I 41 B 233 607 8 Op een terrein achter het Museum voor het Onder wijs aan de Hemsterhuisstraat werd op 26 Mei 1954 een verkeerstuin, de eerste in West-Europa, officieel geopend. Deze verkeerstuin is bedoeld als oefenterrein voor de jeugd, waar zonder gevaar verkeersonderwijs kan worden gegeven. Het oefenen geschiedt onder leiding van de verkeerspolitie. Voorts biedt het terrein ge legenheid tot het houden van verkeerscompetities, waarmede tevens een ander doel: de vrije tijdsbeste ding, kan worden gediend. Het aantal jeugdverkeersbrigades heeft zich ook ge durende 1954 uitgebreid. De door de Commissie uitgegeven gids „Gids voor het verkeersonderwijs aan de Haagse Scholen” wordt nog steeds met succes bij het verkeersonderwijs op de scholen gebruikt. Aan de Internationale School, welke tot dusver uit een Engelse, een Franse en een Amerikaanse afdeling bestond, werd in de loop van 1954 een Duitse afdeling toegevoegd. De school had 7 lokalen van het gemeen telijk schoolgebouw Doornstraat 170 en 2 lokalen van het gemeentelijk schoolgebouw Van Beuningenstraat 53 in gebruik. Voorts was een groep Amerikaanse leerlingen, die voortgezet onderwijs genieten, onder gebracht in het gebouw van het Haags lyceum, Sophia- laan 10. Aan het einde van het schooljaar telde de school in totaal plm. 210 leerlingen. Ten behoeve van de huisvesting van de Internatio nale School heeft de Gemeente in 1954 het perceel Parkweg 19 aangekocht. Er zal naar worden gestreefd de school in September 1955 in dit gebouw onder te brengen. Om gezondheidsredenen heeft de heer Dr G. Bolke stein zijn functie van voorzitter van de „Stichting Inter nationale School” moeten neerleggen. Hij werd op gevolgd door de heer F. C. baron van Aerssen Beyeren van Voshol. In het zwembad aan de Escamplaan werd vanwege de Gemeente gedurende 3 uur per week z.g. ortho pedisch zwemmen gegeven door een heilgymnast met zwemonderwijsbevoegdheid, zodat de therapeutische instelling van dit onderwijs gewaarborgd is. Gedurende het cursusjaar 1953-1954 werden onge veer 1500 zwemkaarten voor het orthopedisch zwem onderwijs uitgereikt. In onderstaand overzicht zijn de gegevens vermeld aangaande de in de verschillende badhuizen genomen schoolbaden. Het zwemonderricht werd ook dit jaar gegeven in het gemeentelijk schoolkinderbad aan de Escamplaan, het gemeentelijk openluchtzwembad in het Zuiderpark en in de particuliere zweminrichtingen „De Regentes” en „Mauritskade”. Het volgende overzicht vermeldt de aantallen leer lingen, die zwemonderwijs genoten. Zweminrichting Escamplaan Zuiderpark „De Regentes” „Mauritskade” Op verzoek van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd de hoofden van de openbare scholen voor g.l.o., b.l.o., v.g.l.o. en (m.)u.l.o. verzocht regelmatig verkeersonderricht te geven, voor zover zulks niet reeds geschiedt. Tevens werd nogmaals de aandacht gevestigd op de door de Onderwijscommissie voor Veilig Verkeer uit gegeven „Gids voor het verkeersonderwijs aan de Haagse scholen”, waarin alle inlichtingen zijn vervat omtrent leerstof, leermiddelen en faciliteiten, welke van Gemeentewege worden verstrekt. totaal In 1953 bedroeg dit aantal 228 828. Aan de schoolexamens voor het verkrijgen van het zwemdiploma namen de volgende aantallen leerlingen deel Aantal leerlingen 37 486 18 344 76 370 101 407 - VERSLAG ONDERWIJS. Aantal schoolkinderbaden Totaal 14 420 totaal 115 948 21 346 in 1953: 123 266 19 346 142 612 Opening verkeerstuin. Internationale school. Duinstraat Escamplaan Harstenhoekweg Hemsterhuisstraat Jan van Gojenstraat Julianastraat (L.) Nieuwe Havendwarsstraat Noorderbeekdwarsstraat Paets van Troostwijkstraat Parallelweg Spionkopstraat Torenstraat Schoolbaden. In klasse- verband 12 393 25 282 22 931 5 964 15 999 2 340 14 312 2 307 Buiten klasse- verband 810 341 690 62 1 520 5 837 2 141 121 5 856 1 124 2 369 475 15 122 2 648 690 12 455 26 802 28 768 8 105 16 120 8 196 1 124 16 789 475 Schoolzwemmen 137 294 Verkeersonderwijs. A-diploma: aantal deelnemers 2371; afgewezen bijna 14% B-diploma: 1605; „19% C-diploma: 251; 32%.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 577