41 19 Op 15 September 1954 bedroeg het aantal studeren den aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers(essen), 250 (vorig jaar 222). De Gemeentelijke avondcursus tot opleiding voor onderwijzer(es) bleef ook dit jaar gevestigd in het ge bouw van de Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen aan de Koningin Emmakade 36. Op 31 December 1954 telde de gemeentelijke avond cursus 82 leerlingen, op 31 December 1953 bedroeg dit aantal 57. Voor het staatsexamen slaagden dit jaar 17 studeren den, t.w. 10 mannelijke en 7 vrouwelijke. Hiervan ver wierven 11 leerlingen, 7 mannelijke en 4 vrouwelijke, de akte a tot en met j, terwijl 6 candidaten, 3 mannelijke en 3 vrouwelijke, de akte a tot en met i verwierven. Afgewezen werden 6 candidaten, 3 mannelijke en 3 vrouwelijke. Tot de eerste klasse werden in September 53 leer lingen, 36 mannelijke en 17 vrouwelijke, toegelaten. Deze werden in twee groepen verdeeld. Tot de examen- klasse werden 29 studerenden, 18 mannelijke en 11 vrou welijke, toegelaten. Bovendien volgden 1 mannelijke en 3 vrouwelijke leerlingen uitsluitend de lessen in de lichamelijke oefening, voor welk vak zij bij hun examen geen bevoegdheid hadden verworven. Aan de cursus waren op 31 December 1954 verbon den: 1 directeur, 10 leraren, 1 amanuensis en 1 con cierge. Aan de Gemeentelijke kweekschool voor onder wijzeressen bij het kleuteronderwijs, gevestigd in het schoolgebouw Viljoenstraat 97, waren gedurende 1954 verbonden 1 directeur en 12 leraren/leraressen in vaste dienst en 1 lerares in tijdelijke dienst. Dit jaar deden 53 leerlingen examen voor de A-akte, waarvan 41 candidaten slaagden. Uitsluitend voor het theoretische gedeelte slaagden 6 leerlingen; 6 leerlingen werden afgewezen. Aan het examen voor de B-akte onderwierpen zich 55 leerlingen, waarvan er 44 slaagden. Uitsluitend voor het theoretisch gedeelte slaagden 5 candidaten, terwijl 6 candidaten werden afgewezen. Op 31 December 1954 telde de school in totaal 181 leerlingen, waarvan 96 candidaten voor de A-akte en 85 candidaten voor de B-akte. Op 31 December 1953 waren in totaal 210 leerlingen aanwezig. werk, zodat nagenoeg geen gelegenheid overblijft voor sport en andere ontspanning, welke bezwaren des te zwaarder wegen naarmate de afstanden tussen huis, werk en school groter zijn. De nodige gegevens werden verzameld door de uit reiking van vragenformulieren, in te vullen door de leerlingen. Een zevental besturen van verenigingen, welke scho len voor voorbereidend hoger en/of middelbaar onder wijs in de Gemeente in stand houden, hebben zich tot de Gemeenteraad gewend met het verzoek te bevorderen, dat een gemeentelijke bijdrage wordt verleend in de kosten, welke voor rekening blijven van deze besturen en thans gedekt moeten worden door van de ouders, buiten het normale schoolgeld, een surplus schoolgeld te vragen. Aangezien bij herhaling was gebleken, dat de ge meentelijke middelbare handelsavondscholen te ’s-Gra- venhage niet de bekendheid genieten, welke zij in het belang van de opgroeiende jeugd verdienen, is ter documentatie van de hoofden der openbare scholen voor g.l.o., v.g.l.o. en u.l.o. een vouwblad verspreid, waarin een uiteenzetting wordt gegeven van het doel en de inrichting van het gemeentelijk handelsavondonder- wijs en van de mogelijkheden, welke dit onderwijs voor verdere ontwikkeling biedt. Op 15 September 1954 bedroeg het aantal leerlingen van de bijzondere dagscholen voor v.h.m.o. in totaal 5449, verdeeld over 18 scholen. Op 15 September 1953 bedroegen deze aantallen onderscheidenlijk 5 030 en 17. Op 15 September 1954 bedroeg het aantal leerlingen V:*n de bijzondere handelsavondscholen in totaal 501, verdeeld over 3 scholen. Op 15 September 1953 bedroe gen deze aantallen onderscheidenlijk 466 en 3. Burgemeester en Wethouders verleenden de direc teuren van de Gemeentelijke Handelsavondscholen toestemming, bij wijze van proef, aan hun scholen een repetitiecursus te vormen voor leerlingen, die in Juni 1954 het examen „Moderne Bedrijfsadministratie” wensen af te leggen. VERSLAG ONDERWIJS. KWEEKSCHOOLONDERWIJS. BIJZONDER VOORBEREIDEND HOGER- EN MIDDELBAAR ONDERWIJS. OPENBAAR KWEEKSCHOOLONDERWIJS. Gemeentelijke avondcursus tot opleiding voor onderwijzer(es). Rijkskweekschool. Gemeentelijke Kweekschool bij het Kleuteronderwijs. Subsidie bijzonder V.H.M.O. Propaganda voor de Gemeentelijke Handelsavondscholen. voor onderwijzeressen Aantal leerlingen en scholen B ij zonder Handelsonderwijs. Aantal leerlingen en scholen. Cursus M.B.A. aan de Gemeentelijke Handelsavondscholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 588