41 3. 4. 5. 6. 16 Dit fonds voorziet in het verlenen van geldelijke steun bij de studie van Haagse leerlingen aan instel- Deze school, uitgaande van de Vereniging „De Am bachtsschool te ’s-Gravenhage”, werd opgericht in 1950 en is thans gevestigd in het gemeentelijk school gebouw' Duinstraat 10. Tevens heeft zij lokaliteit in gebruik in het gebouw van de openbare kleuterschool Duinstraat 15 en in dat van de Lagere Technische school aan de Zwaardstraat 16. Het doel van de school is de vorming van jongelieden voor het lager kader van het bedrijfsleven, zoals werk meesters, bedrijfsassistenten, calculators, adspirant- opzichters en tekenaars. De duur van de opleiding is drie jaren, waarvan twee in de school worden doorge bracht, terwijl de leerling gedurende het derde jaar onder toezicht van het schoolbestuur in de practijk werkt. De hierna volgende tabel geeft een overzicht van de omvang dezer steunverlening gedurende dit en het vorig verslagjaar. De school is op de eerste plaats bedoeld voor leer lingen met een wat bredere theoretische grondslag, hetgeen ook in de eisen van toelating tot uitdrukking komt. 76 148 215 261 304 Op 31 December 1954 bedroeg het aantal leerlingen van de bijzondere dagscholen en zelfstandige cursussen voor nijverheidsonderwijs in totaal 8 480 en het aantal instellingen 25. Op 31 December 1953 bedroegen deze aantallen onderscheidenlijk 8 518 en 25. Met ingang van het schooljaar 1952-1953 is een re geling in werking getreden, waardoor leerlingen van Haagse dagscholen voor v.h.m.o., afkomstig uit finan cieel minder draagkrachtige gezinnen, van de Gemeente een studietoelage kunnen ontvangen. Deze toelage be draagt ten hoogste 500,per schooljaar en per leer ling. Uit het onderstaande overzicht blijkt, dat van deze voorziening een sterk toenemend gebruik wordt ge maakt. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal leerlingen van de bijzondere avondscholen en zelfstandige cur sussen voor nijverheidsonderwijs in totaal 8 135 en het aantal instellingen 27. Op 31 December 1953 be droegen deze aantallen onderscheidenlijk 8 148 en 27. De samenstelling van de commissie, welke Burge meester en Wethouders adviseert omtrent de aanwij zing van de bursalen, bleef gedurende het verslagjaar ongewijzigd. lingen van hoger onderwijs, aan middelbare techni sche scholen, de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding, scholen voor maatschappelijk werk, opleidingsscholen voor jeugdleider enz. Thans bestaat de school uit drie afdelingen: voor werk tuigbouwkunde, electrotechniek en bouwkunde. Het voornemen bestaat t.z.t. de school uit te breiden met afdelingen voor weg- en waterbouwkunde en scheeps- werktuigbouwkunde. Het aantal leerlingen van de U.T.S. bedroeg op 1 Juni 1951 I Juni 1952 31 December 1952 31 December 1953 31 December 1954 de oprichting en instandhouding van een 4e Christe lijke Huishoudschool (bijl. 651/1954); de uitbreiding van het leerplan der neutrale Uitge breid Technische School met een opleiding voor weg- en waterbouwkunde (bijl. 730/1954); de uitbreiding van het leerplan der 2e Christelijke Technische School in oprichting met de vakken constructie bankwerken-plaatwerken, electro- tech nisch bankwerken, montage sanitaire installaties, timmeren en met een z.g. topklasse voor de vakken timmeren en metselen (bijl. 733/1954) en de uitbreiding van het leerplan der neutrale Tech nische Lagere School met een opleiding piano- en orgeltechniek. VERSLAG ONDLRWUS. Schooljaar Totaal bedrag I 2.600,— 1952/’53 38 8 (28%) 12 (41 9 (31%) 288,88 9 35 (26%) 1953/’54 136 61 (46%) 328,57 3 37 (28%) 11.500,— 1954/’55 194 66 (35%) 41 (22%) 304,06 7 80 (43%) 24.325,— l Burgemeester De Monchyfonds. Uitgebreid Technische School (U.T.S.). Aantal aanvragen Ingetrokken of vervallen VOORBEREIDEND HOGER- EN MIDDELBAAR ONDERWIJS. Studietoelagen V.H.M.O. Gemiddeld bedrag per toelage Aantal leerlingen dagscholen. Aantal verleende toelagen Afgewezen wegens overschrijding van de financiële normen Afgewezen wegens onvoldoende studieprestaties Aantal leerlingen avondscholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 585