40 Polissen. Sieraden en gebruiksvoorwerpen van edel metaal. Afd. II. Hulpverlening aan oorlogsslachtoffers e.d. Inboedels. Spaarbankboekjes. Afd. IV. Diversen. ondersteunden in bewaring genomen f Effecten. 17 De kosten wegens hulpverlening aan rampslacht offers waren f 551.000,lager dan in 1953. Afd. III. Gemeentelijk Bureau voor Ziekenhuisverpleging. Hoofdzakelijk door stijging van de verpleegprijzen, zoals reeds eerder is aangegeven onder afd. I, zijn de kosten wegens verpleging van verzekerden^ ƒ858.000, hoger. Bij de Dienst berustten op 31 Decembei 1954, gedeel telijk ter zekerheidsstelling van later te betalen kosten, de volgende waarden, in ontvangst genomen of ter be waring gegeven door verzorgden en ondersteunden: 3090 polissen van verzekeringsmaatschappijen met een waarde van ƒ336.842,51 in ontvangst genomen van 1521 verzorgden en ondersteunden. In ontvangst genomen van 22 verzorgden. Taxatie van de waarde heeft niet plaats gevonden. Dit geschiedt eerst, wanneer door overlijden tot verkoop kan worden overgegaan. In bewaring genomen zijn 53 inboedels van ver zorgden. Voorts zijn op verzoek van de afdeling Bevol king, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeen tesecretarie 20 inboedels in bewaring genomen van personen, die voor rekening van de Gemeente in krank zinnigeninrichtingen zijn opgenomen. 2 spaarbankboekjes met een inleg van D.M. 2929,26, in ontvangst genomen van 2 verzorgden. Voor verdere bijzonderheden ten aanzien van de financiële verantwoording wordt verwezen naar de hier na volgende Bedrijfsrekening en de Balans per 31 December 1954. zijn de kosten wegens uitkering aan blinden en andere mindervaliden, werkzaam in werkinrichtingen e.d., ruim ƒ25.000,lager dan in 1953. De kosten van de Werkplaatsen voor Blinden c.a. stegen met ongeveer ƒ21.000,Deze stijging houdt hoofdzakelijk verband met een hogere uitgaaf aan lonen en salarissen tot een bedrag van 34.400,— en een lager bedrag aan grondstoffenverbruik van 9000, Wegens psychiatrische verpleging (exploitatie van Huize Cromvliet te Rijswijk (Z.H.)) werd uitgegeven ƒ91.713,Deze kosten kwamen in 1953 niet voor. Van verzorgden en waarden. De uitkomsten wegens interne orders, incasso en administiatie voor derden waren ca ƒ145.000,lager, als gevolg van het feit, dat in tegenstelling met 1953 verstrekkingen aan rampslachtoffers thans niet meer plaats vonden. De nettolasten wegens uitvoering van begrafenissen, onderzoeken i.v.m. de Noodwet Ouderdomsvoorzie ning en exploitatie van het Noodtehuis voor uitzet- tingsgevallen waren onderscheidenlijk 6.580,20, ƒ21.471,53 en ƒ8.407,58 hoger. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Fonds voor bijzondere uitgaven. 1,42 400 f 1.030,39 7.000,— 401,42 f 8.030,39 J? Het kapitaal van dit fonds bedroeg op 1 Januari 1954 8.208,97 Ontvangsten in 1954: Een uitkering uit de nalatenschappen van de heer A. Winkel en diens echt genote Mw. L. van Loen Rente Uitgaven in 1954: Onkosten Gift voor vacantiedoeleinden t.b.v. de jeugd uit de Zomerhof waarvan aanwezig in contanten (Amsterdam- sche Bank) geldlening: Ned. Vereniging Sociale Zorg voor mindervaliden A.V.O., afd. ’s-Gravenhage, A.V.O.-werkplaats 4 12 14 3 2 2 1 5 >5 2.000,— 100/-/- 119 effecten met een nominale waarde van Lire Kr. 10.000,— 28.272,50 Fr. frs. 13.000,— B. frs. 1.500,— U.S.A. 4.550,— Mex. Mex. 300, Ind. crt. f 2.000, f 100,— 122,84 -222,84 f 8.431,81

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 554