41 21 Gedurende dit cursusjaar bezocht de m.i.v. 1 Sep tember 1953 met het toezicht op de leerlingen van het practische studiejaar belaste leraar, de heer Ir L. W. de Koning, een 7O-tal verschillende bedrijven, waar leer lingen zijn tewerkgesteld. Een 6-tal leerlingen bracht een gedeelte van hun practisch studiejaar bij een 8-tal buitenlandse bedrijven door. kelklasse t.b.v. de overwegend practisch opgeleide leerlingen. Voorlopig is het leerplan, dat een experimenteel karakter draagt, zodanig samengesteld, dat de jonge lieden, die alleen in het bezit zijn van een diploma L.T.S. op aanbeveling van de directeuren van de desbetreffen de scholen, tot deze klasse toegelaten kunnen worden. Het aantal leerlingen bedraagt voor dit eerste proef jaar 19. Voor de toelating tot de cursus 1954-1955 heeft nog geen psychologisch onderzoek kunnen plaatsvin den. Het totale aantal leerlingen bedroeg op 1 September 1953: 310, waarvan 94 uit andere gemeenten; op 1 Juli 1954 bedroeg het totale aantal leerlingen 261. Het nieuwe schooljaar 1954-1955 ving aan met een totale bezetting van 318 leerlingen. Gebleken is, dat het vak meettechniek, waarvan de invoering voor het gehele le studiejaar m.i.v. 1 Septem ber 1953 plaats vond, zonder ernstige bezwaren geheel in het le studiejaar behandeld kon worden. In de loop van dit cursusjaar kon tot de aanschaffing van een aantal meetinstrumenten worden overgegaan. De in het vorige jaarverslag vermelde uitwerking van het definitieve ontwerp voor de uitbreiding van het gebouw Goudenregenstraat 36 ter huisvesting van de M.T.S. heeft plaats gehad. Overigens kunnen helaas geen vorderingen worden gemeld in deze voor de M.T.S. zo belangrijke aange legenheid. Door het openen van de schakelklasse op 1 Septem ber 1954, was het noodzakelijk het lerarencorps met een drietal leraren uit te breiden, waarmede een totale sterkte werd bereikt van 37 onderwijskrachten, de directeur inbegrepen. Enige van de meer belangrijke personeelsmutaties mogen hier volgen. In de loop van dit studiejaar moest nog 1 voorwaar delijk bevorderde leerling in zijn eigen belang worden verwijderd, terwijl er 4 wegens studiemoeilijkheden en militaire dienst hun studie eigener beweging niet voort zetten. Van de 71 leerlingen konden er 52 (73 bevorderd worden. Aan het eind van het vorige studiejaar was dit percentage 80. De studieresultaten van de leerlingen der afdeling Electrotechniek, nl. 30 bevorderd en 1 afgewezen, wa ren wederom belangrijk beter dan die van de afdeling Werktuigbouwkunde. Wegens slechte studieresultaten werden, op een aan vankelijk 155 leerlingen tellend eerste jaar, bij de Kerst- vacantie 19 leerlingen niet langer tot de lessen toege laten en verlieten 12 vrijwillig de M.T.S. In de verdere loop van het cursusjaar bleken nog 10 leerlingen we gens studiemoeilijkheden de lessen niet langer te kun nen volgen. Van het totale aantal leerlingen van het eerste jaar (155) konden 81 tot het tweede studiejaar worden toege laten (52 dit percentage was aan het einde van het vorige cursusjaar aanmerkelijk hoger, nl. 90%. De Gemeenteraad besloot in zijn vergadering d.d. 23 Augustus 1954, op voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders, m.i.v. 1 September bij wijze van proef, tot het instellen van een éénjarige scha- Van de 79 leerlingen van dit studiejaar vertrokken 3 leerlingen o.a. wegens emigratie, terwijl 1 leerling op doktersadvies niet aan het eindexamen deelnam. Van de resterende 75 leerlingen, t.w. 36 van de afdeling Werk tuigbouwkunde en 39 van de afdeling Electrotechniek, behaalden resp. 28 en 39 hun einddiploma, terwijl dit aantal het vorige jaar resp. 35 en 32 bedroeg. Gedurende het afgelopen jaar konden de laborato- riumoefeningen van de afdeling Electrotechniek weder om gehouden worden in het „E.T.O.T.’’-laboratorium van de le L.T.S., terwijl voor de oefeningen in het vak machine-laboratorium voor het hoogste studiejaar van de afdeling Werktuigbouwkunde, alsmede voor het vak mechanische technologie wederom gebruik gemaakt moest worden van het laboratorium in het gebouw van de M.T.S. te Rotterdam. De werkplaatsoefeningen moesten bij gebrek aan een eigen werkplaats gehouden worden in een lokaal van de Chr. L.T.S. en de Luchtvaart Nijverheidsschool te Scheveningen. - VERSLAG ONDERWIJS. De Practicanten Schoolbezetting. Leerplanwijzigingen. Schoolgebouw. Personeel. BIJLAGE I. GEMEENTELIJKE MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL VOOR WERKTUIGBOUWKUNDE EN ELECTROTECHNIEK TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT OVER HET CURSUSJAAR 1953-1954. Tweede studiejaar. Eerste studiejaar. De Schakelklasse. Vierde studiejaar. Hulpmiddelen van de school.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 590