41 BIJLAGE III. Inleiding. 27 Ook in de thans afgelopen cursus constateerden Curatoren met voldoening, dat de school zich zonder bijzaken tot hoofdzaken te maken blijft voortbe wegen langs de weg, die langzamerhand normaal wordt voor het Nederlandse onderwijs in al zijn ge ledingen. Dat daarbij de soliditeit der opleiding als uitgangspunt blijft gelden wordt voor het Gymnasium Haganum bewezen door de wederom gunstige uitslag van het eindexamen en het in verhouding tot andere scholen eveneens gunstige percentage der bevordering tot volgende klassendaarnaast wordt zowel de saam horigheid der leerlingen als het verlangen naar ruimer ontwikkeling dan de tekst van het schoolprogramma eist krachtig gesteund door de vrijwillige samenwerking van rector, docenten en leerlingen. Als getuigen hiervoor mogen gelden de muzikale uitvoeringen onder leiding van de heren Brans en Dam- steegt, de toneelopvoeringen van Marieken van Nie- meghen en van Lanseloet onder regie van de heer De Voogd, de ijsfeesten in de vorstperiode van Januari- Februari en de sportdag van de klassen I-III op 6 Juli, waarbij mej. Zeegers en de heer Riem zich met de rege ling hebben belast. Nog duidelijker bewijzen van de mo gelijkheid der combinatie van geestelijke verruiming en lichamelijke ontwikkeling zijn te vinden in een werk week, zoals die van 15 tot 20 Maart voor de leerlingen der zesde klasse werd gehouden onder leiding van de heren Boneschanscher, Van de Brandhof en Kamp, met steun van mevr. Van de Brandhof-Schaegen. Het aan Curatoren hierover medegedeeld verslag geeft aan leiding tot het uitspreken van een hartelijk woord van waardering ook voor de uit de leerlingen aangewezen regelingscommissie. Voor de leerlingen der derde klasse, die natuurlijk met vaster hand moeten worden geleid, maakten de he ren Moereels en Riem zich niet minder verdienstelijk door de organisatie van de op 27-29 April ondernomen excursie naar Zuid-Limburg. IJver en gedrag der leerlingen gaven geen reden tot ernstige klachten; velen van hen verdienen bijzondere lof niet alleen om de strenge opvatting van hun school taak, maar ook om de toewijding bij veel wat zij on verplicht in het algemeen belang der school op zich nemen. Met ingang van 1 September 1953 gingen de heren Dr A. Cohen en A. W. Grootendorst in vaste dienst over als leraren in Engels en in wis- en natuurkunde. Als tijdelijk leraar in natuurkunde werd weder be noemd Ir J. C. Francken. De regelmatige gang van het onderwijs ondervond slechts weinig stoornis door ontstentenis van docenten. Van korte duur slechts was de afwezigheid van mej. Zeegers; haar lessen werden van 22 tot 27 Maart waar genomen door mej. B. ter Laak. Langer moest de school het onderwijs missen van Dr Fuchs, die door een verkeersongeval getroffen werd; hij werd van 3 April tot 23 Mei en van 13 tot 19 Juni vervangen door Me vrouw C. A. van Veen-Noordegraaf, oud-lerares aan het Grotius Lyceum. Aan het einde van de cursus verliet de heer A. J. P. Moereels wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd de school, waaraan hij sedert het begin van de cursus 1945-1946 als leraar in aardrijkskunde verbonden was geweest. Curatoren, ten hoogste ingenomen met de toewijding, waarmede de heer Moereels zijn taak heeft vervuld, ook buiten de grenzen van zijn opdracht, zagen hem met leedwezen heengaan. Tot zijn opvolger werd benoemd de heer R. E. Padt, leraar aan het Grotius College te Heerlen. Tenslotte vond de sfeer van dagelijkse gezelligheid in het schoolleven bij voortduring in de schoolpauze steun door de mogelijkheid van bezoek aan de cantine, waar tegen matige prijzen enkele dranken en versnape ringen verkrijgbaar worden gesteld. Het exploitatie- overschot hiervan wordt ter beschikking van het school- fonds gesteld, dat meermalen een toelage verstrekt bij de aanschaffing van een of ander, dat voor het school- en verenigingsleven wenselijk is. Het vermoeden, dat zender enig toezicht van de kant der leraren de zakelijke at ikkeling van dit alles minder vlot zou verlopen, geeft Curatoren aanleiding om speciaal de heer Van de Brandhof te danken voor zijn energieke medewerking. De samenstelling van het College bleef in het afge lopen schooljaar ongewijzigd. De maandelijkse ver gaderingen werden evenals in de tweede helft van de vorige cursus niet meer op Zaterdagmiddag gehouden, maar des avonds, gewoonlijk op Dinsdag. Curatoren zijn voornemens deze verandering te consolideren door wijziging van het Huishoudelijk Reglement. Voor de eerste maal werd getracht enig contact tot stand te brengen met het Lager Onderwijs door een bijeenkomst, gehouden op Dinsdag 6 April van verte genwoordigers van het College benevens rector, con rector en enkele leraren met enige daartoe uitgenodigde hoofden van scholen, die het meest betrokken zijn bij de overgang naar inrichtingen van voorbereidend hoger onderwijs. In een informele bespreking werd daarbij getracht verheldering te brengen inzake positie, doel en richting van het Gymnasium Haganum; het zich hieruit ontwikkelend vraag- en antwoordspel bewees naar de mening van alle aanwezigen de wense lijkheid van herhaling in volgende jaren. VERSLAG ONDERWIJS. VERSLAG VAN CURATOREN DER OPENBARE GYMNASIA TE 'S-GRAVENHAGE OVER HET SCHOOLJAAR 1953-1954. Leerlingen. Docentencorps. Samenstelling en bijeenkomsten van het College.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 596