41 9 Ter voorbereiding van het bezoek door de leerlingen der openbare en bijzondere scholen voor kweekschool- onderwijs, v.h.m.o., m.n.o., (m.)u.l.o., v.g.l.o. en die van de 5e en 6e klas van de scholen voor g.l.o. aan de tentoonstelling van schilderijen van Canadese kunste naars in het Gemeentemuseum, deed de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken aan deze scholen een door de Canadese ambassade uitgegeven boekje toe komen: „Canada van zee tot zee”. Bij de aanvang van het schooljaar 1954-1955 bedroeg het aantal openbare kleuterscholen 41, zodat sedert het vorig jaar dit aantal met 2 is toegenomen. Wachtlijst. Op 31 December 1954 waren de namen van in totaal 1 632 (vorig jaar 1 549) kleuters als gegadigden voor een plaats op een openbare kleuterschool ingeschreven. Van deze kleuters hadden er 1 086 (vorig jaar 793) de vereiste minimum-leeftijd van 3 jaar en 9 maanden nog niet bereikt. De leerlingenhausse speelde in 1954 geen rol meer bij het kleuteronderwijs, terwijl het aantal op plaatsing wachtende kleuters is toegenomen. Hieruit mag de conclusie worden getrokken, dat bij de ouders een ver hoogde belangstelling bestaat voor het kleuteronder wijs. Op 20 Februari heeft de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken medegedeeld aan de Commissie uit de samenwerkende Kerkeraden van de Waalse,Engelse en Duitse kerken bereid te zijn steun te verlenen aan haar streven om leerlingen van de gemeentelijke scholen voor v.h.m.o. en (m.)u.l.o., wier ouders daartoe toestemming hebben verleend, te doen deelnemen aan de door deze Commissie te organiseren jeugdgods dienstoefeningen in een vreemde taal. De bedoeling hiervan was bij wijze van proef een aantal kleuters uit de oude binnenstad gedurende de zomermaanden in een gezonde omgeving te doen ver toeven. Het groepsgewijze vervoer van de kinderen geschied de met een extra-aanhangwagen in de gewone dienst van de H.T.M., terwijl de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg voorzag in de verstrekking van een warme maaltijd en van schoolmelk. De hieraan ver bonden kosten, evenals die van huur, schoonhouden, enz. van de verblijven werden door de Gemeente ge dragen en bedroegen plm. 4.800,—. Aangezien deze proefneming alleszins geslaagd mocht heten, werd besloten in 1954 het instituut „kleuter- buitenverblijven” niet alleen te handhaven, doch dit zodanig uit te breiden, dat ook leerlingen van bijzonde re kleuterscholen hiervan konden profiteren. Voor het zomerseizoen 1954 bleek het mogelijk te beschikken over zg. nissenhutten, gelegen aan de Muurbloemweg en aan de Nieboerweg, terwijl „De kleine Ridderzaal” opnieuw kon worden gehuurd, waardoor in totaal 240 kinderen geplaatst konden wor den. Deze leerlingen waren afkomstig van de openbare kleuterschool Noordwal 61 (80), de Ned. Hervormde kleuterschool Tullinghstraat 6 (40), de Gereformeerde kleuterschool Prinsegracht 186 (40), en de R.K. kleu terschool Lange Lombardstraat 38a (80). Het vervoer en de voeding van de kinderen geschied de op dezelfde wijze als in 1953. De totale kosten van de buitenverblijven beliepen in 1954 plm. 15.300, Hoewel de weersomstandigheden uitzonderlijk slecht waren, bleek het verblijf van de kinderen in de duinen en aan het strand een heilzame uitwerking op hun ge zondheid te hebben gehad, zodat het voornemen be staat ook het volgend jaar buitenverblijven voor de kleuters in gebruik te nemen en zo mogelijk het aantal van die verblijven uit te breiden, ten einde nog meer kleu ters uit de binnenstad gedurende de zomermaanden van zon en lucht te doen profiteren. bijwoning niet kon worden voldaan. Er werden in de loop van het jaar tien (avond-) jeugdconcerten gegeven. Zij vonden plaats in het ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen voor leerlingen van het (m.)u.l.o., v.h.m.o. en van de kweekscholen. Deze uitvoeringen, die vergezeld waren van een deskundige uitleg, verheugden zich, evenals in de voorafgaande jaren, in een zó grote belangstelling, dat telkenmale geen plaats onbezet bleef en aan vele aanvragen tot Teneinde onderwijzers en onderwijzeressen, werk zaam bij het openbaar onderwijs in deze gemeente en nog niet in het bezit van de aantekening voor vak j (bevoegdheid tot onderwijs in lichamelijke oefening) op de akte van bekwaamheid, in staat te stellen alsnog deze aantekening te verkrijgen, begon op 11 November 1954 een cursus ter opleiding voor het examen vak j in 1955. De cursus wordt gegeven op Woensdagmiddag, ge durende 3 uren, door de heer P. M. Verbeek, toege voegd aan de gemeentelijke inspecteur van het onder wijs, in het bijzonder belast met de lichamelijke op voeding. KLEUTERONDERWIJS. In 1953, van 15 Juni tot 18 Juli en van 14 September tot 1 October, werden 80 kleuters, leerlingen van de openbare kleuterscholen Noordwal en Zuidwal, ge huisvest in de voormalige recreatiebunker „De kleine R dderzaal”, gelegen in de Westduinen, nabij het strand. VERSLAG ONDERWIJS. OPENBAAR KLEUTERONDERWIJS. Canadese tentoonstelling in het Gemeentemuseum. Scholen. i Jeugdgodsdienstoefeningen in de vreemde talen. Jeugdconcerten. Opleiding voor de aantekening vak j (lichamelijke opvoeding). ALGEMEEN. euterbuitenverblijven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 578