40 Toelichting op het hogere bedrag aan lasten. Voor de hogere uitgaven wegens ondersteuning wordt verwezen naar de toelichting op de bijlagen 2 tot en met 5. De hogere kosten wegens verzorging buiten eigen woning zijn grotendeels een gevolg van stijging van het aantal verzorgden en verhogingen van de te betalen ver- zorgingsprijzen. Hogere kosten wegens ziekenhuis- en sanatorium- verpleging waren in hoofdzaak een gevolg van de per 1 Januari 1954 en 1 October 1954 plaats gehad hebben de algemene prijsverhogingen, onderscheidenlijk ƒ0,30 en 0,45 per verpleegdag. De daling in de kosten wegens gezinsverzorging is een gevolg van het feit, dat door de Verenigingen van het Rijk te ontvangen subsidie niet meer aan de Dienst wordt overgemaakt, doch verdisconteerd is in de door de Dienst te betalen dagvergoeding. De kosten wegens medische hulp buiten ziekenhuizen waren 3.700,lager, de uitgaven wegens ver strekking van kunstmiddelen e.a. daarentegen waren 6.100,hoger. Het bedrag wegens vergoedingen aan ondersteunde vrouwen voor het verlenen van gezinshulp gedurende enkele uren per week aan daarvoor in aanmerking komende gezinnen was ƒ8.000,hoger. In 1953 werd 33.000,verantwoord wegen kosten verbonden aan tewerkstelling in het land- en tuinbouwbedrijf. Deze kosten bleven in 1954 ten laste van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg Hoofdzakelijk doordat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling voor Handarbeiders op te- werkgestelden bij de Gemeentelijke Werkplaatsen voer Blinden c.a. voorlopig van toepassing werd verklaard, Toelichting op het hogere bedrag aan baten. Het hogere bedrag aan bijdragen in en terugvorde ring van uitgekeerde ondersteuning werd o.a. veroor zaakt door ontvangsten van verhoogde sociale renten over verstreken tijdvakken, een stijging van het aantal ondersteunde partijen en een ontvangst van de Mij Zeerisico ad ca. 45.000,— wegens restitutie van tijdens de oorlog verstrekte voorschotten aan gezinnen van buitengaats vertoevende zeevarenden. De hogere bijdragen in de kosten van verzorging buiten eigen woning werden veroorzaakt door een stijging van het aantal verzorgde personen en verhoging van de sociale rente. De lasten waren ƒ2.060.669,39 hoger dan in 1953 vol gens onderstaande specificatie. Van de ziekenfondsen werd 333.000,meet ontvangen aan premiën voor de aanvullende verzeke ring als gevolg van een verhoging dezer premie per verzekerd lid en een stijging van het aantal aanvullend verzekerden. Bovendien werd van de ziekenfondsen nog ontvangen een bedrag van rond 202.600,als bijdrage in het tekort op de vrijwillige verzekering over het jaar 1949. De andere posten geven in totaal een hoger bedrag aan van 67.000, In het bedrag aan bijdragen in de kosten van gezins verzorging enz. is begrepen ca. 15.000,zijnde het aan de Dienst komende aandeel in het door de Vere nigingen ontvangen Rijkssubsidie over voorgaande jaren. Onder de overige baten zijn verantwoord de bijdragen in de kosten van psychiatrische verpleging tot een be drag van ruim 91.700,— en een bedrag van rond 37.700,wegens ontvangen uitkeringen ingevolge de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling terzake van tewerkstelling van blinden en andere mindervaliden. Beide bedragen kwamen in 1953 niet voor. De opbrengst van door de Werkplaatsen voor Blin den c.a. vervaardigde en gerepareerde artikelen was ƒ8.000,hoger. FINANCIEEL VERSLAG 1954. I. ALGEMEEN OVERZICHT. De bedrijfsrekening over 1954 sluit, wat Afd. I. Steun verlening ingevolge de Armenwet betreft, in baten en lasten met een totaal van 19.243.901,84. Hieronder is verantwoord het subsidie van de Ge meente tot een bedrag van 13.421.302,38. De baten waren f 1.240.838,92 hoger dan in 1953 volgens onderstaande specificatie. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Minder. Benaming. Meer 253.224,31 3 603.056,31 4 14.180,64 5 Meer Minder. Benaming. ƒ950.457,04 3 385.105,30 4 37.234,03 5 3.990,91 47.169,74 114.046,78 16 1.240.838^92 ƒ1.240.838,92 6 7 6 7 1 2 Ondersteuning Verzorging buiten eigen wo ningI Ziekenhuis- en sanatorium- verpleging Gezinsverzorging en gezins hulp Medische hulp buiten zieken huizen, kunstmiddelen, e.d. Werkverschaffing Overige lasten Meer lasten dan in 1953 1 2 Lasten. X 2.060.669,39 ƒ2.145.073,16 ƒ2.145.073,16 Baten. X i 3.088,20 1.234,04 I 142.312,23 „691.473,13 Ondersteuningƒ223.743,19 Verzorging buiten eigen wo ning Ziekenhuis- en sanatorium- verpleging Gezinsverzorging en gezins hulp I Medische hulp buiten zieken huizen, kunstmiddelen, e.d. Werkverschaffing Overige baten Meer baten dan in 1953 ƒ1.240.838,92

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 553