41 v.h.m.o. wordt van dit fonds gebruik gemaakt. 17 De conclusie van het rapport met betrekking tot de vorming van een HBS-A-afdeling aan de beide ge meentelijke lycea was, dat, op grond van bepaalde psedagogisch-didactische voordelen, zomede met het oog op de betrekkelijk geringe kosten, aan de vorming van een A-afdeling verbonden, het ernstig overweging verdient tot die maatregel over te gaan. Eveneens concludeert het rapport tot de omzetting van enige HBS’en in lycea, zowel op grond van de tot Op 29 November 1954 werd de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken een rapport aangeboden over de positie van het gemeentelijk voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs te s’-Gravenhage. Dit geschiedde in tegenwoordigheid van de commissie, onder welker auspiciën dit rapport tot stand is gekomen. De onderstaande tabel geeft een overzicht over de jaren 1949 tot en met 1954 aangaande het aantal aan gesloten scholen, het aantal leerlingen, aan wie boeken werden verstrekt en de bijdragen uit de gemeentekas en van ouders of verzorgers. Zowel door leerlingen van het openbaar v.h.m.o. als die van aangesloten bijzondere scholen voor De Gemeente voorziet jaarlijks in de kosteloze plaatsing van een aantal Haagse leerlingen aan de School voor Taal- en Letterkunde. In 1953 werden hiervoor 12 aanvragen ingediend; 11 van deze verzoeken konden worden ingewilligd. In 1954 kwamen 15 candidaten voor kosteloze plaat sing in aanmerking. Het aantal aanvragen bedroeg in dat jaar 20. Op 15 September 1954 bedroeg het aantal leerlingen van de openbare dagscholen voor v.h.m.o. 3 864, ver deeld over 11 scholen. Op 15 September 1953 bedroegen deze aantallen onderscheidenlijk 3 573 en 11 en M.T.S. In 1954 werden 9 verzoeken (in 1953: 8) ont vangen om vergoeding uit de gemeentekas van reis kosten t.b.v. Haagse leerlingen van elders gevestigde middelbare technische scholen. In 1954 zowel als in 1953 werd aan 5 het maximumaantal, dat door de Gemeente kan worden ingewilligd dezer verzoeken voldaan. Het rapport had tot doel a. het vaststellen van de vermoedelijke behoefte aan gemeentelijk v.h.m.o. over de gehele stad i.v.m. haar uitbreiding, zoals deze zich binnen de gemeen telijke grenzen waarschijnlijk in de komende 10 jaren zal voltrekken en de hiermede verband hou dende planning van de scholenbouw ten behoeve van het gemeentelijk v.h.m.o. en b. het geven van advies omtrent de vraag of en zo ja in hoever het wenselijk is over te gaan tot het omzetten van H.B.S.’en in lycea en het vormen van H.B.S. A-afdelingen aan de beide reeds be staande gemeentelijke lycea. Ten aanzien van de schoolgebouwen kwam het rap port tot de volgende conclusies: 1de Stevin-HBS zal op de huidige plaats moeten wor den gehandhaafd tot op het tijdstip, dat verder gaande verhuizing van de leerlingen naar de rand van de gemeente voltooiing van de voorziening in schoolruimte aldaar noodzakelijk maakt. 2. Voor de HBS „Beeklaan” dient op korte termijn in dezelfde omgeving een nieuw gebouw te worden gesticht. 3. Voor de zuidelijke stadsuitbreiding zal een tweede school ter grootte van circa 21 leslokalen t.z.t. noodzakelijk zijn. 4. Bij de uitvoering van het plan Waldeck dient even eens te worden gerekend op een voorziening in schoolruimte voor het gemeentelijk v.h.m.o. VERSLAG ONDERWIJS. Totaal Jaar ingewilligd ingewilligd ontvangen ontvangen 1953 43 9 13 4 56 13 1954 56 23 10 7 79 17 het gemeentelijk Jaar Vergoeding reiskosten leerling 1949 1950 1951 1952 1953 1954 Aantal aangesloten scholen 17 18 20 21 21 21 Aantal leerlingen, aan wie boeken verstrekt Aanvragen t. b. v. d. studie aan instellingen voor hoger onderwijs 455 612 616 716 786 941 Bijdrage van ouders of verzorgers Aanvragen t. b. v. d. studie aan andere instellingen aantal ontvangen I verzoeken aantal ingewilligde verzoeken ƒ17.460,04 25.485,92 25.772,76 28.613,24 31.324,88 48.731,86 7.131,90 8.416,45 9.963,50 11.575,45 12.637,90 15.626,20 Rapport over de positie van v.h.m.o. Gemeentelijk Boekenfonds. I Bijdrage uit de j gemeentekas Vrijstelling schoolgeld voor de School voor Taai en Letterkunde. OPENBAAR VOORBEREIDEND HOGER- EN MIDDELBAAR ONDERWIJS. Aantal leerlingen en scholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 586