I 41 WOONRUIMTE VOOR LEERKRACHTEN. met de uitvoering hiervan zal kunnen worden begonnen zodra de inspecteur van het lager onderwijs zijn inge volge de lager onderwijswet vereiste goedkeuring aan de plannen zal hebben gehecht, hetgeen in 1955 mag worden verwacht. Het totaal aantal woningtoewijzingen gedurende 1954 ten behoeve van onderwijzend personeel, dat van elders kwam en in de Gemeente werd benoemd, be droeg, voor zover bekend, 58; 15 woningen kwamen ter beschikking van onderwijzend personeel van het openbaar onderwijs, terwijl 43 woningen werden be trokken door personeelsleden van het bijzonder onder wijs. De plannen voor de verbouwing van het voormalig schoolgebouw Goudenregenstraat 36 ten behoeve van de Gemeentelijke middelbare technische school zijn thans voor de definitieve goedkeuring ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen. Een voorstel aan de Raad om de Gemeentelijke zeevaart- en visserij school met een drietal lokalen uit te breiden is in voorbereiding. Bij het terzake met het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gepleegde overleg is evenwel reeds gebleken, dat er ten aanzien van de omvang van deze uitbreiding verschil van inzicht bestaat. Zodra de goedkeuring van hoger gezag is ontvangen, zal kunnen worden begonnen met de bouw van de Zuiderpark-H.B.S. in Morgenstond. Burgemeester en Wethouders verwachten, dat deze nieuwe H.B.S. met ingang van het schooljaar 1956-1957 in gebruik zal kunnen worden genomen. Het gebouw van de H.B.S. Beeklaan verkeert in een zodanige staat, dat de vervanging van dit schoolgebouw naar de mening van Burgemeester en Wethouders niet lang meer kan worden uitgesteld. Er is een onderzoek gaande naar de mogelijkheid in de omgeving van de oude school een nieuw gebouw te projecteren. Omtrent het bijzonder v.h.m.o. ontbreken gedetail leerde gegevens. Wel is het Burgemeester en Wethou ders bekend, dat de bouw van enige scholen in voor bereiding of uitvoering is. Ten aanzien van de in voor bereiding zijnde plannen zij gewezen op de voorge nomen bouw van de 2de Christelijke H.B.S. aan het Westhovenplein, het R.K. jongenslyceum van het St. Jans College in de omgeving van de Thorbeckelaan en I kade. In uitvoering is de bouw van het 2de Vrijzinnig I Christelijk lyceum aan de Goudsbloemlaan. Naar ver- luidt zal het nieuwe gebouw in September 1955 worden I opgeleverd. het Haags Montessori lyceum in de omgeving Konings- 4. een Prot.-Chr. Huishoudschool. Deze is in aan bouw aan de Maarsbergenstraat en zal binnenkort worden voltooid; 5. een Prot. Chr. Huishoudschool te Scheveningen. Deze school zal worden gehuisvest in het gebouw Vissershavenstraat 83, zodra de nieuwe openbare lagere school aan het Dr De Visserplein gereed is 6. een R.K. Huishoudschool, welke inmiddels aan de Woudenbergstraat een nieuw eigen gebouw heeft betrokken 7. een R.K. Huishoudschool, gevestigd in het school gebouw Rosseelsstraat/Ledeganckplein 8. een 2de Huishoudschool van de „Vereniging huis houdschool Laan van Meerdervoort”. Deze is tijdelijk gehuisvest aan de Laan van Meerdervoort 224; 9. een 2de Industrie- en huishoudschool van de Ver eniging „Industrieschool voor meisjes” 10. een 2de Huishoud- en industrieschool van de ver eniging „Licht, Liefde, Leven”, tijdelijk onderge bracht in het gemeentelijk schoolgebouw Vermeer- straat 56. Deze is thans in aanbouw op een terrein aan de Capadosestraat; 11. een 2de Vakschool van de vereniging ,,’s-Graven- haagse vakschool voor meisjes”. Deze is gedacht op een terrein aan de Assumburgweg. De herbouw van het Grotius lyceum is in 1954 ge deeltelijk gereedgekomen. In September kon de grote werkvleugel in gebruik worden genomen. De kleine vleugel, in hoofdzaak vaklokalen bevattend, zal in April 1955 kunnen worden opgeleverd. Tot dat tijdstip gebruikt het lyceum de vaklokaliteit in het schoolge bouw Vlierboomstraat 366. Tot op heden heeft de Raad de noodzakelijkheid uit- gesproken van de oprichting en instandhouding van I de navolgende scholen: I een R.K. Lagere technische school. Deze zal wor den gebouwd op een daartoe reeds in erfpacht uitgegeven terrein aan de Meppelweg; een Prot. Chr. Lagere technische school. Met de bouw hiervan zal binnenkort een aanvang worden gemaakt op een terrein aan de Laakkade een neutrale Lagere technische school, welke in Loosduinen is geprojecteerd aan de Van Driest- straat; VERSLAG ONDERWIJS. Middelbaar nijverheidsonderwijs. 3 Voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. Lager nijverheidsonderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 572