40 Om enige vergelijking te kunnen maken zij vermeld, dat in de Gemeente de volgende aantallen ouden van dagen een uitkering ingevolge de Noodwet Ouderdoms voorziening ontvingen: op 1 Januari 1951 17 305 par tijen; op 1 Januari 1952 18 363 partijen; op 1 Januari 1953 19 641 partijen; op 1 Januari 1954 20 579 partijen en op 31 December 1954 21 646 partijen. Op 31 December 1954 waren 257 partijen van 64 jaar in ondersteuning. Het merendeel dezer partijen zal in de loop van 1955 voor een uitkering Noodwet Ouder domsvoorziening in aanmerking komen. De sterke toeneming van het aantal bejaarden onder de Haagse bevolking is, zoals hiervoren reeds werd op gemerkt, mede van invloed op het aantal ouden van dagen, dat zich voor geldelijke ondersteuning tot de Dienst wendt. Van de 3 271 ondersteunde ouden van dagen op 31 December 1954 waren er 3 141 in het genot van een uitkering krachtens de Noodwet Ouderdomsvoorzie ning. Voor de overige 130 partijen is een aanvraag om een uitkering lopende of deze partijen komen niet voor een uitkering in aanmerking ingevolge de bepalingen van de Noodwet Ouderdomsvoorziening. De volgende cijfers tonen het verloop van het aantal ouden van dagen sinds de inwerkingtreding van de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Uit vorenstaand overzicht blijkt tevens, dat de totale groei van 1 572 partijen sedert 1-1-1949 voor 72,0 pCt. 1 132 partijen) veroorzaakt wordt door de ouden van dagen. 2 139 2 329 2 602 2 770 3 028 3 109 3 271 Noodwet nog niet in werking. Daling van het aantal partijen door gunstige werking van de Noodwet. Voortdurende stijging van het aantal partijen door stijging van de kosten van levensonder houd en de daardoor nood zakelijke verhoging der steun bedragen. Daarnaast is de toeneming van het aantal ouden van dagen onder de bevolking van in vloed. Het volgende overzicht geeft een duidelijk beeld van de toeneming van het aantal ouden van dagen te ’s-Gra- venhage. 2 722 2 155 1 966 1 927 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1 118 1 083 1 025 868 676 331 374 392 360 284 286 319 313 345 348 324 1- 1-49 1- 1-50 1- 1-51 1- 1-52 1- 1-53 1- 1-54 31-12-54 Mei 1947 3 231 1- 1-48 1- 4-48 1- 7-48 1-10-48 Duur van de ondersteuning. Van de 9 687 steunpartijen, die in 1954 een of meer uitkeringen genoten, ontvingen 5 314 partijen geduren de het gehele jaar ondersteuning. De overige 4373 partij en werden gedurende een deel van het jaar ondersteund. Ondersteunde partijen niet-Nederlanders Meervoudige ondersteuning. Gedurende 1954 ontvingen 324 ondersteunde partijen naast de uitkeringen van de Dienst tevens een uitkering van een andere instelling van weldadigheid. Het ver loop van deze zg. meervoudige ondersteuning sedert het jaar 1939 is als volgt. 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Ondersteunde ouden van dagen. Het aantal ondersteunde ouden van dagen 65 jaar en ouder) bedroeg op 1 Januari 1954 in totaal 3 109 partijen en op 31 December 1954 in totaal 3 271 partijen. De procentuele verhouding tot het totale aantal partijen komt in het volgende overzicht tot uiting. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Nationaliteit. 31-12-54 1-1-50 1-1-53 1-1-54 Ondersteunde partijen. 1 1 1 2 1 Tijdstip. 4 74 146 90 170 72 143 2 1 1 1 78 142 67 133 1 75 140 1 1 1 2 1 1 5 020 5 426 5 893 6 066 6 642 6 639 6 592 4 1 1 1 4 3 2 6 2 36 2 2 3 13 2 2 139 2 329 2 602 2 770 3 028 3 109 3 271 6 1 43 4 1 9 2 30 2 2 12 2 10 2 30 2 2 12 2 3 1 1 1 1 1 7 1 37 2 I 1 5 2 40 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 16 2 2 1 1 1 1 1 in pCt. van het totaal. 42,6 42,9 44,2 45,7 45,6 46,8 49,6 Jaar. Aantal meervoudig ondersteunden. Aantal meervoudig ondersteunden. 1- 1-49 1- 1-50 1- 1-51 1- 1-52 1- 1-53 1- 1-54 31-12-54 waarvan ouden van dagen. Amerikaanse Belgische Chinese Duitse Engelse Franse Hongaarse Indonesische Italiaanse Letlandse Lithause Luxemburgse Oostenrijkse. Poolse Portugese Roemeense Russische Tsjechische Zuidafrikaanse Zwitserse Staatloos Totaal In ondersteuning per: 1-1-51 1-1-52 Jaar. Totaal aantal partijen. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 541