41 20 Op 15 September 1954 waren er 4 bijzondere kweek scholen voor onderwijzers(essen) met in totaal 830 studerenden. Op 15 September 1953 bedroeg het aantal kweekscholen eveneens 4 met in totaal 738 studerenden. De bijzondere cursussen voor onderwijzers bij het kleuteronderwijs, 4 in getal, telden op 31 December 1954 in totaal 321 leerlingen (vorig jaar 342 leerlingen in 4 scholen of cursussen). INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES. Het „Institute of Social Studies” is gevestigd in het vm. paleis Noordeinde en werd in 1952 opgericht onder de auspiciën van de gezamenlijke Nederlandse univer- siteiten en hogescholen. In de loop van 1954 zijn 5 studenten van het instituut gepromoveerd aan de universiteiten te Amsterdam en Utrecht. Deze studenten waren afkomstig uit India (3), Pakistan (1) en Engeland (1). Tussentijds examen werd met goed gevolg afgelegd voor de MSS-graad („Master of Social Sciences”) door 9 studenten, voor de „Master of Arts”-graad door 5 studenten. Het programma van deze cursus omvatte „postgrad uate" colleges en „seminars” in bestuurswetenschap pen, sociologie, economie en internationale betrekkin gen. Als docenten traden op Nederlandse hoogleraren en deskundigen, alsmede 4 gasthoogleraren, onderschei denlijk uit India, Pakistan, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en de Libanon. Aan deze cursus, geopend in 1952, namen 15 studen ten deel, afkomstig uit India, Indonesië, de Verenigde Staten van Noord-Amerika, de Libanon, Pakistan en China. In Juli 1954 werd aan 7 van hen de hoogste graad „Master of Social Sciences" toegekend, waarvan één cum laude. Drie studenten verwierven de graad „Mas ter of Arts”. Drie studenten verlieten het instituut met het certificaat. Voor de 2de twee-jarige cursus in sociale wetenschap pen, begonnen in 1953, waren ingeschreven 29 studenten, afkomstig uit India, Pakistan, de Libanon, de Verenigde Staten van Noord-Amerika, Hongarije, Spanje en Engeland. Deze cursus vond plaats van Januari tot Juli 1954, waarvoor 7 studenten waren ingeschreven, afkomstig uit India, Pakistan en Suriname, die in Juli 1954 het diploma in „Public Administration” ontvingen. Het cursusprogramma omvatte, „seminars” en „stages”, betrekking hebbend op de bestuursweten schappen. Het onderwijs werd gegeven door hoogleraren, amb tenaren en andere deskundigen. VERSLAG ONDERWIJS. BIJZONDER KWEEKSCHOOLONDERWIJS. 3. Promotie aan Nederlandse universiteiten. 1. Tweejarige cursus in Sociale Wetenschappen. 2. Halfjaarlijkse cursus in Bestuurswetenschappen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 589