41 P.C. R.K. 38 361 390 PAEDAGOGISCH CENTRUM 1954 bedroeg Totaal 669 5 Onderwijsvernieuwing Kleuteronderwijs Practijkcursussen September-groep Muzikale vernieuwing Tekenen, schilderen en boetseren Godsdienst V.h.m.o 97 173 voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris Voor de (m.)u.l.o.-leerlingen werd een cursus in de clamatie gegeven. Voor het Prot. Chr. en R.K. onderwijs waren de cijfers de volgende. De Prot. Chr. cursussen trokken bovendien nog 60 „belangstellenden”. Ten aanzien van de genoemde aantallen dient opge merkt te worden, dat verschillende leerkrachten uit het confessionele onderwijs de cursussen van de openbare richting volgden, vooral bij de Maartgroepen, die ge combineerd slechts een voldoende aantal deelnemers opleverden. De bibliotheek werd behalve met documentatiema teriaal aangevuld met verschillende werken op peda gogisch, psychologisch en sociologisch gebied, waarbij gelet werd op gevraagde en aanbevolen literatuur voor de drie richtingen, boeken die van belang geacht kun nen worden voor de herscholing en voortgezette vak studie der onderwijzers. De vacature, die ontstaan was door het vertrek van Dr H. Nieuwenhuis naar Groningen, waar hij tot hoog leraar was benoemd, werd per 1 September vervuld door de heer A. W. Haenen. Bovendien werden de cursussen door 121 „belang stellenden” regelmatig gevolgd. Met verschillende scholen voor v.h.m.o. werden problemen besproken van schoolorganisatorische aard, vooral betrekking hebbende op een differentiatie bin nen de middelbare school. Buiten de gemeente ’s-Gravenhage ondervond het Paedagogisch Centrum belangstelling van enkele andere gemeenten en van Duitse onderwijzers, studenten, kwe kelingen en afgestudeerden. Met hen werden inleidin gen en discussies gehouden. De ruimte, waarover het Paedagogische Centrum be schikt, werd aanzienlijk uitgebreid door de verbou wing, die aan het eind van het jaar voltooid werd. 70 101 95 57 31 89 4e afdeling: D. van Gelderen B. van der Beek W. A. van Kesteren C. D. Zaal. 5e afdeling: G. C. L. J. Renardel de Lavalette J. J. Contant H. Romein J. T. C. Koning. 6e afdeling: J. A. F. Zorn C. Feenstra W. Hoekwater C. Th. Reichardt 7e afdeling: T. M. Weysenfeld J. 1. Dees G. van Steenbergen R. Derks A. H. van Tol. 8e afdeling: B. Philipsen E. de Zoeten A. J. Noordhoek H. Meerman. OUDERCOMMISSIËN. Aan alle openbare scholen voor gewoon lager onder wijs en uitgebreid lager onderwijs waren in 1954 ouder- commissiën verbonden. Als gevolg van de vlottende leerlingenbevolking van de openbare scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs waren aan deze scholen geen oudercommis- siën verbonden. 87 cursisten. 38 216 54 55 49 33 97 40 Ingevolge het besluit van Burgemeester en Wethou ders van 16 Juli 1953, waarbij drie afzonderlijke com missies werden ingesteld, voor elk der richtingen één, werden in de loop van 1954 verschillende cursussen voor onderwijsvernieuwing, voorlichting en herscho ling onder auspiciën van de commissies der richtingen georganiseerd. De administratieve apparatuur van het Paedagogisch Centrum bleef echter ongewijzigd ook voor deze groe pen functionneren; voor het openbaar onderwijs werden de in 1953 begonnen Maart en September- cursussen beëindigd, met uitzondering van de twee jarige cursus „Onderwijsvernieuwing”, die medio 1955 afgesloten zal worden. Op 31 December het aantal cursisten 669 Globaal lezen September-groep Globaal lezen Maart-groep l’ractijkcursussen September-groep Practijkcursussen Maart-groep Tekenen, schilderen en boetseren Taal en gebaar Vernieuwing zang Onderwijsvernieuwing Lichamelijke opvoeding VERSLAG ONDERWIJS. >9 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 574