaan. Het aantal nieuw ingeschrevenen aan dit Bureau was 57, het aantal verstrekte consulten even eens 57. In deze wijkgemeenten waren 2 verpleegsters werkzaam. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal leden 1 181. Centraal Bureau: Koningin Emmakade 197. De provinciale afdeling Zuid-Holland van deze bond telde in ’s-Gravenhage 16 aangesloten leden- wijkverplegingen met in totaal 44 wijkzusters. Het totale aantal leden bedroeg 22 000. (Voor zover gegevens van deze wijkverplegingen beschikbaar wa ren, zijn deze in het voorgaande vermeld.) In 374 gevallen werd hulp verleend, hetzij aan gezinnen waar de huisvrouw door ziekte of afwezig heid niet in staat was haar taak te verrichten, hetzij aan a-sociale gezinnen. Wijkverpleging in de wijkgemeenten 2 en 29 der Hervormde Gemeente „Draagt Elkanders Lasten”, secretariaat: Gabriël Metsustraat 17. De stichting had op 31 December 1954 3 gediplo meerde gezinsverzorgsters en 142 gezinshulpen in dienst. Het aantal wijkverpleegsters was op 31 December 1954 11. Het aantal leden bedroeg aan het einde van het verslagjaar 15 689 (v.j. 13 341). 's-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot bescher ming van zuigelingen en kleuters, centraal bureau: Surinamestraat 25. I Poliklinieken: Gemeenteapotheek. Hulp in de huishouding; gezinszorg. 3 847 Afdeling ’s-Gravenhage der Zuidhollandse Ver eniging „Het Groene Kruis”, Van Speykstraat 31. Wijkverpleging: Aantal huisbezoeken door de wijkzusters Aantal verrichte behandelingen Aantal bezoeken bij patiënten aan huis Aantal patiënten in het wijkgebouw behandeld 9 991 759 959 6 225 62 2 782 68 794 73 246 329 1 880 327 51 853 30 740 12514 5 345 Het Oranje-Groene Kruis (Bond van Christelijke Verenigingen voor Wijkverpleging in Nederland); 51 134 1 857 7 053 128 181 1 663 Loeve- stein- laan. Wijkverpleging: Aantal patiënten op 1 Januari 1954 In 1954 behandelde patiënten Aantal patiënten op 31 December 1954 Aantal afgelegde huisbezoeken waarvan: gratis voor rekening van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen u Ned. Hervormd Bureau voor gezinsverzorging en ziekenverpleging, Suezkade 27. Zuigelingen- en kleuterzorg. De la Jul. v. Reyweg. Stolberg- laan. Consulten huisartsen en specialisten41 607 19 812 Nabehandelingen Eerste hulpverleningen Uitgeleende verplegingsartikelen Hoogtezonbestralingen Infraroodbestralingen Diathermiebestralingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 53