41 25 De opleiding voor de examens ter verkrijging van het diploma Stuurman voor de Zeevisvaart en van het Aanvullingsdiploma Stuurman Zeevisvaart geschiedde geheel in overeenstemming met de exameneisen. Les werd gegeven in alle examenvakken. De exameneisen voor deze diploma's zullen in de naaste toekomst uitgebreid worden met de vakken wis kunde, breien en boeten. Het aantal lesuren zal dan ook groter moeten worden. Het leerplan van de 2-jarige dagcursus is ingesteld op het bij brengen van practische en theoretische kennis voor het beroep van zeevisser, naast het voortzetten van algemeen vormend onderwijs, aan nog leerplichtige jongens, die 6 klassen van een lagere school hebben doorlopen. De vakken zijnrekenen, Nederlandse taal, Engelse taal, aardrijkskunde, zeevaartkunde, zeemanschap, scheepsbouw, wettelijke bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, scheepswerktuigkunde, vak- tekenen, bankwerken en montage, natuur- en werktuig kunde, practische oefeningen dekdienst, lichamelijke oefening en zwemmen. De belangstelling van de meeste jongens is vooral gericht op de practische vakken en minder op de theoretische. Daar er onder de leerlingen enkele moei lijke jongens zijn en de ouders in het algemeen weinig medewerking verlenen, hebben de onderwijskrachten, vooral zij, die in de theoretische vakken les geven, het niet gemakkelijk. Zoveel mogelijk worden de theorielessen in de les lokalen van de zeevaartschool gegeven. De leerlingen staan hier onder beter toezicht dan in de school Vijzel straat. Verwezenlijking van de plannen voor een nieuwe Visserij school zal een grote verbetering brengen. In totaal volgden 36 leerlingen de lessen in klasse V-l. Hiervan slaagden er 15 voor het eerste gedeelte van het examen. Van deze 15 leerlingen volgden er nog 4 de lessen voor het 2e gedeelte. Hiervan slaagden er 2, die het diploma „Stuurman voor de Zeevisvaart” behaalden. In de klasse V-2 volgden 28 leerlingen het onderwijs. Allen slaagden voor het 2e gedeelte van het examen en behaalden hierdoor het diploma „Stuurman voor de Zeevisvaart”. Van de 28 geslaagden voor het 2e gedeelte trachtten er 17 het aanvullingsdiploma stuurman zeevisvaart te behalen, waarin allen slaagden; 13 candidaten voor het aanvullingsdiploma volgden de lessen in de klasse V-2. Hiervan slaagden 12 leerlingen, terwijl 1 leerling de studie staakte. Van 1 Januari 1954 tot en met 31 Augustus 1954 trad de heer J. de Neef als waarnemend directeur op. Deze werd op 1 September 1954 opgevolgd door de directeur in tijdelijke dienst, de heer M. J. Beekman. De lessen aan de leerlingen van de 2-jarige dag cursus voor aanstaande vissers werden gedurende 1954 door de volgende leraren gegeven: L. Bal, tonnen verbinden; T. de Bruin, practische oefeningen; C. J. Innemee, scheepswerktuigkunde, vak- tekenen; K. G. Kupfermann, zeemanschap, zeevaart kunde, scheepsbouw, bepalingen aanvaringennatuur kunde (tot 1 Maart 1954); L. Lips, Nederlandse taal, aardrijkskunde, Engelse taal; I. van der Loo, Neder landse taal, aardrijkskunde, Engelse taal (tot 1 October 1954); L. F. Seijdel, lichamelijke oefening, zwemmen W. Toet, breien en boeten, visserij kunde; W. B. Ver- heij, bankwerken en montage (tot 4 April 1954). De heer K. G. Kupfermann werd op 1 Maart 1954 vervangen door de heren A. Deelstra en W. Visser. De heer I. van der Loo, die een andere betrekking aan vaardde, werd op 1 October 1954 vervangen door de heer H. de Jongste. Wegens drukke werkzaamheden kon de heer Verheij zijn betrekking aan de Visserij- school niet langer waarnemen. Hij werd op 1 Septem ber 1954 vervangen door de heer J. F. L. Poppeliers. De boten werden nagezien. Onder toezicht van de leraren in de practische oefeningen werden de boten door de leerlingen van de Zeevaartschool en de Visserij- school geschilderd. Een nieuwe kwikbarometer werd aangeschaft. De leermiddelen voor de lessen in de gezondheidsleer en de E.H.B.O. werden uitgebreid. Enige boekwerken werden voor de bibliotheek aan geschaft. Op 1 Januari 1954 waren er 2 klassen met onderschei denlijk 8 en 26 leerlingen. Op 1 Maart werd met 32 nieuw ingeschreven leerlingen een nieuwe klasse 1 gevormd en met 26 aanwezige leerlingen een klasse 2. Op die datum bevatte de 2-jarige dagcursus derhalve 58 leerlingen. Tengevolge van diverse mutaties bevatten de klassen 1 en 2 op 31 December 1954 onderscheiden lijk 29 en 21 leerlingen, totaal 50 leerlingen. Wederom werd getracht de lekkage aan de voorgevel te verhelpen. De verouderde stoommachine werd voor afbraak verkocht. De motor werd uit de modelkamer in de sloepen loods geplaatst, waardoor deze kamer als leslokaal kon worden ingericht, hetgeen nodig was in verband met het grote aantal leerlingen van de stuurliedenafdeling van de Visserijschool. VERSLAG ONDERWIJS. Cursussen Stuurman Zeevisvaart. Leerkrachten. VISSERIJSCHOOL. Onderwijs. Leermiddelen en bibliotheek. Leerlingen. 2-jarige dagcursus voor toekomstige vissers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 594