i 41 SCHOLENBOUW. totaal 106 lokalen 89 58 47 24 1 2 226 5 ONDERWIJS IN DE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. Ondanks de voortdurende toeneming van het leer lingenaantal bij het gewoon lager onderwijs konden tot dusver de moeilijkheden met betrekking tot de beschikbaarstelling van lokaliteit worden opgevangen in die zin, dat geen halve schooltijden of wisselklassen behoefden te worden ingesteld. Bij het begin van het schooljaar 1954-1955 waren de huisvestingsproblemen op sommige plaatsen groter dan in de voorafgaande jaren. In verschillende gevallen kon eerst na veelvuldig overleg een oplossing worden bereikt. Het leerlingental steeg van 67 978 (1953) tot 71 351 in 1954. De schoolruimte voor het gewoon lager en het uit- Jacob de Graefflaan Nieuwersluisstraat Raaphorstlaan Renswoudelaan Soestdijksekade (Volendamlaan) Steenwij klaan II Tinaarlostraat II Zuidlarenstraat (Exlostraat) gebreid lager onderwijs heeft in 1954 een vermeerde ring ondergaan van 128 lokalen. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd Behalve de geringe toewijzing van bouwvolume, heb ben andere omstandigheden, t.w. het opvoeren van de bouweisen door het Rijk, waardoor reeds gemaakte bouwplannen wijziging behoefden, alsmede terrein- moeilijkheden, er mede toe bijgedragen, dat de bouw van kleuterscholen onbevredigend moet worden genoemd. In 1954 werden in gebruik genomen: een R.K. kleuterschool (3 lokalen) aan de Jacob de Graefflaan en 5 lokalen (bedrijfspanden) aan de Van Ruysbroekstraat, bestemd voor het openbaar en bijzonder kleuteronderwijs. Einde 1954 waren in aanbouw: een R.K. kleuterschool (4 lokalen) aan de Volendam- laan/Escamplaan en een Pr. Chr. kleuterschool (2 lo kalen) aan de Bentinckstraat. Verder waren de projecten Van der Wijckstraat (uit breiding met 6 lokalen) en Maarsbergenstraat (8 loka len) in een vergevorderd stadium van voorbereiding. De voor het kleuteronderwijs bestemde bedrijfs panden aan de Raaltestraat en de Olststraat moesten wegens het tekort aan lokaliteit voor het gewoon lager onderwijs, tijdelijk voor dit onderwijs ter beschikking worden gesteld. Einde 1954 waren 13 bedrijfspanden, tijdelijk be stemd voor het kleuteronderwijs, in aanbouw, t.w. 5 aan de Rijnauwenstraat en 8 aan de Schoonebeekstraat. Burgemeester en Wethouders geven er de voorkeur aan geen opgave te verstrekken van de verdeling der in 1954 gereedgekomen lokalen. Het komt namelijk veel vuldig voor, dat een nieuw gereedgekomen schoolge bouw voor een of meer richtingen van onderwijs in gebruik wordt genomen, waardoor dan elders in de wijk lokaliteit vrijkomt voor scholen van andere rich ting. Een juister beeld geeft h.i. het onderstaand over zicht van de bezetting der schoollokalen in de uitbrei dingswijken Moerwijk, Morgenstond en Leyenburg, alwaar het grootste deel van de nieuwbouw tot stand is gekomen, aan het einde van het verslagjaar. Amerongenstraat Beatrijsstraat Beeklaan (Cartesiusstraat) Gentsestraat Pieter de Hoochplein (L) Spaarwaterstraat Steenwijklaan Tinaarlostraat Twickelstraat 17 lokalen 17 7 8 14 17 17 25 8 lokalen 12 12 9 17 17 17 Bij vergelijking van het aantal in 1954 gereedgeko men lokalen (128) met de toeneming van het aantal leerlingen in dit jaar, zijnde rond 3 400, kan worden vastgesteld, dat voor het eerst na de oorlog, stedelijk gezien, de toeneming van het aantal lokalen groter was dan die van het aantal leerlingen vergde. Einde 1954 waren de volgende scholen in aanbouw: BIJLAGE 1» Bezetting richting in de wijken Moerwijk, Morgenstond Gewoon Lager Onderwijs totaal leeg Openbaar Gereformeerd R. K. Hervormd Neutraal 1 Gewoon lager onderwijs. kleuteronderwijs (tüd.) Kleuteronderwijs. 6 14 van de schoollokalen naar en Leyenburg per 31 December 1954. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 570