41 scholen. OPENBAAR UITGEBREID LAGER ONDERWIJS. 1. 394 (345) Visserij-Avondschool. 14 Onderwijzend personeel. Bij het begin van het schooljaar 1954/1955 waren 113 (vorig jaar 108) leerkrachten, hoofden inbegrepen, in vaste dienst en 27 (vorig jaar 25) onderwijzers en onderwijzeressen in tijdelijke dienst bij het openbaar u.l.o. werkzaam. In 1954 hebben 43 (vorig jaar 59) personen zich aangemeld voor een betrekking van onderwijzer(es) bij het openbaar u.l.o. De sollicitantencommissie heeft 26 sollicitanten be zocht. Hiervan werden 19 gegadigden geschikt bevon den voor de vaste dienst. Het aantal benoemingen tot onderwijzer(es) bij het u.l.o. bedroeg 10, terwijl één hoofd van een school werd aangesteld. In 1954 hebben 5 onderwijzers en onderwijzeressen de vaste dienst verlaten. Scholen. Het aantal openbare scholen voor uitgebreid lager onderwijs bleef in 1954 onveranderd en bedroeg op 31 December 1954: 14. Bij het begin van het schooljaar 1954/1955 werd de openbare school voor u.l.o. Waldeck Pyrmontkade 5, die tot dusver uitsluitend voor meisjes toegankelijk was, ook opengesteld voor jongens. Ten einde deze kinderen in de gelegenheid te stellen het voor hen geschikte onderwijs te ontvangen, zijn Burgemeester en Wethouders voornemens enige loka len voor hen te doen inrichten in het schoolgebouw Hoefkade 99. De in dit gebouw te vestigen klassen zouden voorlopig als filiaalklassen aan de school Laan 5 worden toegevoegd, doch het ligt in het voornemen deze klassen zo spoedig mogelijk om te zetten in een zelfstandige school. Hiertoe werd op 12 April 1954 de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verzocht, zeker heid te willen verschaffen, dat een aanvrage om een jaarlijkse bijdrage van het Rijk in de kosten van de nieuw op te richten school niet zal worden geweigerd op grond van de ontoereikendheid der beschikbaar gestelde middelen. Op 4 Januari 1954 bestond de Gemeentelijke avond- nijverheidsschool voor jongens, voorbereidende tot de Visserijschool te Scheveningen, uit drie klassen voor de opleiding van motordrijver en twee klassen voor de opleiding tot treilbreier en -boeter. Op 12 Januari 1954 was het aantal leerlingen ge stegen tot 87, zodat moest worden overgegaan tot een 4e motordrijversklasse. Aan het examen ter verkrijging van het diploma motordrijver voor de zeevisvaart onderwierpen zich dit jaar 12 leerlingen, van wie 5 candidaten het ver langde diploma verwierven; 2 leerlingen trokken zich terug. Enige leden van de Gemeenteraad hebben aan Burge meester en Wethouders de vraag gesteld, of het mogelijk zou zijn voor het uitgebreid lager onderwijs een amanuensis aan te stellen, aan wie het onderhoud van het instrumentarium voor natuurkunde zou kun nen worden opgedragen en die tevens zou kunnen assisteren bij het onderwijs in de natuurkunde. Naar aanleiding van deze vraag zullen Burgemeester en Wethouders doen nagaan in hoever voor het onder houd van de instrumenten en voor inschakeling bij de lessen in de natuurkunde de aanstelling van een amanu ensis wenselijk is. Aantal leerlingen. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal leerlingen van het openbaar u.l.o. 4 089 (vorig jaar 3 847). 50 34) 164 (158) 2. 3. Leerplan. Op 7 October 1954 werd aan het oudste hoofd ver zocht voorbereidingen te treffen voor een herziening van het leerplan voor het uitgebreid lager onderwijs. Aantal leerlingen en Op 31 December 1954 bedroeg het aantal leerlingen van het bijzonder b.l.o. 1 475 (vorig jaar 1 490) en het aantal scholen 11 (vorig jaar eveneens 11). BIJZONDER UITGEBREID LAGER ONDERWIJS. Aantal leerlingen en scholen. Op 31 December 1954 bedroeg het aantal leerlingen van het bijzonder u.l.o. 6 937, verdeeld over 39 scholen Op 31 December 1953 bedroegen deze aantallen on-, derscheidenlijk 6 673 en 38. Aanstelling amanuenses bij de openbare scholen voor u.l.o. OPENBAAR NIJVERHEIDSONDERWIJS. Aantal leerlingen dagscholen. Hieronder zijn vermeld de aantallen leerlingen van de gemeentelijke dagscholen voor nijverheidsonderwijs op 31 December 1954. De getallen tussen haakjes ge ven aan de aantallen leerlingen op het einde van het vorig verslagjaar. Visserijschool te Scheveningen, met 2-jarige dagcursus voor toekomstige vissers Zeevaartschool te Scheveningen Middelbare technische school voor werktuigbouwkunde en electro- techniek VERSLAG ONDERWIJS. BIJZONDER BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 583