40 Werkverschaffing voor vrouwen. f 46.891,20 van Arbeidstherapie. Kunstmiddelen e.d. De kosten en bijdragen wegens op advies van de Ge- r eentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst in Behalve uit betalingen van belanghebbenden be stonden de bijdragen ook uit giften van kerkelijke en particuliere instellingen. De bijdragen van ziekenfondsen in de kosten van via de Dienst aan leden verstrekte instrumenten werden rechtstreeks aan de leveranciers overgemaakt, zodat de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen als kosten de nettobedragen heeft verantwoord. In 1954 adviseerde de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst in 2 848 gevallen tot verstrek king van heelkundige instrumenten (in 1953: 2 912). De Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen heeft 11 (12) aanvragen op sociale gronden afgewezen. De voor arbeidstherapie in aanmerking komende t.b.c.-patiënten en geestes- en zenuwzieken worden ge plaatst op advies van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Deze arbeidstherapie omvat tewerkstelling van t.b.c.-patiënten rechtstreeks bij de Gemeenteplantsoenen en van geestes- en zenuwzieken door de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk” in eigen werkplaatsen, bij het Gesticht „Oud Rosenburg” en in de Gemeenteplantsoenen. Aan t.b.c.-patiënten betaalde de Dienst aan loon 3.749,74 0,60 per uur tot 30 uur per week; daar boven 0,20 per uur), waarvan 1.622,90 van Ge- de jaren 1953 en 1954 verstrekte brillen, kunstgebitten, orthopaedisch schoeisel, beugels en andere heelkundige en orthopaedische instrumenten, bedroegen: Tandheelkundige behandeling. De kosten voor conserverende hulp ten behoeve van niet bij een algemeen ziekenfonds aangesloten behoef- tigen kwamen ook in het jaar 1954 ten laste van de Dienst. Eveneens bleef de regeling betreffende het verlenen van tandregulatie van kracht. De aan een en ander verbonden kosten bedroegen ƒ984,27 (ƒ671,13). Terpleegstershulp. Tot de diverse kruisverenigingen en wijkverplegingen, waarmede te dezer zake een overeenkomst bestaat, hebben zich in het afgelopen jaar 752 personen om hulp (op medisch advies) gewend. Deze hulp omvatte het verplegen en verbinden van patiënten, alsmede het geven van een wasbeurt en injecties bij hen, die niet in staat zijn dit zelf te doen. In totaal werd 78 981 maal hulp verleend, waarvoor een bedrag van f 61.155,10 aan de kruisverenigingen en wijkverplegingen werd voldaan. Aan 214 patiënten werd kraamhulp verleend, welke hulpverlening weder om was opgedragen aan de ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging voor Kraamverzorging „Frankenslag”. In totaal werd hiervoor 4 465 maal hulp verstrekt, waarvoor 4.018,50 aan genoemde vereniging werd betaald. In het verslag over 1953 werd een uitvoerig overzicht gegeven over doel en wezen van de „werkverschaffing voor vrouwen”; thans moge worden volstaan met de vermelding van enkele aantallen. Op 31 December 1954 werkten in totaal 148 vrouwen in 227 gezinnen, waarvan in 185 gevallen bij onder steunden en in 42 gevallen bij niet-ondersteunden. Belangrijk is het resultaat, dat verscheidene in deze werkverschaffing betrokken ondersteunde vrouwen, door gewenning aan werk bij derden, elders werk zochten en geen steun meer behoefden. Dit was in het verslagjaar het geval met 56 vrouwen. In het verslagjaar werden door de geplaatste vrouwen meer dan 67 000 werkuren (vorig jaar 54 600) ge maakt. De bruto uitkeringen hiervoor (inclusief tram geld) bedroegen rond 35.000,Hiervan werd een bedrag van rond 16.800,aangewend als gedeelte lijke restitutie van genoten ondersteuning. Dagverpleging. Een drietal wijkverplegingen vei zorgde voor rekening van de Dienst, op advies van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst 271 kinderen in haar dagverblijven. Het totaal aantal dagen bedroeg in 1954 19 538 tegen 23 534 in 1953. Hiermede was een bedrag 45.891,30) gemoeid. Nabehandeling aan huis. Verplegers van het Gemeenteziekenhuis hebben in de loop van het jaar voor rekening van de Dienst 145 personen aan huis nabehandeld (catheteriseren). Het totaal aantal behandelingen in 1954 bedroeg 6 644 tegen 6 470 in 1953. De Dienst vergoedde hiervoor een bedrag van ƒ7.141,80 (ƒ5.176, In deze uitkomsten zijn begrepen 48 in de Gemeen telijke Verzorgingshuizen verblijvende personen, die gezamenlijk 2 182 behandelingen ondergingen, waar mede een bedrag van 2.291,10 was gemoeid. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Bijdragen. Kosten. Hoofdstuk 6. Werkverschaffing. 9 Hoofdstuk 5. Medische hulp buiten ziekenhuizen, kunstmiddelen e.d. Ten laste van de Dienst. 55.071,83 61.205,37 3.483,20 4.582,49 1953 1954 51.588,63 56.622,88 Jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 546