41 12 OPENBAAR VOORTGEZET GEWOON LAGER ONDERWIJS. In het verslagjaar kwam in het aantal scholen voot voortgezet gewoon lager onderwijs (3) geen verandering. Van 1 Maart tot de zomervacantie waren zg. brug klassen verbonden aan de openbare lagere scholen Capadosestraat 11 (A), Frans Halsstraat 93 (A) en Weesperstraat 87 (B). Deze klassen zijn bestemd voor de leerlingen, die na een Maartschool voor g.l.o. door lopen te hebben, eerst in September d.a.v. aansluitend onderwijs kunnen volgen. Opleidingskassen C. Een opleidingsklasse C was verbonden aan de open bare lagere scholen Alberdingk Thijmplein 34 (B), Atjehstraat 31, Escamplaan 61 (B), Galvanistraat 43, Haagsestraat 38, Van Hoornbeekstraat 5, Hyacinthweg 3 (B) en Zonnebloemstraat 68. Aan het begin van het jaar bestond de Ouderraad uit de volgende leden: de dames A. van Rossen-Gerritsen, P. H. van Lierop-Suurs, A. Mioch-Smeenk en de heren H. Staas, C. Roos, C. J. Labots, H. Beek, J. A. van der Spek, H. W. Ras, J. A. Hummelen, G. H. Oschatz, H. A. van Zetten en J. J. Croes. In de loop van het jaar bedankten voor het lidmaat schap de heren H. Staas, J. A. van der Spek en H. Beek. Het bureau van de Ouderraad werd gevormd door de heer C. Roos, voorzitter; G. H. Oschatz, secretaris, mevr. A. van Rossen-Gerritsen, 2e voorzitster en de heer J. A. Hummelen, 2e secretaris. Het was een jaar van grote activiteit. De besprekin gen van de Ouderraad waren gewijd aan verschillende belangrijke vraagstukken, zoals het bijbelonderwijs, de schooltest en de beroepskeuze, alsmede de vrije tijds besteding van de jeugd. In de volgende Haagse organisaties was de Ouder raad vertegenwoordigd: Contactcommissie Volkson- derwijs-N.O.V.-Ouderraad, Schoolmelkcomité, Haags Propaganda-Comité van Volksonderwijs, Stichting Jeugd en Vreugd en de Stichting Algemeen Haags Comité. De uitgave van het eigen orgaan, „Onze School”, moest om financiële redenen worden gestaakt. Dank zij de medewerking van het Gemeentebestuur en een 20- tal oudercommissiën kon aan het eind van het jaar de uitgave van het blad in een oplaag van ca. 5000 exem plaren worden hervat. Veel werd ook gedaan om het contact tussen de Ouderraad en de oudercommissiën te intensiveren. Tweemaal vond in het Museum voor het Onderwijs een bijeenkomst plaats met de oudercommissiën. Ook dit jaar verleende de Ouderraad bemiddeling of hulp bij verschillende moeilijkheden van de ouder commissiën. Bij de aanvang van het schooljaar 1954-1955 waren 10 (vorig jaar 8) leerkrachten, hoofden inbegreper in vaste dienst en 5 (vorig jaar 6) leerkrachten in tijde lijke dienst werkzaam bij het openbaar voortgezet ge woon lager onderwijs. In vergelijking met het voorafgaande verslagjaar is het totaal aantal leerkrachten dus met één toegenomen groep b. Over het algemeen wordt vastgehouden aan de leeftijdsgrens van 45 en 50 jaar. Indien het hoofd van de school, waaraan een oudere leerkracht in tijdelijke dienst werkzaam is, zulks verzoekt, wordt op grond van bijzondere geschiktheid van de leeftijdsgrens afgeweken en een onderzoek naar de geschiktheid van de candidaat ingesteld. groep c. Een vrij groot aantal jonge leerkrachten schijnt het nog niet aan te durven een proefles te ondergaan, omdat zij blijkbaar een negatief resultaat vrezen. groep d. Hieronder kunnen o.m. worden gerangschikt de uit Indonesië gerepatrieerde leerkrachten, waar onder zich vele onderwijzeressen bevinden. Velen van haar hebben in haar jeugd de akte behaald en zijn, na kortere of langere tijd als onderwijzeres ge werkt te hebben, gehuwd. Door de tijdsomstandig heden gedwongen trachten zij voor zich inkomsten te verwerven. In een groot aantal gevallen betreft het weduwen en gescheiden vrouwen. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal leerlingen van het bijzonder gewoon lager onderwijs 45 795, ver deeld over 144 scholen. Op 31 December 1953 bedroe gen deze aantallen onderscheidenlijk 43 866 en 139. Op 1 Januari 1954 waren 22 verzoeken om mede werking als bedoeld in artikel 72 van de Lager-onder- wijswet 1920 in behandeling, welke verzoeken alle wer den ingewilligd. In 1954 werden in totaal 90 dergelijke verzoeken tot de Gemeenteraad gericht. Hiervan werden er 12 inge trokken terwijl 13 verzoeken op 31 December 1954 nog in behandeling waren. Van de overige gevraagde mede werkingen, in totaal derhalve 65, werden er 63 verleend en 2 geweigerd. Drie van de verleende medewerkingen hadden be trekking op de stichting van scholen voor gewoon lager onderwijs en vier op die van scholen voor uitgebreid lager onderwijs. De overige medewerkingen betreffen de aanschaffing van meubilair, leer- en hulpmiddelen, verandering van inrichting enz. VERSLAG ONDERWIJS. BIJZONDER LAGER ONDERWIJS. de Lager- Scholen. Brugklassen. Ouderraad. Onderwijzend personeel. Aantal leerlingen en scholen. Medewerkingen ex art. 72 van onderwijswet 1920.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 581