41 7 Overzicht in 1954. Nadat de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken door een circulaire de hoofden van de openbare en bijzondere scholen voor g.l.o. en v.g.l.o. ervan in ken nis had gesteld, dat de mogelijkheid bestaat „moeilijke” jongens voor enige tijd te doen plaatsen in één van de kampen voor de niet-aangepaste schooljeugd, werden hiervoor door de genoemde hoofden 114 jongens opgegeven. Deze kampen worden gehouden in „Westerwolde” te Sellingen (Gr.) van 25 Mei tot 27 Augustus en in ..De Zandbergen” te Losser (Ov.) van 21 September tot 23 December. Zij gaan uit van de afdeling „Vorming buiten Schoolverband” (Bureau Sociale Jeugdzorg) van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen en zijn bestemd voor jongens van 11 tot 14 jaar, wier gedrag thuis, op school of op straat dermate aan leiding tot klachten geeft, dat de plaatsing gedurende enkele maanden in een dergelijk kamp zeer gewenst moet worden geacht. Het onderwijs vindt in de kampen normale doorgang. De uitzending geschiedt met de vrijwillige mede werking van de ouders, terwijl de door hen te dragen kosten naar het inkomen worden berekend. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal spreek- cursussen 52 (op 31 December 1953: 47). Het aantal spreekonderwijzeressen bedroeg 7, waarvan 4 in vaste en 3 in tijdelijke dienst. Op 1 November en 1 December 1954 werd wegens uitbreiding der werkzaamheden een tijdelijke leerkracht benoemd. Een vast aangestelde onderwijzeres is sedert September met ziekteverlof afwezig. Aan het eind van het jaar werden door de laatst be noemde onderwijzeres maatregelen getroffen tot het stichten van nieuwe centra aan de Van Nijenrodestraat, de Pieter Langendijkstraat en de Vlierboomstraat. De werkzaamheid van deze centra zal echter eerst in het volgende jaar kunnen beginnen. De spreekcursussen worden gegeven in de hieronder vermelde schoolgebouwen. Achter de scholen is het aantal cursussen, dat in de gebouwen wordt gegeven, vermeld. In 1954 hebben in totaal 891 kinderen spreekonder wijs genoten (in 1953828), waarvan 298 voor stotteren (in 1953: 287) en 593 (in 1954: 541) voor andere spraakgebreken. Op 31 December 1954 bestond de Commissie uit de heren K. Rijsdorp, voorzitter; A. W. F. Sprink, secre taris, mej. J. H. van Wijk en de heren J. P. Blom, Jhr Mr K. D. J. van Haeften, G. de Haas, Mr J. F. E. Hopman, J. van der Poel, Dr J. W. B. van der Stigchel en A. Th. van der Wart, leden. In voorbereiding is een verkeersexamen voor leer lingen van het buitengewoon lager onderwijs. Als bijzondere activiteiten gedurende het cursusjaar 1953-1954 kunnen, buiten de opening van de verkeers- tuin en de verkeersexamens, vermeld wordeneen wed strijd in het ontwerpen van een verkeersafiiche, een wedstrijd in het vervaardigen van een werkstuk, ver band houdende met het verkeer, enige practische lessen door de verkeerspolitie op speelpleinen bij de scholen en verscheidene lezingen op ouderavonden. Aangezien het landelijk verkeersexamen te zeer is afgestemd op de verkeersomstandigheden op het platte land en daarom te eenvoudig is om als prikkel bij het onderwijs doelmatig te zijn, kent ’s-Gravenhage een eigen verkeersexamen. De deelneming aan dit examen beweegt zich nog steeds in stijgende lijn. Aan het theoretisch examen werd door 4009 leerlingen deelgenomen (in 19533661). Van dit aantal werd bijna 33 afgewezen. Aan het practijk-examen onderwierpen zich 2 466 candidaten (in 1953: 2 021). Van dit aantal werd ruim 9 afgewezen. VERSLAG ONDERWIJS. Cursus in het schoolgebouw 403 425 463 .■I 7 5 3 2 3 3 Kon. Sophiestraat 19 Koningstraat 118a Linnaeusstraat 6 Pretoriusstraat 123 Prins Willemplein 5 Tesselsestraat 63 Zaanstraat 27 Zonnebloemstraat 68 2 2 5 4 2 2 I 3 Beetsstraat 88 Escamplaan 61 Frans Halsstraat 93 Galvanistraat 43 Harmelenstraat 3 Jan van Gojenstraat 94 Julianastraat 42 (L.) Ketelstraat 21/23. Kon. Emmakade 119. Kon. Sophiestraat 19 Koningstraat 118a. Linnaeusstraat 6 Pretoriusstraat 123 Prins Willemplein 5 Tesselsestraat 63 Zaanstraat 27 Zonnebloemstraat 68 totaal In 1953 waren de over eenkomstige aantallen 25 21 32 26 16 23 30 29 23 23 16 41 478 77 53 33 10 53 52 15 17 22 44 12 21 25 15 27 24 27 30 11 2 10 407 58 54 28 20 22 40 23 35 29 13 22 28 34 23 19 8 27 483 Vorming buiten schoolverband. Aantal -4 leerlingen in 1954 72 51 20 7 Aantal leerlingen, aanwezig op 31 Dec. 1954 Aantal toegelaten ontslagen leerlingen K- in 1954 Aantal I leerlingen op 1 Januari 1954 Spreekonderwijs. Onderwijscommissie voor Veilig Verkeer. van het verloop der spreekcursussen Beetsstraat 88 Escamplaan 61 Frans Halsstraat 93 Galvanistraat 43 Harmelenstraat 3. 2 Jan van Gojenstraat 94 4 Julianastraat 42 (L.) 2 Ketelstraat 21/23. Kon. Emmakade 119 totaal 52 29 10 18 22 18 28 26 22 36 15 10 24 408 365

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 576