40 Kerstuitkering. Winteruitkering. Verstrekking van melk aan kinderen. Extra voeding (zieken- en dieetvoedsel) Baden. 6 Aan de ondersteunden werden ten behoeve van hun kinderen tot de leeftijd van 14 jaar 166 230 bons uitge reikt, waarop gratis melk kon worden verkregen. In totaal werd 547 655 liter (w.o. 39 430 liter schoolmelk) verstrekt. In 1953 bedroeg de afgifte 174 892 bons voor 585 612 liter (w.o. 39 676 liter schoolmelk). Steun van bijzondere aard. Bij gebleken noodzaak verstrekt de Dienst aan ondersteunden kleding, ligging, dekking, schoeisel en meubilair in natura. Het bleek nodig in een aantal ge vallen ter tegemoetkoming aan gevoelsbezwaren tegen verstrekking in natura en ook bij abnormale maten kledingaankoop in een winkel mogelijk te maken. Op de juiste besteding van de gelden wordt controle uit geoefend. Voor de op bovengenoemde vormen van steun van bijzondere aard en op de overige tegemoet komingen (premiën ingevolge de sociale verzekering, handelsgeld, materialen, gereedschappen, reisgeld, verhuis- en transportkosten, aanloopkosten bij emi gratie, enz.) betrekking hebbende bedragen wordt ver wezen naar bijlage 5 op bladzijde 26. Voor elk lid van een ondersteund gezin bestaat reeds jaren de gelegenheid eenmaal per 3 maanden voor ƒ0,50, door bemiddeling van de Gemeentelijke Schoei- seldienst, één paar schoenen van nieuwe zolen en hakken te laten voorzien. De daaraan voor de Dienst verbonden kosten bedroegen in totaal 48.757,78. Degenen, wier inkomsten lager liggen dan hetgeen zij in totaal aan steun en bijkomende verstrekkingen zouden genieten, kunnen voor zg. emolumenten (zoals brandstoffenbijslag en kerstgave) in aanmerking komen. Bedroegen de op bedoelde hulp aangewezen gevallen in 1953 591, aan het einde van het verslagjaar was dit aantal opgelopen tot 822. Deze naar verhouding grote stijging valt in hoofdzaak waar te nemen onder de in het algemeen toenemende groep ouden van dagen. Ook voor 1954 golden de regelingen met de Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst en andere maatregelen, als vermeld in het vorig jaarverslag, met betrekking tot de geneeskundige behandeling van ondersteunden en verzorgden, die geen lid zijn van een der algemene ziekenfondsen. Voor de op afdeling I „Steunverlening ingevolge de Armenwet”, hoofdstuk 1, betrekking hebbende getallen zie voorts bijlagen 2 tot en met 4 op bladzijde 26. Wederom werd aan de ondersteunden een kersttoeslag gegeven, te weten 25 pCt. van het toegekende bruto steunbedrag (zonder brandstoffenbijslag) en wel ten minste 3,per geval. Bovendien reikte de Dienst op 24 December aan alle ondersteunden en daarmede gelijkgestelden een kerst- gave in natura uit. Deze kerstgave bestond in totaal uit 8 991 pakketten (bevattende banketstaven of -kransen en in blik: gebraden varkenslapjes, doperwten en pruimen op sap). Algemeen. In het bijzonder gedurende de laatste maanden van 1954 was het, wegens gebrek aan plaatsen voor invai- Voor het stookseizoen 1953/1954 ontvingen de on dersteunden een wekelijkse uitkering in contanten tot een bedrag van ƒ3,20 of ƒ1,65 (onderscheidenlijk voor een hele of halve brandstoffenbijslag), waardoor zij zelf tot aanschaffing van de noodzakelijke brandstoffen hoeveelheid konden overgaan. Aan elk der ondersteunde partijen verstrekte de Dienst tevens een zg. wintertoeslag van ƒ0,50 of ƒ0,25 per week, al naar gelang sprake was van een gezin of een alleenstaande. In verband met de lang aanhoudende strenge vorst werd de brandstoffenbijslag in de week van 8 tot 13 Februari verdubbeld, terwijl de periode, waarover die bijslag normaal wordt verstrekt, met 4 weken werd verlengd. Voor het stookseizoen 1954/1955 wordt dezelfde gedragslijn gevolgd als die van 1953/1954, met dien ver stande, dat de wekelijkse uitkeringen onderscheidenlijk 4,10 en ƒ2,05 bedragen, rekening houdend met de verhoogde brandstoffenprijzen, terwijl de „wintertoe- slag” (ƒ0,50 of ƒ0,25 per week) in genoemd bedrag werd opgenomen. De brandstoffenbijslag werd voor de eerste maal uitbetaald in de week van 20 tot en met 25 Sep tember. Het aantal op advies van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst gedane verstrekkingen van zieken- en dieetvoedsel bedroeg 8 208 (in 1953 7 109). Opgemerkt zij, dat elke verstrekking betrekking heeft op een tijdvak van ten hoogste 4 weken per persoon. In het verslagjaar werden op aanvraag uitgereikt 50 843 bons (vorig jaar 53 913 bons), elk rechtgevende op één gratis stortbad in een der gemeentelijke bad inrichtingen, te weten 45 904 aan ondersteunden en hun daarvoor in aanmerking komende gezinsleden boven de leeftijd van 14 jaar (leerplichtige kinderen kunnen aan de zg. schoolbaden deelnemen) en 4 939 bons aan voor rekening van de Dienst in particuliere inrichtingen verblijvende verzorgden. In totaal werden 32 940 baden genomen (in 1953 33 584 baden). VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Hoofdstuk 2. Verzorging buiten eigen woning

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 543