40 26 t 11 I VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Stand 1953. 1954. Omschrijving vast vast. 670.604,25 776.106,13 1 I 78 27 22 78 25 4 2 4 6 11 ■ekelijkse 812 796 90 47 87 Totaal 588 1954. 1953. 59.629,86 1954. 1953. 5.359.124,93 5.937.176,62 bijzondere aard. 1954. 1953. 317.254,08 291.279,45 412.642,21 385.977,32 57 >7 Bijlage 2. ONDERSTEUNING. Wekelijkse uitkeringen. 286.681,18 5.650.495,44 1 207 232 3 49>) 4 7 8 7 5 275.375,62 5.083.749,31 Winteruitkering Nabetaling i.v.m. verho ging steunnormen Melk aan kinderen Extra voeding Baden Bijlage 4. Incidentele uitkeringen, betrekking hebbende op uitkeringen. Kerstuitkering Kerstgave in natura 4.792,14 2.793,18 2.265,22 5.138,54 22.735,31 7.815,99 14.239,38 2.866,22 762,91 15.646,80 16.332,44 126.716,13 I 134.758,49 5.393,40 ƒ30.212,60 29.417,26 5.528,84 3.429,77 3.557,99 7.509,87 22.831,69 5.434,17 13.277,45 3.069,78 14.786,90 15.271,41 2.862,18 128.895,84 125.242,61 5.449,75 1 10 6 I 1 1 I 1 209 275 34.023,05 36.015,31 2 4 4 Bijlage 1. PERSONEEL. 42 16 337) 2 37 52 43 28 2 9 30 32 24 3 14 2 42 16 De hogere uitgaven in 1954 zijn voornamelijk een gevolg van de verho ging der steunnormen. j 70.038,36 De hogere uitgaven voor kerstuitkering werden veroorzaakt door een ho ger uitgekeerd bedrag per geval, terwijl de hogere kosten voor kerstgave in natura betrekking hebben op een groter aantal gevallen die daarvoor in aanmerking kwamen. Prijsstijging en uitbreiding van de verstrekte artikelen zijn ook van invloed geweest. I 1 1 1 210 281 37 53 42 II 26 2 I Totaal Totaal 1954 1953 Noodvoorzieningen Vaste ondersteuning Bijlage 5. Steun van per 31 December 1954. Meubilair, ligging, dekking, kleding en schoeisel Toeslag (t.b.v. niet ondersteunden) i.v.m. premieverhoging vrijwillige ziekenfondsver zekering Vergoeding premie ziekenfondsverzekering Premiën voor renten krachtens sociale wetgeving, pensioenen, lijfrenten, enz Handelsgeld, materialen, gereedschappen, enz Reisgeld, verhuis- en transportkosten Huren, zakgelden e.d. tijdens ziekenhuis- en sanatorium verpleging, enz Geneeskundige hulp aan niet-verzekerden Emigratiekosten Betaling aan andere gemeenten t.b.v. voormalige Haagse ingezetenen Kosten van ziekenvervoer waarin niet op andere wijze is voorzien Diversen Directeur Adjunct-Directeur Administrateur Sociaal-technisch personeel Administratief personeel Personeel voor algemene en huishoudelijke diensten Werkplaatsen voor Blinden c.a Technisch personeel Verzorgingshuis: Westeinde 58 Morsestraat 9 L. v. Meerdervoort 112 Huize „Cromvliet” Tehuis voor Kinderen Gezinshuisvesting Gezinsverzorgsters Werklieden tijde- lijk. Ambtenaren j tijde- Hik- I 1.042.974,15 I 933.054,63 De hogere uitgaven voor w-interuitkering werden veroorzaakt door een extra uitkering, verhoging van de bijslag en een verdubbeling van het aantal niet in vaste ondersteuning opgenomen personen aan wie een brandstoflènuitkering is verstrekt. De kosten wegens nabetaling in verband met verhoging steunnormen zijn thans verantwoord onder „wekelijkse uitkeringen” (vaste ondersteuning). Een hoger aantal verstrekkingen wegens extra voeding had een stijging der kosten tot gevolg. 7 10 1) Hierin is begrepen 1 ambtenaar, die in militaire dienst is. 2) Dit zijn uitsluitend degenen, met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Daarnaast zijn nog 24 blinden en uit anderen hoofde lichamelijk gebrekkigen in werkverschaffing tewerkgesteld. Bijlage 3. Niet in de steunnormen opgenomen wekelijkse uitkeringen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 561