Gegevens uit het jaarverslag van de stichting zijn: 48 De totale personeelssterkte bedroeg 229 aan het einde van het verslagjaar. De exploitatierekening over 1954 vermeldde een voordelig saldo van 33.762,09. In de loop van het verslagjaar werd het nieuwe hoofdgebouw in gebruik genomen. Aan het gebrek aan ruimte voor de administratieve afdeling kwam hierdoor een einde; de nieuwe ruimte betekent voor de apotheek en het laboratorium een aanmerkelijke verbetering. Naast de kliniek Ockenburgh werd een bebost ter rein aangekocht, dat als wandelterrein kan worden gebruikt. 2 101 1 923 32 Afdeling ’s-Gravenhage van de Nederlandse Ver eniging Sociale Zorg voor Mindervaliden, A(ctio) V(incit) O(mnia), secretariaat Pomonaplein 73. Op 31 December 1954 stonden 418 mindervaliden ingeschreven. Het aantal tewerkgestelden in de centrale werk plaats bedroeg in 1954 gemiddeld 142 personen. Door de gunstige conjunctuur konden, met mede werking van de bijzondere bemiddeling van het Ge westelijk Arbeidsbureau, méér mindervaliden aan vast of tijdelijk werk worden geholpen dan in voor gaande jaren. Het aantal bezoekers aan het adviesbureau was 102. Voor het nazorgonderwijs aan oud-leerlingen van b.l.o.-scholen (avondverzorging) waren op 31 Decem ber 1954 in totaal 156 leerlingen ingeschreven. Het aantal pupillen van de voogdijafdeling bedroeg op 31 December 1954 118; hiervan werden 21 pu pillen in gezinnen verzorgd en 6 op proef thuis. De overige pupillen werden in 17 verschillende tehuizen en inrichtingen verzorgd. Door de Gemeente werd aan de vereniging over 1954 een subsidie van 89.597,52 verstrekt. ’s-Gravenhaagse Vereniging ,,Dr Schroeder van der Kolk”, kantoor: Roggeveenstraat 2. Op 31 December 1954 waren de volgende aantal len geesteszieken en zwakzinnigen, voor wie de ver eniging de zorg had, werkzaam in arbeidstherapie. Stichting „Maria Immaculata” (voor geestelijk minder volwaardigen), secretariaat: Regentesse- laan 30, Rijswijk (Z.H.). Op 31 December 1954 vertoefden in het tehuis voor werkende debiele meisjes 17 pupillen; één hier van was meerderjarig. Het aantal huisbezoeken bedroeg in het verslag jaar 1 997; op het spreekuur kwamen 1 052 bezoe kers. Op 31 December 1954 stonden 1 728 personen ingeschreven, die als geestelijk mindervolwaardigen moesten worden beschouwd en onder voortdurend toezicht van het bureau bleven. Door de gunstige algemene werkgelegenheids situatie konden vele pupillen in het verslagjaar in het arbeidsproces worden opgenomen. Door leden van het bureau werd t.b.v. 30 jongens en 28 meisjes de gezinsvoogdij uitgeoefend. Financiële gegevens werden voor het Gemeente verslag niet verstrekt. I De gegevens voor 1954 zijn als volgt. Totale aantal patiënten op 31 December 1954 Gemiddelde aantal patiënten Aantal patiënten op 10 000 inwoners Mededelingen omtrent de toepassing van de ar beidstherapie worden aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen en in dat van de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst. Totaal 305 Patiënten op 1 Jan. ’54 Opgenomen in 1954 Patiënten op 31 Dec. ’54 Aantal verpleegdagen Overleden patiënten 270 53 274 86 508 15 92 305 89 33 913 17 87 86 46 44 16 26 469 113 461 169 829 23 Stichting „Bloemendaal” Gesloten afdeling. Werkinrichting voor mannen Werkinrichting voor vrouwen Werkinrichting voor jongens Werkinrichting voor meisjes Bij Gemeenteplantsoenen Therapie in gestichten e.d. Kliniek „Ocken- i burgh”. Open afdeling. Kosten van verpleging en overbrenging in totaal4.210.299,62 Terugontvangen teveel betaalde ver pleeg- en transportkosten in 1954206.493,03 Provinciale subsidie (25 van de ten laste van de Gemeente ge bleven verpleegkos- ten)ƒ877.034,97 af: aandeel van de Provincie in de bij dragen van particu lieren 181.447,71 - 695.587,26 Bijdragen van particulieren 899.456,01 - 1.801.536,30 Totaal door de Gemeente betaalde kosten 2.408.763,32 Door de Gemeente betaalde kosten, berekend per inwoner4,04 Aantal personen, voor rekening van de Gemeente opgenomen in de Ramaerkliniek469 Verpleging van krankzinnigen en van zenuw patiënten voor rekening van de Gemeente. Zorg voor geestelijk en lichamelijk minder volwaardigen; arbeidstherapie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 57