41 Namens de Commissie van Toezicht, 22 J. J. P. Cattel, voorzitter M. Valkenburg, secretaris Met ingang van 1 September 1954 werd de heer Ing. W. F. Boelsums tijdelijk benoemd als onbevoegd leraar in de theoretisch-technische en practische vakken (laboratoriumoefeningen) voor het hoogste studiejaar van de afdeling Electrotechniek. Met ingang van 1 October 1954 heeft de heer P. C. Verbree, leraar aan de Lagere Nijverheidsschool, zijn lessen als practijkleraar voor de klasse E2 aangevangen. Gedurende dit cursusjaar bereikten de heren Ir Isbrucker, adjunct-directeur, en Ir Vrijdaghs, leraar der Gem. M.T.S., de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Ir v. d. Harst werd voor dit cursusjaar tot adjunct-directeur benoemd. Tot haar leedwezen moet verder melding worden ge maakt van het overlijden op 13 Januari 1954 van de heer Ir C. F. M. Duyzings, die vanaf de opening der M.T.S. op 12 October 1942 tot 1 Januari 1951 als leraar aan de school verbonden is geweest. Hem werd op laatst genoemde datum eervol ontslag verleend onder dank betuiging voor de diensten aan het M.T.-onderwijs bewezen. Door de Commissie van Toezicht werd de behoefte gevoeld aan een nauwer contact met het lerarencorps, waartoe o.a. stelselmatig de vergaderingen van de leraren door één of meer leden der commissie werden bezocht. In de samenstelling van de Commissie van Toezicht kwam dit jaar geen wijziging. Als Voorzitter en Secretaris bleven resp. in functie de heren Ir J. J. F. Cattel en Ir M. Valkenburg. De Commissie heeft gedurende 1954 vijf maal ver gaderd. De Vereniging van M.T.S.en in Nederland ver gaderde in 1954 6 maal. Van deze vergaderingen werden er 5 bijgewoond door de plaatsvervangend voorzitter der Commissie, de heer Ir A. W. A. Jacometti, terwijl alle vergaderingen werden bijgewoond door de direc teur der Gemeentelijke M.T.S. VERSLAG ONDERWIJS. Commissie van Toezicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 591