40 Psychiatrische verpleging Exploitatie Huize „Cr om vliet”). Vormt het bejaardenvraagstuk en vooral de toe neming van het aantal ouden van dagen reeds een voort durend probleem, in het bijzonder is dit het geval met de geestelijk gestoorde ouden van dagen. Als dezen niet langer in de vrije samenleving kunnen worden gehandhaafd, zijn zij aangewezen op verzor ging in een inrichting. Opneming in een gemeentelijk of particulier verzorgingshuis is met het oog op hun gestoordheid niet mogelijk, terwijl zij anderzijds vaak niet dermate gestoord zijn, dat zij noodzakelijkerwijs verpleging in een psychiatrische kliniek of inrichting behoeven. Zij zouden bovendien de opneming van patiënten in deze in Nederland overal reeds overbezette inrichtingen vertragen. Een en ander heeft het Gemeen- kwaamt zich in het repareren van bromfietsen; het resultaat hiervan is bevredigend. Een zestal niet-blinde mindervaliden had wederom regelmatig werk aan het pekken van bezems en rollen voor de Gemeentelijke Reinigingsdienst. Daarnaast werd ook werk verricht voor de gemeenten Rijswijk en Voorburg. De matrassenmakerij maakte een moeilijke tijd door, daar de verkoop van nieuwe matrassen door de grote concurrentie sterk wordt bemoeilijkt. Reparaties von den regelmatig plaats. Van de afdeling „Onderwijs” der Gemeentesecretarie werden dit jaar minder opdrachten dan in voorgaande jaren ontvangen, als gevolg van het feit, dat in het ver leden verscheidene piano’s grondig werden opgeknapt. De afdelingen mandenmakerij en stoelenmatterij hadden ruim voldoende werk. De deelneming aan de Damesbeurs was wederom een succes; er werden veel wollen tafelkleden verkocht. Een blinde demonstreerde het vervaardigen van deze kleden op een handweefgetouw. Het publiek had hier voor grote belangstelling. Op de Voor- en Najaarsbeurs in Utrecht waren de Werkplaatsen eveneens vertegenwoordigd. Dit jaar bracht een tweetal buitenlandse gasten een bezoek aan de Werkplaatsen, te weten de heer Hideyuki Imahashi, directeur van het Blindeninstituut te Osaka (Japan) en de heer Ramchandro Rao, directeur van het Blindeninstituut te Haiderabad (India). De opslagruimte van het magazijn werd aanmerkelijk uitgebreid, doordat een nieuw gebouwde loods op de binnenplaats in gebruik kon worden genomen. De blindenmuziekvereniging „Kunst naar Kracht”, voor het overgrote deel bestaande uit personen, die werkzaam zijn op de Werkplaatsen, had met haar op treden weer veel succes. De actie voor het aanschaffen van uniformen kreeg dit jaar een belangrijke steun door de spontane medewerking van het gemeenteper- soneel. Dit maakte het mogelijk, dat de uniformen in April officieel aan de vereniging konden worden over gedragen. De vereniging trad dit jaar tweemaal voor de radio op. meenteplantsoenen in velband met de door deze per sonen geleverde prestaties werd terugontvangen. Aan de bij de Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk” tewerkgestelde en bij de Dienst in ondersteu ning zijnde geestes- en zenuwzieken vergoedde de Dienst een bedrag van 466,voor tram- en buskosten. Werkplaatsen voor Blinden c.a. In 1954 waren gemiddeld 45 (44) blinden en 14 (15) uit anderen hoofde lichamelijk gebrekkigen werkzaam. Hiervan waren 33 blinden en 1 lichamelijk gebrekkige op arbeidsovereenkomst aangesteld volgens het Blin denreglement 1948. Voor laatstgenoemde groep betekende de wijziging van de Pensioenwet op 1 April 1954 een aanmerkelijke verbetering van sociale positie, aangezien het hierdoor mogelijk is geworden de op arbeidsovereenkomst aan- gestelden met een diensttijd van 5 jaar of langer in de pensioenregeling te doen opnemen. De arbeidsverhouding van de niet op arbeidsover eenkomst aangestelden onderging eveneens een ingrij pende wijziging. Ingaande 1 Januari 1954 werd de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling voor 21 van de 25 tewerkgestelden van toepassing verklaard. De sociale verzekeringswetten gelden hierdoor ook voor deze groep. Tevens betekent deze regeling een belangrijke financiële tegemoetkoming voor de Ge meente, daar 90 pCt. van het uitbetaalde loon alsmede de sociale lasten aan het Rijk kunnen worden gedecla reerd. De bruto omzet van de Werkplaatsen bedroeg in het verslagjaar ƒ241.255,65 tegenover j 256.734,65 in het jaar 1953. Een kleine achteruitgang derhalve, hoofdza kelijk doordat minder nieuwe matrassen werden ver kocht. De verkoop van de handgeweven artikelen verliep gunstig. Regelmatig werden, eveneens van blinden inrichtingen, belangrijke bestellingen vooral van hand en theedoeken ontvangen. Ook in dit verband is het nauwere contact, dat tussen de diverse blindeninrichtingen is ontstaan, door de activiteiten van de Stichting „Het Nederlandse Blindenwezen”, van groot belang. De verkoop van huishoudelijk borstelwerk bleef constant. Verzoeken om inlichtingen bewezen, dat het publiek steeds meer aandacht schenkt aan het wettig gedepo neerd waarmerk van genoemde stichting, dat op alle door blinden vervaardigde artikelen is aangebracht. De afdeling mattenmakerij vervaardigde ook dit jaar weer de zogenaamde H-matten voor gemeentelijke instellingen. Er waren ruim voldoende orders voor ruiggeschoren matten. In beperkte mate werden corri- dormatten geproduceerd. De concurrentie in dit artikel is nog steeds groot. De rijwielreparatieafdeling had dit jaar veel werk. Verscheidene gemeentelijke instellingen behoren tot de vaste opdrachtgevers. Een tweetal half-blinden be- VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN 10 Hoofdstuk 7. Diversen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 547