I een na- Salomonson”, onderscheidenlijk plaats biedend aan 28 en 25 dames en heren, waren het gehele jaar volledig in gebruik. Oudeliedenzorg van de Sint-Vincentiusvereniging, Westeinde 99. De woningen van de Switzar-Rademakerstichting waren in 1954 alle tegen een matige vergoeding aan 54 ouden van dagen verhuurd; de woningen in het Genemanshofje werden zonder huurbetaling aan 9 ouden van dagen beschikbaar gesteld. In 1954 bedroegen de ontvangsten 5.413,69; de uitgaven 4.941,69. De exploitatierekening 1954 vermeldde delig saldo van 3.445,59. De bibliotheek werd in het verslagjaar verrijkt met 269 nieuwe werken, welke te zamen 1 310 banden uitmaken. Het financieel overzicht over 1954 vermeldde een nadelig saldo van 10.579,97. Ned. R.K. Blindenbond St. Odilia, afd. ’s-Graven- hage, secretariaat: Loosduinsekade 36. Het ledental van de afdeling daalde in 1954 van 57 tot 55. Voor de leden werd een zomeruitstapje naar Duin- rell en een Kerstfeest georganiseerd; naar het na tuurreservaat „De Beer” op het eiland Rozenburg werd een excursie gehouden. Verder waren er voor de leden verscheidene culturele en ontspannings avonden. Ned. R.K. Centrale Vereniging ter Bescherming van Meisjes, afdeling ’s-Gravenhage, Scheveningse- weg 33 a. Op 31 December 1954 voerde de vereniging de voogdij over 333 pupillen; in 1954 werd de voogdij aanvaard over 31 pupillen. In het kinderhuis „Maris Stella” verbleven in totaal 271 kinderen van 3 maanden tot 6 jaar (54 242 ver- pleegdagen). In het St. Anna-Paviljoen verbleven in 1954 in totaal 45 ongehuwde moeders (5 037 verpleegdagen), er werden 21 babies geboren. In het verslagjaar wer den 49 kinderen in de leeftijd van 03 maanden verpleegd (2 449 verpleegdagen). Ned. Christelijke Blindenbond, afdeling ’s-Graven- hage, secretariaat: Cartesiusstraat 163. Het aantal leden van de afdeling steeg in 1954 van 70 tot 75. In het voorjaar werd door een groep leden een excursie gemaakt naar het natuurreservaat „De Beer” op het eiland Rozenburg. Verder werden ver scheidene culturele avonden gegeven. In samenwerking met andere Haagse blindenorga nisaties werd in 1954 voor de vrouwelijke leden een naaicursus georganiseerd. Haagse Blindenvereniging, secretariaat: Monsterse- straat 10. Het aantal leden van de vereniging was op 31 De cember 1954 121 (v.j. 115). In verband met de algemene loonsverhogingen van 5 en 6 per 1 Januari en 1 October 1954 wer den ook de lonen van de tewerkgestelden aan de Ge meentelijke Werkplaats voor Blinden met deze per centages verhoogd. Ook in het verslagjaar werd voor de aangesloten blinden veel werk verzet op het gebied van de ont wikkeling en ontspanning; er werden o.a. excursies georganiseerd naar het Gemeentemuseum, het Mu seum voor het Onderwijs en het natuurreservaat „De Beer” op het eiland Rozenburg. Door het dansinstituut Gaillard-Jorissen aan de Laan van Meerdervoort werden 30 blinden in de gelegenheid gesteld een gratis danscursus te volgen. In het verslagjaar werden voor de vrouwelijke leden naaicursussen georganiseerd. Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming, afde ling ’s-Gravenhage, secretariaat: Bomeostraat 12 B. In het verslagjaar behandelde de huisbezoekster 91 (v.j. 86) gevallen; in 25 gevallen leefde de vrouw in concubinaat. In 8 gevallen werd de baby door de verwekker erkend en in 10 gevallen werd alle con tact met de verwekker verbroken. Omtrent de verzorging van ouden van dagen van Gemeentewege worden gegevens aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. ,,Pro Senectute”, Laan Copes van Cattenburch 50 en Van Stolkweg 23. De beide tehuizen van de vereniging te ’s-Graven hage, t.w. „Huize Tony” en „Huize L. E. en E. F. Christelijke Vereniging „Zedenopbouw”afdeling ’s-Gravenhage, secretariaat: Veenendaalkade 544. Het consultatiebureau inzake onderzoek naar het vaderschap („Burova”) is gevestigd: Zeestraat 71het tehuis met beperkte vrijheid voor werkende meisjes („Ons Thuis”): Celebesstraat 63. De voornaamste gegevens uit het jaarverslag 1954 zijn: Huisbezoek ongehuwde moeders Nazorg ongehuwde moeders Oude vaderschapszaken Nieuwe vaderschapszaken Voorbereidende procedures Schikkingsovereenkomsten Informaties Aantal meisjes opgenomen in „Ons Thuis” Totale aantal verpleegdagen in „Ons Thuis” 50 Zorg loosden 165 63 88 127 34 25 189 22 4 281 voor ongehuwde moeders, meisjes, verwaar- en zwervers; bescherming van kinderen. Zorg voor ouden van dagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 59