Vereniging „Het Blauwe Kruis”, Trompstraat 87. 45 Vereniging „Hulp aan Zuigelingen”, (kliniek) 'ranjeplein 24-26. Zuigelingen- en kleuterzorg wordt mede door ver schillende hiervoren vermelde wijkverplegingen be hartigd; cijfers omtrent het Juliana Kinderziekenhuis worden aangetroffen op blz. 41. Haagse Raad voor Kinderu it zending, secretariaat: Valkenboskade 413. Voor uitzending naar buiten hebben de school artsen in 1954 2 578 kinderen aanbevolen. Boven dien werd door de uitzendende verenigingen voor 267 kinderen keuring door de schoolartsen aangevraagd; in 200 van deze gevallen werd gunstig advies gegeven. Door de geneeskundigen van de consultatiebureaux voor zuigelingen en kleuters werden 323 kinderen aanbevolen voor uitzending in dagverpleging door de Vereniging „Naar het Strand”; in alle gevallen werd gunstig geadviseerd. 3) 332 696 188 De rekening en verantwoording van de ’s-Gra- anhaagse Centrale Vereniging tot bescherming van Zuigelingen en Kleuters vermeldde over 1954 een ladelig saldo van 127.897,22, hetwelk door ge- neentesubsidie werd gedekt. Aan de verslagen van enige instellingen is het ■olgende ontleend. Voor aantallen m.b.t. het consultatiebureau voor :uigelingen en kleuters wordt verwezen naar voren staande tabel. In de kliniek werden 206 zieke kinderen opge- lomen; het totale aantal verpleegdagen bedroeg i 910. Door de chirurg werden 41 kinderen geope- eerd. De vereniging beschikte op 31 December 1954 )ver een kapitaal van 1.167,34. Mededelingen omtrent bemoeiingen van de Ge meentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst met de uitzending van kinderen naar buiten worden aangetroffen in het verslag van die Dienst. R.K. Vereniging „Het Wit-Gele Kruis”, Snijders- :raat 38. In het verslagjaar werden in het tehuis van de ver- miging 48 kinderen opgenomen (8 257 verpleeg- lagen). In de zomermaanden maakten 7 kinderen een tamp mee van Pro Juventute en één kind een tamp van de Bataafse Petroleum Maatschappij. De verlies- en winstrekening vermeldde per 31 december 1954 een nadelig saldo van 151,59. In het verslagjaar werden 7 moedercursussen ge organiseerd, waaraan door 134 moeders werd deel genomen. 155 i Hl I Consultatiebureaux voor zuigelingen en kleuters. 1 Zuigelingen. Nieuw 3 350 4 695 59 770 32 747 2 925 17 690 4 677 Aantal Consultatiebureaux: 8. Kleuters. Over- geschreve- nen. Nieuw ingeschreve-j nen. Aantal zittingen Aantal consulten Aantal huisbezoeken Nieuw ingeschreven patiëntjes Huis- bezoeken. 4 367 3 785 1 739 1 716 4 999 2 144 2 182 2 259 3 090 435 1 984 748 1 916 1 057 326 335 456 159 330 154 151 111 119 101 254 117 33 181 290 134 1 768 3 813 1 089 1 628 778 661 708 518 817 2 285 869 245 978 1 154 379 Huis bezoeken. 156 2 175 1 603 595 507 77 Zuige lingen. 468 9 264 5 558 1 023 59 208 115 363 271 451 163 1 124 123 Oranjeplein 24-26 Regentesselaan 18 Juliana Kinderziekenhuis Gouverneurlaan 422 De la Reyweg 297 Juliana van Stolberglaan 109 Gedempte Sloot 167 Houtrustweg 260-262 Jurriaan Kokstraat 45-47 Wilhelminastraat 73 (Lsd.) Appelstraat 167 Z.Ó. Buitensingel 76 „Zomerhof”, Troelstrakade Jan I.uykenlaan 116 Loevesteinlaan 1037 Hengelolaan 4002) Verstrekte consulten, i 544 576 232 385 648 265 305 281 382 j 162 198 197 29 211 160 I 120 Kleuters, i) Nieuw ing7enreVe- 5 930 8 724 3 371 4 714 8 052 4 366 3 145 4 000 3 217 2 104 2 379 2 799 243 3 422 2 598 706 Uitzending van kinderen naar buiten. Het aantal overgeschreven kleuters werd niet voor elk der bureaux opgegeven, h Geopend op 29 Juni 1954. Hieromtrent werden geen gegevens ontvangen. 368 531 170 181 443 188 195 328 135 181 189 13 162

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 54