41 30 BIJLAGE V. (get) J. B. Reichardt, voorzitter. (get) M. van Buttingha Wichers-Van Voorst Vader, secretaresse. De Commissie van toezicht op het middelbaar Onderwijs te 's-Gravenhage,. kunnen behalen, zij het dan in een tijd van zes jaar. De opzet hierbij is om de leerlingen in de eerste vier jaren zo ver te brengen, dat zij iets verder kunnen komen dan de leerlingen, die de eerste drie leerjaren van de 5-jarige cursus hebben gevolgd. Hierdoor wordt bovendien voor hen de 4de klasse wat gemakkelijker dan deze is bij een 5-jarige opleiding. Het plan, waarbij oprichting van een afdeling met 6-jarige cursus aan de HBS Beeklaan wordt voorgesteld en dat in een vergadering van de Commissie door de directeur der school nog uitvoerig werd toegelicht, kon de volle instemming van de Commissie krijgen. Dien overeenkomstig werd aan het College van Burgemees ter en Wethouders geadviseerd. Ook werd voor het schooljaar 1953-1954 wederom besloten tot voortzetting van de proef, genomen aan de Gemeentelijke handelsdagschool met een vervolg- klasse, zulks op grond van de tot dusver met dit onder wijs opgedane ervaringen. Het onderwijs aan de overige onder het toezicht der Commissie staande scholen had een bevredigend ver loop. Hoewel het nog te vroeg is om een gefundeerd oordeel te kunnen geven over de eerder vermelde aan sommige scholen ingevoerde nieuwe onderwijsmetho den kan wel gezegd worden, dat de voorlopige hiermede verkregen resultaten een voortzetting alleszins verant woord maken. De uitoefening van het schooltoezicht, alsmede het regelmatig adviseren omtrent benoemingen en ontsla gen van leerkrachten hadden hun gewone verloop. In het verslagjaar verloor de Commissie in de heer J. P. Zaaijer, die zich na zijn periodieke aftreding op 31 December 1954 niet meer voor een herbenoeming beschikbaar stelde, een lid, dat gedurende vele jaren aan de werkzaamheden der Commissie had deelge nomen. De Commissie geeft hier gaarne uitdrukking aan haar dank voor hetgeen door de heer Zaaijer ten behoeve van het Haagse middelbaar onderwijs is ver richt. Voor het overige bleef de samenstelling der Commis sie ongewijzigd; zij bestond op 31 December 1954 uit de volgende personen: J. B. Reichardt, voorzitter; Dr C. van den Berg, ondervoorzitter; Mr G. W. A. de Veer, ondervoorzitter; Mevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichers-Van Voorst Vader, secretaresse; R. Bos, Mej. F. ten Cate, H. W. J. Dekker, K. Dijk, Mr B. A. Droogleever Fortuyn, Mr A. J. Hagen, Mevr. Mr B. J. A. de Kanter-Van Hettinga Tromp, Mevr. W. P. A. Reitsma-Valstar, Mr A. F. Schepel, Mevr. Mr T. J. Tinbergen-De Wit, Mr Jac. G. Wittkampf, leden. De aan verschillende onder het toezicht van de Commissie vallende scholen ingestelde proefnemingen met nieuwe onderwijsmethoden hadden in dit verslag jaar verder voortgang. Naast de in het vorig verslagjaar der Commissie gereleveerde vernieuwingen aan de HBS Johan de Witt, de Stevin HBS, de Thorbecke HBS en de Dalton HBS voor meisjes, werd thans aan de HBS Beeklaan over gegaan tot invoering van een systeem, waardoor, zoals aan de HBS Johan de Witt, het voor bepaalde leerlin gen mogelijk is de leerstof in een langzamer tempo door te werken zodat zij op deze wijze toch het einddiploma VERSLAG ONDERWIJS. VERSLAG OVER HET SCHOOLJAAR 1953-1954 VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET MIDDELBAAR ONDERWIJS TE 'S-GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 599