41 24 Met ingang van 1 September 1954 werd de heer M. J. Beekman tot tijdelijk directeur van de Zeevaart school en de Visserijschool benoemd. De heer J. de Neef is tot die dag als waarnemend directeur opgetre den. De heer T. de Breed werd met ingang van 1 Septem ber 1954 benoemd tot leraar in de zeemanschap aan de Zeevaartschool. De tijdelijke leraren T. de Bruin en W. de Klein werden met ingang van die dag in vaste dienst benoemd en wel onderscheidenlijk tot leraar in de practische oefeningen en tot leraar in de aardrijks kunde. De heer C. Meijer bereikte op 1 Maart 1954 de pensioengerechtigde leeftijd. Met ingang van 1 April 1 A.s. 1 B.s. Het niet-onderwijzend personeel van de Zeevaart school en de Visserijschool bestond op 31 December 1954 uit de heren L. J. Nieuwenburg, amanuensis, J. C. Remmerswaal, tijdelijk concierge, en J. de Vries, school- knecht. 1954 werd hij als leraar in de Engelse taal eervol ont slagen en opnieuw in tijdelijke dienst benoemd. Op 1 September 1954 werd zijn tijdelijke aanstelling ver lengd voor het geven van onderwijs aan de stuurlieden afdelingen. Ingaande 1 Januari 1955 werd hij eervol van zijn lessen ontheven. De tijdelijke aanstelling van de heren D. Bennink. J. W. Pakkert, S. A. la Rivière en J. Vrolijk, onderschei denlijk leraar in de zeemanschap, de werktuigkunde en de electriciteitsleer, het seinen en opnemen en de radioreglementen en -voorschriften en de scheepswerk- tuigkunde, werden op 1 September 1954 voor de duur van een schooljaar verlengd. Voor het geven van onderwijs in de Engelse taal aan de klassen 1 A.S., 1 B.S., 2 A.S., 2 B.S. werd de heer A. Schellink voor het schooljaar 1954-1955 benoemd tot tijdelijk leraar. In verband met zijn studie kon de heer J. W. Pakkert nog slechts een beperkt aantal lessen geven. Als gevolg hiervan moest worden overgegaan tot de benoeming, ingaande 1 September 1954, van de heer R. L. van Schouwen tot tijdelijk leraar in de natuurkunde en de electriciteitsleer. Tengevolge van de benoemingen van de heren M. J. Beekman en T. de Breed werden de tijdelijke aanstel lingen van de heren J. Fraij en G. A. Ruig, onderschei denlijk leraar in de wis- en zeevaartkunde en de zeemanschap, op 1 September 1954 niet verlengd. Het lerarencorps van de Zeevaartschool bestond op 31 December 1954 uit de volgende personen: M. J. Beekman, directeur; D. Bennink: zeemanschap, scheepsbouw, bepalingen aanvaringen op zee, wets- kennis; T. de Breed: idem; T. de Bruin: practische oefeningen; J. L. E. Doornik: Nederlandse taal; E. Gelpke: wis- en zeevaartkunde; W. de Klein: aard rijkskunde; J. de Neef: wis- en zeevaartkunde; H. J. Oosterhuis: gezondsheidleer en E.H.B.O.; J. W. Pak kert mechanica en electriciteitW. J. Pronkpractische oefeningenC. Meijer: Engelse taalA. Schellinkidem; R. L. van Schouwen: natuurkunde en electriciteitsleer S. A. la Rivière: radioreglementen en- voorschriften en toplampseinenJ. Vrolijk: scheepswerktuigkunde; C. de Wit: wis- en zeevaartkunde; J. L. Zuydervelt: lichamelijke oefeningen en zwemmen. Het aantal leerlingen van de afdelingen adspirant 3e en 2e stuurlieden was elke maand groot. Ook de afde ling adspirant le stuurlieden werd goed bezocht. De gemiddelde aantallen leerlingen per maand waren on derscheidenlijk 40, 30 en 13. Het totaal aantal leerlingen van de afdeling adsp. 3e stuurlieden bedroeg 122; 32 leerlingen waren op 31 December 1954 nog als leerling ingeschreven; 56 leer lingen slaagden voor het diploma 3e stuurman Grote Handelsvaart en 14 leerlingen verlieten de school, voor dat zij examen deden, omdat zij, na één repetitiecursus te hebben gevolgd, meenden, dat zij beter thuis konden studeren. Het totaal aantal leerlingen van de afdeling adsp. 2e stuurlieden bedroeg 102. Hiervan waren er 11, die direct na het behalen van het diploma 3e stuurman Grote Handelsvaart gingen studeren voor het le gedeelte van het diploma 2e stuurman Grote Handelsvaart. Hiervan slaagden 8 leerlingen; 3 leerlingen gingen naar zee als 3e stuurman; 36 leerlingen slaagden voor het volledige examen 2e stuurman Grote Handelsvaart, 7 leerlingen slaagden alleen voor het le gedeelte en 1 leerling voor het 2e gedeelte van het diploma; 28 leerlingen, die zich voor het volledige examen voorbereiden, stonden op 31 December 1954 nog ingeschreven; 14 leerlingen verlieten de school, voordat zij examen deden en gingen om de reden als vermeld bij de adsp. 3e stuurlieden, thuis studeren. Het totaal aantal leerlingen van de afdeling adsp. le stuurlieden bedroeg 43; 9 slaagden voor het diploma le stuurman Grote Handelsvaart, 9 slaagden voor het diploma le stuurman Grote Handelsvaart, 13 slaagden voor het le gedeelte van dit diploma, 15 staan nog als leerling ingeschreven; 10 leerlingen verlieten de school, voordat zij examen deden. Het schoolgebouw, de hekken, enige lokalen en kamers werden geschilderd. Een aantal lessenaars, tafels, banken en stoelen werd gerepareerd. I 23 VERSLAG ONDERWIJS. Aant. cand. i 15 Leerkrachten. 17 1 Niet j bevorderd. 6 7 Niet-onderwijzend personeel. Bev. naar 2 B.S. Stuurliedencursussen. Overgangsexamen 1954. Bev. naar 2 A.S. Gebouw en inventaris. 23

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 593