41 VAKONDERWIJS. SCHOOL-SOCIAAL WERK. kinderen, 42 6 Gedurende het jaar 1954 werden 13 personen in vaste dienst benoemd, t.w. voor handwerken 8, voor gymnastiek 3, voor tekenen 1 en voor pianospel 1 Het aantal uren vakonderwijs bedroeg op 31 Decem ber 1954 wat betreft de vakken: Op 31 December 1954 bedroeg het aantal leerkrach ten bij het openbaar lager onderwijs voor de BUREAU JEUGDZAKEN (HAAGSE JEUGD ACTIE). Openbaar Protestant-Christelijk Rooms-Katholiek Neutraal bijzonder 202 18 32 9 73 5 12 69 Naast haar taak op het gebied van de vrije jeugd- vorming, ontwikkelde de Haagse Jeugd Actie, waarvan het Bureau Jeugdzaken van de afdeling Onderwijs het werkcentrum vormt, activiteiten waarbij ook de lagere- schooljeugd werd betrokken, met name de jaarlijkse dodenherdenking op het Binnenhof op de 4e Mei en het bevrijdingsfeest op de 5e Mei in samenwerking met de Stichting Algemeen Haags Comité. Vele schoolgroepen namen deel aan de wandeltoch ten door en langs de mooiste gedeelten van Den Haag. Schoolgroepen waren eveneens te vinden onder de deelnemers aan de goed geslaagde Bevrijdingsmarkt op het Binnenhof ten bate van de internationale vluchte lingenhulp. Op Koninginnedag en op 5 Mei, alsmede gedurende drie weken in de zomervacantie, bezochten vele leer lingen de georganiseerde jeugdfilmvoorstellingen in het kader van de algemene feestviering door het Algemeen Haags Comité georganiseerd. Ter gelegenheid van het tweede vriendschapsfestival van de F.A.C.A.Y. (Friendship among Children and Youth) waren leerlingen van lagere scholen eveneens aanwezig bij de op 17 Juli door de Haja georganiseerde vriendschapssamenkomst in de Dierentuin. Op 7 Juli 1954 vond met een groep hoofden van openbare en bijzondere scholen een excursie plaats naar de jeugdzorginternaten „De Tol” en „Huis ter Wege” van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In de zomervacantie werd medewerking verleend aan het kampwerk van de R.K. Stichting Vacantiebezigheid voor de lagere-schooljeugd op het Haja-kampeerterrein „Ockenburgh”. Voor een volledig beeld van de werkzaamheid van de Haagse Jeugd Actie en de daarbij aangesloten orga nisaties en instellingen zij verwezen naar het uitvoerig jaarverslag der commissie over 1954. -( -) -) -( -) a. b. c. d. e. f. g- h. 281 kinderen. 77 79 25 Naar de richting van het onderwijs is het aantal van 462 kinderen als volgt te verdelen. Met 90 kinderen, die vroeger in behandeling waren geweest, werd het contact hersteld. De samenwerking met de Haagse Coördinatie Com missie voor Opvoedingsmoeilijkheden werd steeds doe- treffender; met deze Commissie werden in 1954 24 vergaderingen gehouden, waarin 339 gevallen werden behandeld. Voor het overige moge worden verwezen naar het verslag van het school-sociaal werk uitgaand. In 1954 werden verwezen naar het Bureau van het school-sociaal werk door: hoofden van openbare scholen Prot.-Chr. scholen R.K. scholen neutrale bijz. scholen de Schoolartsendienst het Medisch-Paedagogisch bureau particuliere artsen openbare instellingen Direct, via het spreekuur, kwamen in behandeling In totaal werden 462 kinderen, waarvan 301 jongens en 161 meisjes, behandeld. Tussen haakjes de overeenkomstige aantallen in het vorig verslagjaar. VERSLAG ONDERWIJS. vakken totaal 2 totaal. 71 97 168 77 79 156 vakken (m.)u.l.o. g.l.o. gymnastiek tekenen handwerken handenarbeid pianospel Op 31 December 1953: totaal gymnastiek tekenen handwerken zingen handenarbeid pianospel 33 12 24 33 29 29 2 3 1 66 41 53 2 3 3 886 (816) 328 (304) 738 (673) 32 (34) 27 (28) 30 (30) -(-) -(-) 114 (77) 20(13) 41 (31) -(-) 80 (77) 465 (455) 225 (223) 196 (181) 43 29) met tijdelijke' met vaste aanstelling aanstelling Tak van onderwijs v.g.l.o. b.l.o.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 575