41 totaal 321 (321) totaal 226 (204) BIJZONDER NIJVERHEIDSONDERWIJS. 15 56 46 31 16 (58) (35) (21) (H) (44) (35) De op 7 September 1953 met 49 leerlingen begonnen cursus sloot op 5 Maart 1954 met 45 leerlingen. Be vorderd tot het 2de leerjaar werden 18 leerlingen van het 1ste leerjaar. Aan 20 van de 21 leerlingen van het 2de leerjaar werd het getuigschrift voor met vrucht gevolgd tuinbouwonderwijs uitgereikt. Het onderwijs werd door 4 leerkrachten gegeven. De heer D. van den Dries werd op zijn verzoek met ingang van 1 October 1954 eervol ontslag verleend als hoofd van en onderwijzer aan de Algemene Tuinbouw cursus. In zijn plaats werd met ingang van dezelfde datum benoemd de reeds als onderwijzer aan de cursus verbonden leerkracht, de heer J. W. P. Molleman. De nieuwe cursus 1954/1955 ving op 6 September 1954 aan met 43 leerlingen, verdeeld over 2 klassen, met onderscheidenlijk 26 en 17 leerlingen. Op 31 December 1954 telde deze cursus, hoofd zakelijk bestemd voor de oudere jeugd uit de Hemster- huisstraat en omgeving, 114 jongens en 96 meisjes, in totaal 210 leerlingen. Op het einde van het vorig jaar bedroegen deze aantallen: 87 jongens, 81 meisjes, totaal 168 leerlingen. Op 1 October 1954 verliet een vrouwelijke leerkracht de school wegens het bereiken van de pensioengerech- tige leeftijd; in de vacature werd voorzien door de aanstelling, per gelijke datum, van een andere vrou welijke leerkracht. Op 31 December 1954 waren, evenals op 31 Decem ber 1953, aan de cursus verbonden: 1 directeur, 2 mannelijke en 4 vrouwelijke leerkrachten. Asstraat 3 Boylestraat 20 Frans Halsstraat 93 Julianastraat 42 (L.) Prins Willemplein 5 Westduinweg 127 140 (132) 23 32) 45 48) 46 47) 31 35) 36 27) 35 42 Van de 16 leerlingen, die toestemming verkregen om examen te doen als motordrijver voor de kleine handelsvaart, verwierven 14 candidaten het diploma. Aan het examen voor het Gemeentelijke getuigschrift voor treilbreien en -boeten werd door 9 leerlingen deel genomen, die allen het diploma behaalden. De school werd bezocht door 50 leerlingen voor de cursus breien, boeten en schiemannen (vorig jaar 48) en door 103 (vorig jaar 104) leerlingen voor de cursus motordrijver. Het lerarencorps bleef gedurende het verslagjaar on gewijzigd. Het gemeentelijk avondnijverheidsonderwijs voor leerlingen, afkomstig van scholen voor buitengewoon lager onderwijs, werd gegeven in de volgende school gebouwen: Bresterstraat 7, Colensostraat 6, Hoofts- kade 193 (vóór 1 September Ferdinand Bolstraat 130), De Réaumurstraat 43, Sloepstraat 76 en Nieuwe School straat 22b. De heer A. Koert, directeur van de school Sloep straat 76, werd met ingang van 1 September 1954 be noemd tot leraar aan de avondschool Hooftskade, terwijl met ingang van dezelfde datum werd benoemd tot directeur van de avondschool Sloepstraat 76 de heer H. Moed, voorheen leraar aan de avondschool Hooftskade 193. In de loop van het verslagjaar heeft de Gemeente raad de noodzakelijkheid uitgesproken van 1. de oprichting en instandhouding van een stuca- doorsopleiding volgens het leerlingstelsel (bijl. 20/ 1954); 2. de oprichting en instandhouding van een Rooms- Katholieke en van een Protestant-Christelijke Uit gebreid Technische School (bijl. 119/1954); Hieronder zijn vermeld de aantallen leerlingen van de verschillende avondscholen op 31 December 1954. De getallen tussen haakjes geven aan de aantallen leer lingen op het einde van het vorig verslagjaar. Bresterstraat 7 Colensostraat 6 Hooftskade 193 (voorheen Ferd. Bolstraat 130) De Réaumurstraat 43 Sloepstraat 76 Nieuwe Schoolstraat 22b Het gemeentelijk avondnijverheidsonderwijs voor meisjes werd ook dit jaar gegeven in de schoolgebou wen Asstraat 3, Boylestraat 20, Frans Halsstraat 93, Julianastraat 42 (L.), Prins Willemplein 5 en West duinweg 127. In de vacature van directeur der avondschool As straat 3, ontstaan door de pensionnering van de heer M. Venema, werd met ingang van 1 October 1954 be roemd de heer P. van der Werf. Hieronder zijn vermeld de aantallen leerlingen van de verschillende avondscholen op 31 December 1954. Tussen haakjes zijn vermeld de aantallen leerlingen op 31 December 1953. VERSLAG ONDERWIJS. Algemene Tuinbouwcursus te Loosduinen. s* Gemeentelijke avondcursus in handenarbeid en vrouwelijke handwerken. Avondnijverheidsonderwijs voor oud-leerlingen van het B.L.O. Uitbreiding bijzonder nijverheidsonderwijs. Avondnijverheidsschool voor meisjes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 584