41 4 Op 31 December 1954 bestond de commissie, die gedurende 1954 niet van samenstelling veranderde, uit de volgende personen: mej. T. Langeraap, voorzitster; de heer W. A. van Kesteren, secretaris en de heren W. Boer, 1. M. Hoste, J. Netten, K. Rijsdorp en D. A. P. Tieleman, leden. Aangezien t.a.v. de personeelsvoorziening geen bij zondere maatregelen behoefden te worden getroffen, zijn de leden in 1954 niet in vergadering bijeen geweest. De samenstelling van de gemeentelijke inspectie van het onderwijs onderging in 1954 in zover verandering, dat, i.v.m. haar in omvang toegenomen werkzaamhe den, de heer P. M. Verbeek, leraar aan het Grotius Ly ceum, voorlopig werd aangewezen om assistentie te ver lenen aan de inspecteur, de heer K. Rijsdorp, bij de uitvoering van zijn taak als gemeentelijk inspecteur van het onderwijs, in het bijzonder belast met het toezicht op de lichamelijke opvoeding. De gemeentelijke inspectie van het onderwijs bestond op 31 December 1954 uit mej. T. Langeraap en de heren P. S. Duinker, Dr. D. G. G. van Ringelestein en K. Rijsdorp, de laatste geassisteerd door de heer P. M. Verbeek. COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOORZIENING IN ONDERWIJZEND PERSO NEEL VOOR DE OPENBARE SCHOLEN. GEMEENTELIJKE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS. Commissie tot wering van samengesteld Op 31 December 1954 bestond de Commissie uit de heren F. C. de Joode, voorzitter; D. E. Nieborg, Dr D. G. G. van Ringelestein en F. J. Schijf, leden. De heer H. F. B. Heijtveldt, ambtenaar aan de afdeling Onderwijs, was de Commissie als secretaris toegevoegd. Voorts werden de vergaderingen bijgewoond door de heer W. J. de Blaey, waarnemend hoofd van de afdeling Onderwijs, en door voorstanders van het openbaar, Protestants-Christelijk en het Rooms-Katholiek onder wijs, onderscheidenlijk de heren A. Treurniet, J. M. P.J. Verstegen en A. J. C. Rijven. De Commissie heeft gedurende het verslagjaar vijf maal vergaderd; 152 adviezen werden aan de Wet houder van Onderwijs en Kunstzaken uitgebracht. Het toenemend effect van de leerlingen-hausse bij het lager onderwijs, als gevolg van de abnormaal hoge geboortecijfers in de na-oorlogse jaren, maakte, dat de verleden jaar reeds bestaande accommodatiemoeilijk- heden in 1954 nog groter waren. Desondanks is de Commissie erin geslaagd zodanig te adviseren, dat alle leerlingen op normale wijze, d.w.z. zonder dat door het invoeren van wisselende schooltijden of anderszins inbreuk behoefde te worden gemaakt op de gewone gang van het onderwijs, konden worden gehuisvest, hetgeen tot grote voldoening mag stemmen. COMMISSIE VOOR DE VERDELING VAN SCHOOLRUIMTE. voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris COMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS. Op 31 December 1954 was deze Commissie samen gesteld als volgt. Voorzitter, de Wethouder van Onder wijs en Kunstzaken, de heer J. van Zwijndregt; secre taris, het hoofd van de afdeling Onderwijs der Gemeen tesecretarie, de heer Mr J. Velders; mevr. E. van den Bosch-De Jongh, mej. F. ten Cate en de heren Mr J. G. M. Broekman, C. A. M. Diepenhorst, Mr J. J. Hangel broek en H. Swart, leden. In 1954 werd 10 maal vergaderd. trokken ministeries werd gehandhaafd, hetgeen de be handeling van de onderwerpen zeer vergemakkelijkte. Ook in 1954 werd in voorkomende gevallen kennis genomen van elders heersende opvattingen, waartoe enige excursies werden gemaakt naar in aanbouw zijnde schoolgebouwen in andere gemeenten. De Commissie hoopt, dat door een toenemende ver ruiming van de Rijksvoorschriften aan hogere eisen t.a.v. de huisvesting zal kunnen worden voldaan. COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE DE INRICHTING VAN NIEUW TE BOUWEN SCHOLEN. Op 31 December 1954 bestond de Commissie uit de heer P. S. Duinker, voorzitter; mevr. E. v. d. Bosch- De Jongh en de heren J. C. Herpel, D. van Raalten, G. C. L. J. Renardel de Lavalette, Dr J. C. Streng, A. C. van Zwieten, leden. Als secretaris was aan de Commissie toegevoegd de heer C. W. van Leeuwen, ambtenaar aan de afdeling Onderwijs. Gedurende het verslagjaar heeft de Commissie zes maal vergaderd, terwijl 17 adviezen aan de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken werden uitgebracht. Het contact van de Commissie met de architecten en zo nodig met de bouwkundigen van de be- COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM. Op 31 December 1954 waren de 8 afdelingen van de schoolverzuim als volgt le afdeling: C. Eegdeman B. P. J. Leers L. E. J. Sikkema A. van der Ben 2e afdeling: W. F. J. Mineur W. F. Smits G. J. Balk J. Teeuwen. 3e afdeling: J. J. M. Roothaert C. Arkenbout J. Hoogbruin W. J. Eckhardt. VERSLAG ONDERWIJS. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 573