41 R.K. b.l.o. 13 a. opheffing t.z.t. van de school aan de Griftstraat en b. stichting van een nieuwe, b.v. 8-klassige, school in Morgenstond (Oosterhesselenstraat). BIJZONDER VOORTGEZET GEWOON LAGER ONDERWIJS. Met ingang van 1 September 1954 is opgeheven de R.K. school voor voortgezet gewoon lager onderwijs St. Aloysius aan de Brouwersgracht 28. Het aantal scholen op 31 December 1954 was 5. Op 31 December 1954 werden de bijzondere scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs bezocht door 550 leerlingen. Aan het einde van het vorig verslagjaar bedroeg dit aantal 561. BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. ALGEMEEN. Aan de openbare scholen voor b.l.o. waren aan het begin van het schooljaar 1954/1955, met inbegrip van de hoofden, 81 (vorig jaar 78) onderwijzers en onder wijzeressen in vaste dienst verbonden. Het onderwij zend personeel in tijdelijke dienst bestond op dat tijd stip uit 21 (vorig jaar 18) personen. In 1954 hebben 41 (in 195314) personen zich aange meld voor een betrekking van onderwijzer of onder wijzeres bij het openbaar b.l.o. De sollicitantencommissie heeft 15 sollicitanten be zocht. Voor aanstelling in vaste dienst werden 10 ge gadigden geschikt bevonden. Het aantal benoemingen in 1954 bedroeg 7. Voorts werden 2 hoofden van scho len benoemd. In 1954 hebben 2 leerkrachten de vaste dienst verlaten. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal leerlingen van de openbare scholen voor buitengewoon lager onderwijs 1 656. Op 31 December 1953 bedroeg dit aantal 1 558. Van geen der openbare scholen voor b.l.o. onderging het geldende leerplan een wijziging. Het aantal openbare scholen voor buitengewoon lager onderwijs onderging gedurende 1954 geen wijzi ging en bedroeg op het einde van het jaar 13. e. het gebouw Prinsegracht 10 wordt uitsluitend be stemd voor de huisvesting van zwakzinnige vrouwe lijke leerlingen. Op 31 December 1954 bezochten 389 leerlingen de openbare scholen voor voortgezet gewoon lager onder wijs. Aan het einde van het vorig verslagjaar bedroeg dit aantal 427. Een herziening van het leerplan voor het voortgezet gewoon lager onderwijs werd gedurende 1954 voor bereid. a. stichting van een nieuwe school voor debielen in het gemeentelijk schoolgebouw Winterweg 6-8 en b. stichting van een nieuwe school voor debielen in de Zuidwestelijke uitbreidingswijken. In 1954 werd een rapport uitgebracht met betrekking tot het aantal, de grootte en de spreiding van de scholen voor openbaar en bijzonder buitengewoon lager onder wijs in de toekomst. Dit rapport leidde tot de volgende conclusies. a. overplaatsing van de mannelijke leerlingen van de school voor debielen Prinsegracht 10 naar het ge bouw Hekkelaan (thans nog in gebruik bij het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten); b. stichting van een nieuwe 9-klassige school voor meisjes en van een nieuwe 9-klassige school voor jongens in de Zuidwestelijke uitbreidingswijken; c. de zwakzinnige leerlingen, thans geplaatst in de school De Gheijnstraat, overplaatsen naar één van de onder b genoemde scholen; d. bestemming van het schoolgebouw De Gheijnstraat 51bedoeld onder c, voor de zeer zwakzinnige leer lingen, thans gehuisvest in het gebouw Prinsegracht 12 en Op 12 April 1954 bedroeg het aantal leerlingen van de op 8 Januari 1951 geopende openbare school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, thans gevestigd in het gebouw Laan 5, 155. De in dit gebouw beschikbare ruimte laat echter niet toe het aantal groepen dat thans 10 bedraagt verder uit te breiden, hoewel nog 47 kinderen op plaatsing wachten. VERSLAG ONDERWIJS. OPENBAAR BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. Scholen. Openbaar b.l.o. Opheffing school. Aantal leerlingen. Onderwijzend personeel. Aantal leerlingen. Leerplan. Aantal leerlingen. Leerplan. Prot.-Chr. b.l.o. Rapport schoolruimtevoorziening voor het b.l.o. Stichting van een 2de openbare school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 582