47 Ook in 1954 werden 16 trekdagen georganiseerd; hieraan namen dagelijks gemiddeld 2 104 kinderen deel. Op Ockenburgh werden 3 kampen gehouden, waaraan door 243 jongens werd deelgenomen. Financiële steun werd verleend door het Haags Vacantie-Comité en de Haagse Jeugd-Actie. „Stichting Jeugd en Vreugd” (voortzetting van het Haags Vacantie-Kinderfeest), secretariaat: Schalk- Burgerstraat 100. Ook in de zomer van 1954 werden de jaarlijkse driedaagse schoolreisjes naar het Gooi en de Veluwe georganiseerd. Aan deze reisjes werd deelgenomen door 65 scholen met 97 klassen, alle behorende tot het 6de of 7de leerjaar van openbare, Chr. en R.K. scholen, alsmede door enkele klassen van v.g.l.o.- en b.l.o. scholen. Het totale aantal deelnemers, met inbegrip van de geleiders, bedroeg 2 478; 58 meisjes van Haagse huishoudscholen gingen mee voor het verrichten van allerlei diensten in de vacantiehuizen. Het nadelige saldo van de rekening over 1954 was 65,51. De eerste-hulp-verlening wordt voornamelijk ver zorgd door de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst (zie het verslag van die dienst) enige Haagse ziekenhuizen en enkele wijkverplegin- gen zoals hiervoren vermeld. Stichting „Bloemendaal” met de kliniek „Ocken- burgh”beide te Loosduinen, van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuw zieken. Stichting Rozenburg”Haagweg 377, Lsd. Een beknopt overzicht van het gesticht, de kliniek en het sanatorium wordt gegeven in onderstaande tabel. De rekening van baten en lasten vermeldde een nadelig saldo van 4.110,01, Door de Gemeente werd over 1954 een subsidie van 23.756,50 verstrekt. Evenals in voorgaande jaren werd veel aandacht besteed aan de arbeidstherapie. In het verslagjaar werden verschillende zang- en muziekavonden georganiseerd. Behalve de geneesheer-directeur waren 8 genees heren aan de inrichting verbonden. Eerste Nederlandse Vereniging voor Kleuterzorg „Naar het Strand”, Duivelandsestraat 2. Behalve de 409 Haagse kinderen in vorenstaan de tabel vermeld werden nog 3 kinderen uit de randgemeenten opgenomen. De exploitatierekening 1954 gaf een nadelig saldo van 5.000,te zien. Door de Gemeente werd over 1954 een subsidie van 37.673,verstrekt. Vereniging „Zorg voor het Achterlijke Kind”, secretariaat: Poortlaan 17, Wassenaar. In het verslagjaar werden in totaal 138 kinderen uitgezonden (57 meisjes en 81 jongens) naar het koloniehuis „Zonneoord” te Ede. In 1953 bedroeg dit aantal 190. De rekening van baten en lasten vermeldde een voordelig saldo van 0,31. Nederlandse Vereniging van Suikerzieken, Prinse- gracht 33. In het verslagjaar werden 9 kinderen met gerneen- tesubsidie in koloniehuizen verpleegd (264 verpleeg dagen; één kind werd zonder subsidie uitgezonden (29 verpleegdagen). Het Gemeentesubsidie over 1954 was in totaal 343,20, 1,30 per verpleegdag). Haagse Bond Vacantiebezigheid voor Schoolkin deren, secretariaat: Gouwestraat 65. Ten gevolge van de slechte weersomstandigheden gedurende de vijf vacantieweken deden aan de tochtjes en gezamenlijke kinderspelen in totaal 8 678 kinderen minder mee dan in 1953. In totaal is in 1954 53 354 maal een kind met de groepen meegegaan tegen 62 032 keer in 1953. Het hoogste aantal opgekomen kinderen per dag was 3 110. Ook in het verslagjaar vormden de georganiseerde voorstellingen in het openluchttheater Zuiderpark en op de terreinen bij de Laan van Poot en bij Meer en Bos met welwillende medewerking van het Haags Vacantie-Comité en de Haagse Jeugd-Actie hoogtepunten van het zomerprogramma. De vacantieweken werden besloten met een feest in het Circusgebouw te Scheveningen. Het nadelig saldo van de resultatenrekening 1953 —1954 was 437,12. Stichting Rooms-Katholieke Vacantiebezigheid Den Haag, secretariaat: De Ruyterstraat 70. In het verslagjaar werd voor het eerst van de ouders der aan de vacantieweken deelnemende kin deren een verplichte bijdrage gevraagd. 262 Eerste Hulp. Oud- Rosenburg. 465 68 469 145 597 37 15 107 572 106 38 419 66 140 I Sanatorium j Loosduinen. 123 150 132 46 788 29 35 Ramaer- kliniek. Zorg voor krankzinnigen en zenuwpatiënten. Patiënten l-l-’54 Opgenomen in 1954 Patiënten op 31-12-’54 Aantal verpleegdagen Overleden patiënten Electrcshock-behandelingen Personeelssterkte op 31-12’54 Vacantiebezigheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 56