41 18 Op 5 Januari 1954 hebben Burgemeester en Wet houders de Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen verzocht bouwvolume beschikbaar te stellen voor de bouw van een tweede gymnastiekzaal bij de Gemeentelijke Dalton-HBS, Aronskelkweg 1. uiting gekomen wensen van een belangrijk deel der ouders als om pedagogische en didactische redenen, terwijl de kosten, aan de omzetting verbonden, geen beletsel behoeven te zijn om hiertoe over te gaan. Op grond van genoemde motieven zouden volgens het rapport voor omzetting in een lyceum in aanmer king komen: de Thorbecke-HBS, de HBS Johan de Witt en de Dalton-HBS, met dien verstande, dat, indien het gemeentebestuur bezwaar zou hebben tegen een gelijktijdige omzetting van drie HBS-en in lycea, aan de Thorbecke-HBS en de HBS Johan de Witt voorrang dient te worden verleend. Aan de omzetting van de Thorbecke-HBS ware de voorwaarde te verbinden, dat een tijdige aankondi ging van het voornemen om tot omzetting over te gaan, tot gevolg zal hebben, dat de aangifte van leerlingen voor de schooljaren 1955-1956 en 1956-1957 zodanig zal zijn, dat die maatregel verantwoord mag worden geacht. Tenslotte komt in het rapport de vraag naar voren op welke wijze het gemeentelijke v.h.m.o. de te ver wachten grote toeloop van leerlingen, als gevolg van de hogere geboortecijfers in de na-oorlogse jaren zal moeten opvangen. Deze toeneming van het aantal leerlingen, die in een tijdelijke en in een blijvende kan worden verdeeld, zal in 1958 aanvangen en in de jaren 1963-1964 haar hoogtepunt bereiken. Aangezien de nodige maatregelen tijdig dienen te worden getroffen, stellen de rapporteurs voor hun op dracht te verlenen dit vraagstuk in behandeling te nemen en hieromtrent advies uit te brengen. In zijn vergadering van 6 September 1954 heeft de Gemeenteraad besloten tot de bouw en inrichting van een gemeentelijke middelbare school aan de Zuid- larenstraat (Morgenstond) en daarvoor een bedrag van f 2.88O.OOO,beschikbaar te stellen. Verwacht wordt, dat het werkgedeelte van het ge bouw, d.w.z. de les- en vaklokalen, op 1 September 1956 door de Zuiderpark-HBS, thans nog gehuisvest in het gebouw Spionkopstraat 9, in gebruik zal kunnen worden genomen. Vanwege het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd bij de leerlingen van de handeb- avondscholen een onderzoek ingesteld naar aanleiding van het vraagstuk „Handelsavondscholieren in tijd nood”. Het doel van deze enquête is middelen en wegen te vinden om tegemoet te komen aan enige bezwaren, verbonden aan het volgen van handelsavondonderwijs, zoals een te lange werkdag met vaak onvoldoende ge legenheid voor het gebruiken van een warme maaltijd, de weinige vrije tijd, nog in beslag genomen door huis- Bij koninklijk besluit van 16 Juli 1954, no. 15, is ten behoeve van de bijzondere inrichting van het onderwijs aan de HBS „Beeklaan” voor het tijdvak van 1 Sep tember 1954 tot en met 31 Augustus 1959 voor de eerste drie leerjaren vergunning verleend af te wijken van het bij koninklijk besluit van 28 Mei 1954, staatsblad no. 244, vastgestelde algemeen leerplan voor de openbare hogere burgerscholen A en B. Deze vergunning schept de mogelijkheid om voor een deel van de leerlingen de leerstof van de eerste drie leerjaren in vier jaren te behandelen. Ten einde in een lang gevoelde behoefte te kunnen voorzien hebben Burgemeester en Wethouders Ge meentewerken verzocht een plan en kostenbegroting op te stellen voor de bouw van een aula, tevens ge schikt voor het geven van gymnastiekonderwijs, voor de Thorbecke-HBS aan de 3e V. d. Boschstraat. Zoals ook in voorafgaande jaren het geval was, wer den ook in dit jaar enige Amerikaanse leraren en leraressen tewerkgesteld aan gemeentelijke scholen voor v.h.m.o., hetwelk geschiedde onder auspiciën van de United States Educational Foundation in the Nether lands. In 1954 werden voorbereidingen getroffen tot een omvangrijke verbouwing van het Maerlant-Lyceum, ter vergroting van de capaciteit dezer school, die thans onvoldoende is. Deze verbouwing voorziet zowel in de nieuwbouw van een aula tot nog toe werd het gymnastieklokaal als zodanig gebruikt als in de vergroting van het aantal les- en vaklokalen. Op 15 September 1954 bedroeg het aantal leerlingen van de gemeentelijke handelsavondscholen in totaal 1 680, verdeeld over 3 scholen. Op 15 September 1953 bedroegen deze aantallen onderscheidenlijk 1 487 en 3. VERSLAG ONDERWIJS. de Bouw gymnastiekzaal Aronskelkweg 1. Nieuwbouw Zuiderpark-HBS. Enquête Handelsavondscholen. voor de DaltonjHBS, Afwijking leerplan ten behoeve van H BS. „Beeklaan”. Bouw van een aula-gymnastiekzaal voor de Thorbecke-HBS. Tewerkstelling Amerikaanse leraren aan gemeentelijke scholen voor v.h.m.o. Verbouw'ng Maerlant-Lyceum. Gemeentel ij k Handelsavondonderwijs. Aantal leerlingen en scholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 587