40 Algemeen. Ontwikkeling. Vijf leden van het personeel kwamen te overlijden te weten: deadjunct-kassier D, D.J. A. Dietz( 16 Maart), de huishoudster L. Nagtegaal (16 Maart), de inspec teur B A. A. Vroom (14 Juli), de opzichter B M. Dijkstra (25 October), de werkman Q. de Bruin (27 November). De ambtenaren J. F. J. R. von Eugen (hoofdambte naar voor sociale arbeid) en Mej. L. A. Boeters (ver zorgster) werden afgekeurd en verlieten de Dienst onderscheidenlijk op 1 Maart en 16 October. arbeid); 13 October M. J. Knaap (hoofdambtenaar voor soc. arbeid); 2 Novembet H. F. Meijer (adminis tratief ambtenaar C); 12 November N. Bekink (bureel- ambtenaar); 13 December G. Mühring (ambtenaar voor sociale arbeid B). Vier ambtenaren vierden hun 25-jarig ambtsjubileum nl. E. ten Berg (ambtenaar voor sociale arbeid B), P. H. Blokpoel (hoofdcommies), J. J. Krul (bureauchef C) en F. Leenards (ambtenaar voor sociale arbeid B). Personeelsvereniging. Der traditie getrouw verzorgde de personeelsvere niging ontspannings- en wijdingsbijeenkomsten voor de in de Gemeentelijke Verzorgingshuizen verblijvenden. Het centraliseren van de administratie van de Dienst is nog steeds een eerste vereiste. De bestaande ruimte in het hoofdkantoor is hiertoe echter ontoereikend en er zijn nog geen tekenen, welke er op wijzen, dat de reeds lang gekoesterde verbouwings- en uitbreidingsplannen binnenkort hun beslag kunnen krijgen. Ten einde de ernstigste bezwaren van de overbezetting van het gebouw Beeklaan 267a uit de weg te kunnen ruimen, verkreeg de Dienst de beschikking over de tweede verdieping van het gebouw Varkenmarkt 11- Prinsegracht 43, waar inmiddels de gehele afdeling Debiteuren-Administratie ter sterkte van 31 ambte naren kon worden gehuisvest. Het werd hierdoor mogelijk een tiental in het gebouw Nassau Zuilenstein- straat 12 ondergebrachte ambtenaren van de afdeling Verzorging naar hun in het gebouw Beeklaan 267a gevestigde afdeling te doen terugkeren. Het ligt in het voornemen de afdeling Juridische Zaken, welke in nauw verband werkt met de in het gebouw Beeklaan 267a gehuisveste afdeling Bijdragen, Onderhouds plicht en Verhaal, van het adres Westeinde 35a/37 eveneens naar eerstgenoemd gebouw over te plaatsen. De afdeling Werkplaatsen voor Blinden c.a. dient in één gebouw te worden ondergebracht; dit geldt eveneens voor de afdeling Vervoer, Distributie en Meubilair. Een gebouwencomplex, waarop voor laatst genoemde afdeling het oog was gevallen, bleek niet aan de eisen te voldoen. Als uitbreiding van opslagruimte ten behoeve van de afdeling Vervoer, Distributie en Meubilair werd op 1 Mei 1954 de beschikking gekregen over het pakhuisje Van Swindenstraat 10a. De zo gewenste vestiging van wijkkantoren op enige punten van de stad was nog niet mogelijk. De aandacht is blijvend op deze aangelegenheid gevestigd. ’s-Gravenhage, 10 Juni 1955 De Directeur, Dr. P. J. PLATTEEL Namens het Bestuur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen C. H. P W. VAN DEN OEVER. Voorzitter H. THIERRY, Secretaris Voor het personeel en voor genodigden werd een tweetal voordrachten gehouden, nl. door: de heer C. A. Husen, nazorgambtenaar der Rekkense Inrichtingen (onderwerp: „Terug naar de Hoofdweg”, met vertoning van de gelijknamige film); Drs. J. G. v. d. Ploeg, directeur van de School voor Sociale Wetenschappen en Maatschappelijk Werk te Rotterdam (onderwerp: „Levensovertuiging en maat schappelijk werk”). Zoals uit het overzicht (bijlage 1) op bladzijde 26 blijkt, steeg de sterkte van het personeel met 16 leden, n.l. van 796 op 31 December 1953 tot 812 per dezelfde datum van het jaar 1954. Dit was voornamelijk het gevolg van de ingebruik neming van Huize „Cromvliet”, waar het aantal personeelsleden van 2 werd gebracht op 11 In tegenstelling met voorgaande jaren nam het aan tal gezinsverzorgsters toe, nl. van 9 op 31 December 1953 tot 11 op dezelfde datum in 1954. In vacatures in de sociaal-technische dienst (voor namelijk als gevolg van pensionneringen) werd voor zien door plaatsing van daarvoor uit de administratieve dienst in aanmerking komenden. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN 15 Hoofdstuk 2. Huisvesting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 552