41 10 1. 2. 3. 4. Op 31 December 1954 werden de openbare kleuter scholen bezocht door in totaal 9 448 leerlingen (vorig jaar 9 731). Op 31 December 1954 waren 171 (vorig jaar 176) hoofden en onderwijzeressen in vaste dienst en 107 (vorig jaar 106) onderwijzeressen in tijdelijke dienst bij het openbaar kleuteronderwijs werkzaam. Het aantal kwekelingen bedroeg op dat tijdstip 77. In 1954 bedroeg het aantal sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres bij het openbaar kleuter onderwijs 26 (vorig jaar 36). De commissie, welke de sollicitanten beoordeelt, heeft 20 gegadigden bezocht. Hiervan werden 14 onderwijzeressen geschikt bevonden voor een aanstelling in vaste dienst. Het aantal benoemingen tot onderwijzeres bedroeg 4 (vorig jaar 8), terwijl 5 hoofden van scholen werden benoemd. In 1954 hebben 3 hoofden en 9 onderwijzeressen de vaste dienst verlaten. In 1954 werd opgericht de „Centrale Oudercommis sie Openbare Kleuterscholen", gevormd uit leden van de oudercommissiën der openbare kleuterscholen. De hierop betrekking hebbende verordening (no. 13 van 1954) werd vastgesteld in de vergadering van de Gemeenteraad op 20 September 1954. De leden van de Centrale Oudercommissie worden gekozen uit de oudercommissiën van de openbare kleuterscholen, welke daartoe worden verdeeld in negen groepen, waarna elk van die groepen één lid van de Centrale Oudercommissie kiest. De Centrale Oudercommissie heeft tot taak, de be langen van de openbare kleuterscholen bij het Ge meentebestuur voor te staan. Op 1 April 1954 zijn de klassen, gevestigd in het gebouw Daltonplantsoen 6, welke als filiaal waren ver bonden aan de openbare kleuterschool aan de Appel- straat, omgezet in een zelfstandige school, waardoor het aantal openbare kleuterscholen met één is vermeer derd. De officiële opening door de Wethouder van Onder wijs en Kunstzaken vond plaats op 10 Juli 1954. De school ontving de naam „De Libel”. Uit de leden van het Schoolparlement voor het open baar kleuteronderwijs werd een commissie gevormd, welke plannen zal uitwerken voor het scheppen van recreatiemogelijkheden voor leerlingen van het open baar kleuteronderwijs. Op verzoek van deze commissie zegde de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken toe te willen bevorderen, dat de „buitenverblijven” ook gedurende de vacantie voor het beoogde doel worden gebruikt. Bij wijze van proef werd aan de openbare kleuter school Tholensestraat overgegaan tot de vorming van een afzonderlijke klas voor kinderen, die zoveel aan dacht opeisen, dat zij in een normale klasse moeilijk te handhaven zijn. Alvorens tot deze maatregel werd overgegaan, werd overleg gepleegd met de Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, i.v.m. het medische aspect van deze zaak. In plaats van de openbare kleuterschool Tholense straat 143 werd die aan de Anemoonstraat 186 tijdelijk aangewezen als leerschool voor de practische opleiding van de leerlingen der Gemeentelijke kweekschool voor onderwijzeressen bij het kleuteronderwijs. Op 31 December 1954 waren de volgende openbare kleuterscholen als leerschool aan de bovengenoemde kweekschool verbonden: Delagoastraat 34 (vast aangewezen) Zeezwaluwstraat 4 (vast aangewezen); Anemoonstraat 186 (tijdelijk aangewezen); Ferdinand Bolstraat 16 (tijdelijk aangewezen). Op 31 December 1954 waren 13 941 leerlingen g - plaatst op de bijzondere scholen voor kleuteronderwijs (vorig jaar 13 920). Het aantal scholen bedroeg aan het einde van het verslagjaar 88 (vorig jaar 83). In 1934 kwam een wachtgeldregeling tot stand ten behoeve van de vast aangestelde hoofden, onderwijze ressen en kwekelingen, werkzaam bij het openbaar kleuteronderwijs. Bij Raadsbesluit van 15 Maart 1954 is een gelijke regeling ingesteld voor het vast aangestelde personeel, werkzaam bij het bijzonder kleuteronderwijs, waar door ook dit personeel aanspraak kan maken op een wachtgeld uit de gemeentekas in geval van ontslag wegens opheffing van de betrekking of verandering van het dienstvak. Hieruit volgt, dat thans het personeel van het open baar en van het gesubsidieerd bijzonder kleuteronder wijs in voorkomende gevallen gelijkelijk aanspraak op uitkering van wachtgeld uit de gemeentekas heeft. VERSLAG ONDERWIJS. Personeel. BIJZONDER KLEUTERONDERWIJS. Aantal leerlingen. Centrale Oudercommissie Openbare kleuterscholen. Opening nieuwe kleuterschool. Recreatiemogelijkheid voor kleuters. Vorming van een afzonderlijke klas voor moeilijke kleuters. Aanwijzing leerscholen. Aantal scholen en leerlingen. Wachtgeldregeling voor het onderwijzend personeel van het gesubsidieerd bijzonder kleuteronderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 579