41 Bio Curatoren der Gemeentelijke Lycea: 29 BIJLAGE IV. (get) J. K. Tromp, voorzitter, (get) M. van Buttingha Wichers-Van Voorst Vader, secretaresse. De samenstelling van het College van curatoren was gedurende deze cursus als volgt: Ir J. K. Tromp, voor zitter, Mr T. A. van Dijken, ondervoorzitter, Mevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichers-Van Voorst Vader, secretaresse, Ir J. J. M. Aangenendt, Mr F. J. de Jong, mej. Mr H. J. D. Revers, Dr J. Schouten en Ir B. W. J. Tinbergen, leden. Voor het Grotius Lyceum was 14 November 1953 een feestdag. Op die dag werd onder grote belangstelling door de oud-rector, de heer Th. Verdenius, de eerste steen gelegd voor het nieuwe schoolgebouw. De bouw vorderde daarna niet zo snel als men gehoopt had, maar toch kon in September 1954 een deel van de nieuwe school in gebruik worden genomen. Het gebouw, waarin het Maerlant Lyceum gevestigd is en ontworpen voor 300 a 350 leerlingen met 16 klassen, heeft te weinig ruimte, aangezien het thans huisvesting moet bieden aan ongeveer 500 leerlingen in 25 klassen. Ook de administratie van het lyceum heeft te weinig plaatsruimte. Gedurende deze cursus werden er van gemeentewege plannen en tekeningen gemaakt voor een verbouwing, die steeds dringender noodzakelijk wordt; tot uitvoering van deze plannen is het echter nog niet gekomen. Door gebrek aan goede sollicitanten was het voor de beide rectoren uiterst moeilijk bestaande vacatures in het lerarencorps te vervullen en het gebrek aan woon ruimte in onze stad maakte dit probleem nog ingewik kelder. Enige malen kwam het voor, dat een gegadigde zijn sollicitatie introk, omdat hem bleek, dat de kans op een behoorlijke woning in de naaste toekomst tot de onmogelijkheden behoorde. Moeilijkheden werden ook ondervonden door het feit, dat vele leraren werkzaam zijn aan verschillende scholen. Dit heeft ten gevolge, dat het verrichten van het vele werk buiten de roosteruren door een kleine kern moet geschieden, die vaak overbelast wordt. Met veel genoegen wordt door curatoren vermeld, dat de eerste prijs, uitgeloofd in de tekenwestrijd, ge houden ter gelegenheid van de opening van het nieuwe stadhuis, gewonnen werd door een leerling van het Maerlant Lyceum en dat drie leerlingen van dit lyceum de hoofdprijs en de eerste prijzen wonnen in de inter nationale tekenwedstrijd, uitgeschreven door het Parijse blad „L’Enfant et Nous”. De resultaten van de eindexamens aan beide lycea waren gunstig. Aan het Grotius Lyceum slaagden voor het eindexamen gymnasium alle geëxamineerde candi- daten en voor het eindexamen HBS 32 van de 35 candi- daten. Aan het Maerlant Lyceum slaagden voor het eindexamen gymnasium 25 van de 27 candidaten en voor het eindexamen HBS 24 van de 28 candidaten. De uitoefening van het schooltoezicht en het advi seren bij benoemingen en ontslagen van leerkrachten hadden hun gewone verloop. VERSLAG ONDERWIJS. VERSLAG VAN CURATOREN DER GEMEENTELIJKE LYCEA OVER HET SCHOOLJAAR 1953-1954.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 598