de Blinden- Huwelijksvoorlichting, 49 Bureau Kerkelijke Gezinszorg, Beeklaan 389. De maatschappelijke werksters legden in totaal 5 600 huisbezoeken af bij rond 1 800 gezinnen. Bo vendien werd t.a.v. deze gezinnen 1 170 maal con tact gezocht met sociale instellingen of wijkdiakenen van de Hervormde Kerk. Eén maatschappelijk werkster was belast met de zorg voor uit Indonesië gerepatrieerden. In verscheidene wijkgemeenten werden door de wijkdiakenen met medewerking van de maatschappe lijke werksters wekelijkse bejaardenkringen in het wijkgebouw gehouden. Via de actie „Vacantievreugd voor Stadsjeugd” werden 235 kinderen voor 2 a 4 weken naar pleeg gezinnen in Gelderland of Utrecht gezonden. Onder leiding van verscheidene maatschappelijke werksters werd van 1317 September in het club huis „Ingeborg” te Leusden een huisvrouwenverblijf georganiseerd, waaraan door 34 personen werd deel genomen. Nederlandse Blindenbibliotheek, Noordwal 7. In 1954 werden in totaal 20 771 braillebanden uitgeleend, d.i. gemiddeld ongeveer 70 banden per dag. Het ledental van de afdeling per 31 December 1954 was 188 (v.j. 185). Het voordelige saldo van de lasten- en batenreke ning was 286,11. Kolff’s Blindenfonds (werkverschaffing aan thuis zittende blinden), Prinsegracht 59. In het verslagjaar werd aan 18 thuiszittende blin den arbeid verschaft. Aan lonen werd hiervoor een bedrag van 1.168,uitgegeven. Dank zij het be schikbaar stellen van een vacantiehuis te Wamsveld, door een inwoner van Rotterdam, waren de blinden in de gelegenheid hun 14-daagse vacantie in dit tehuis door te brengen. De uitgaven over 1954 konden niet worden ge dekt door de opbrengst van de jaarlijkse verkoping. Door giften en contributies kon de rekening over 1954 evenwel toch met een voordelig saldo worden afgesloten. Rooms-Katholiek Bureau voor Gezinsmoeilijkhe den, Nieuwstraat 23. Voor behandeling kwamen in het verslagjaar 133 gevallen in aanmerking van personen die een bezoek aan het bureau brachten. Er werden 5 medische ge vallen doorgegeven aan het Katholiek Bureau voor Huwelijksvoorlichting. De Bijzondere Raad van de Sint-Vincentiusvereni- ging verleende een subsidie van 250, Voor gegevens betreffende de blindenzorg van wege de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belan gen wordt verwezen naar het verslag van die Dienst. Vereniging tot instandhouding van werkinrichting, Vondelstraat 612. Het aantal stoelen, dat in het verslagjaar in de werkinrichting werd gemat, was ruim 1 100. De bruto-opbrengst van het biindenwerk bedroeg 9.660,10. De exploitatierekening over 1954 vermeldde een nadelig saldo van 2.306,48; dit bedrag kon door legaten worden gedekt. Van het Rijk werd een sub sidie ontvangen van 5.290,dat in de vorm van een loonbijslag aan de blinden ten goede kwam. Katholiek Bureau voor Lange Lombardstraat 35. Door de geestelijke leider werden in het verslag jaar 76 gevallen behandeld, waarvan 3 schriftelijk. Het aantal gevallen, dat dit jaar door de medische leider werd behandeld, bedroeg 63. De Blindenstichting (hulpverlening aan hulpbehoe vende blinden), Louis Coperusplein 19. Het aantal periodiek ondersteunde blinden bedroeg op 31 December van het verslagjaar 210. Hiervan wonen er 30 te ’s-Gravenhage. In 1954 werd aan periodieke onderstand verstrekt 18.809,35; aan ondersteuningen voor éénmaal (voor aanschaffing geleidehond, kleding enz.) 557,50. Consultatiebureau voor Levens- en Gezinsmoei lijkheden, Bleyenburg 33. In 1954 nam het bureau 219 nieuwe gevallen in behandeling (1953: 193); de daarbij betrokken per sonen waren 17 verschillende richtingen toegedaan. De moeilijkheden waren te verdelen in: huwelijks moeilijkheden (151), levens- en aanpassingsmoeilijk heden (37), moeilijkheden tussen ouders en kinderen (22), sociale moeilijkheden (9). In totaal werden 1 577 gesprekken gevoerd met personen, die om advies kwamen. Het nadelig saldo over 1954 was 449,72. Haagse Vereniging ter bevordering van consulta- tiebureaux voor moeilijke kinderen, secretariaat: Jozef Israëlslaan 56. In 1954 meldden zich voor onderzoek of behan deling in totaal 417 kinderen, t.w. 276 jongens en 141 meisjes. Op 31 December 1954 waren nog in onderzoek of behandeling 190 kinderen (136 jongens en 54 meisjes). Het nadelige saldo over 1954 ten bedrage van 37.196,18 werd door subsidies van de Gemeente en de Provincie gedekt. 1 Zorg voor blinden. Hulp bij levens- en gezinsmoeilijkheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 58