41 28 Jhr Mr J. H. de Brauw, voorzitter Dr J. van Ijzeren, secretaris. Namens Curatoren van het Gymnasium Haganum, Het aantal der aanmeldingen voor de eerste klasse bleef ook dit jaar lager dan wenselijk te achten is. Het feit, dat althans een kleine stijging te constateren viel in verhouding tot de vorige cursus wekte enige gunstige verwachting voor de toekomst. Voor de eerste maal werd voor de leerlingen der eerste klasse de overgang naar de nieuwe schoolom- geving verlicht door gelegenheid tot deelneming aan een huiswerkcursusgedurende de eerste maanden van het schooljaar werden zij door docenten, die zich daar voor beschikbaar hadden gesteld, na het einde van de schooltijd gesteund bij de moeilijkheden van huiswerk- maken en lessen-leren. Daar de aldus genomen proef volgens mededeling van de Rector zeer zeker als geslaagd kan worden be schouwd, verheugt het Curatoren te kunnen mededelen dat voortzetting in de volgende cursus te verwachten is. De afwerking van de vernieuwing der electrische geleidingen, waarvan in het vorige verslag melding werd gemaakt, naderde haar voltooiing; verdere ver anderingen of verbeteringen buiten het normale onder houd bleven achterwege. Dat enkele leslokalen, vrijgekomen door daling van het aantal leerlingen, aan het Lager Onderwijs in ge bruik moesten worden gegeven, aanvaardden Curatoren als onvermijdelijk. Zij spreken echter de wens uit, dat het Gemeentebestuur in deze niet meer zal verlangen dan redelijk kan worden geacht, zonder schade voor het gymnasiaal onderwijs. Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 September 1954. VERSLAG ONDERWIJS Gebouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 597