41 Tenslotte werd in 1954 aan het bestuur van de „Ver eniging voor Gereformeerd onderwijs ’s-Gravenhage- Zuid” medewerking verleend tot stichting van een 5 klassen tellende u.l.o.-school aan de Paets vanTroost- wijkstraat. Van Gemeentewege wordt een plan voor bereid voor de bouw van een schoolgebouw van 13 lo kalen aan de Paets van Troostwijkstraat, waarin o.a. de onderhavige (m.)u.l.o.-school zal worden gehuisvest. De 5 leegstaande lokalen (Twickelstraat) moesten gereserveerd blijven voor het opnemen van nieuwe leer lingen op 1 Maart 1955. In 1954 werd besloten de later voor het (m.)u.l.o. be schikbaar komende schoolruimte in de wijken Meer wijk, Morgenstond en Leyenburg als volgt te verdelen: Er is een plan in voorbereiding om de capaciteit van de buitenschool aan de Doorniksestraat aan te passen aan de behoefte. Het voor de openbare school voor zeer zwakzinnigen bestemde gedeelte van het gebouw Lijnbaan 32 zal in begin van 1955 wederom door de thans aan de Ruys- daelstraat gevestigde school in gebruik kunnen worden genomen, waarna het ruimtetekort van deze school tot het verleden zal behoren. De school Hooftskade is thans wederom in het eigen gebouw, waarvan de herbouw vóór het begin van het schooljaar 1954-1955 was voltooid, gehuisvest. zal rechtstreeks met de belanghebbende schoolbesturen overleg worden gepleegd. Inmiddels zal, zo nodigen waar mogelijk, tijdelijk in andere schoolgebouwen lokaliteit ter beschikking worden gesteld. De verdeling van de lokaliteit voor het gewoon lager onderwijs geschiedde overeenkomstig de adviezen van de „Commissie voor de verdeling van schoolruimte” en was gebaseerd op de verhouding tussen de aantallen leerlingen van de scholen der diverse richtingen. Voor zoveel mogelijk werd reeds rekening gehouden met de richtlijnen betreffende de latere, definitieve bestemming van de schoolgebouwen, zoals aangegeven door de „Commissie van overleg van de verschillende richtingen van het onderwijs". Voorts is het mogelijk, dat later in de schoolgebou wen Beatrijsstraat (gereed) en Raaphorstlaan (in aan bouw) lokaliteit wordt beschikbaar gesteld voor het R.K. uitgebreid lager onderwijs. Konden na de oorlog tot dusver door het openbaar en bijzonder onderwijs slechts drie gymnastieklokalen in gebruik worden genomen, in 1954 waren acht zalen in aanbouw, t.w. één zaal bij elk van de gebouwen Pieter Langendijkstraat, Hooftskade, Jacob de Graeff- laan en Twickelstraat, twee zalen bij het school gebouw Baambruggestraat en eveneens twee zalen bij het Grotius lyceum aan de Klaverstraat. Met betrekking tot de bouw van vijf gymnastiek lokalen, waartoe de Raad op 6 September 1954 besloot, delen Burgemeester en Wethouders mede, dat Aangezien de voortschrijdende bebouwing van de stad in de nieuwe wijken ook tot voorziening in school ruimte voor deze tak van onderwijs noopt, zijn hier omtrent in de „Commissie van overleg van de ver schillende richtingen van het onderwijs” besprekingen gevoerd. Bij die gelegenheid werd de behoefte aan ruimte voor het onderwijs aan zwakzinnigen over de gehele stad bezien. Ten aanzien van de definitieve be hoefte aan lokaliteit voor het openbaar zowel als voor het bijzonder b.l.o. is overeenstemming bereikt ten aan zien van de totale stedelijke voorziening. Hierbij werd tevens rekening gehouden met de vervanging van be staande gebouwen. Betreffende de plaats van oprich ting van nieuwe gebouwen voor het bijzonder onderwijs Van de bijzondere school Pasteurstraat 303 is komen vast te staan, dat de capaciteit van het gebouw ook in de toekomst blijvend onvoldoende zal zijn. Daarom hebben Burgemeester en Wethouders op verzoek van het betrokken schoolbestuur een plan uitgewerkt om te voorzien in een uitbreiding met twee lokalen. VERSLAG ONDERWIJS. Stadium. Richting. Aantal lokalen. Plaats. 2 17 12 9 16 10 5 9 7 5 Steenwijklaan Renswoudelaan Twickelstraat Exlostraat I Nieuwersluisstraat I Medlerstraat Roemer Visscherstraat Tinaarlostraat I Exlostraat openbaar openbaar openbaar Rooms-Katholiek Ned. Hervormd Ned. Hervormd Chr. Nationaal Chr. Nationaal neutraal Uitgebreid lager onderwijs. Gymnastieklokaliteit. Buitengewoon lager onderwijs. in aanbouw in aanbouw gereed in voorbereiding in voorbereiding in voorbereiding gereed in aanbouw in voorbereiding

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 571