42 1 gemeentelijke dienst voor schoolkinderzorg. Het meubilair verkeert in goede staat. Op 31 December 1954 was de personeelsbezetting als volgt: 1 directeur, 1 bedrijfschef, 1 commies B, 1 bu reauchef B, 1 magazijnmeester B, 1 bureauchef A, 1 boekhouder A, 5 administratieve ambtenaren B, 2 ad ministratieve ambtenaren A, 2 sbureelambtenaren, 1 controleur C, 2 koks, 1 bode, 2 controleuses, 1 maga- zijnknecht, 1 chauffeur, 6 eerste keukenknechts, 1 eerste helpster en 2 werkvrouwen, in totaal 33 per sonen. Het personeel voor de eetlokalen bestond uit 36 leidsters, 4 leiders en 4 helpsters, in totaal 44 personen. Het personeel bestond derhalve in totaal uit 77 personen. Vanwege de Dienst werd gedurende het gehele jaar voeding, kleding en schoeisel verstrekt aan de daarvoor in aanmerking komende kinderen van openbare en bijzondere scholen voor voorbereidend en lager onder wijs. Gekookt werd voorts voor derden, o.a. voor de Eerste Nederlandse Buitenschool, de Openluchtschool „Leyenburg" en voor arrestanten van de Politie. Aan de Dienst was tevens opgedragen de verzorging van de buffetten bij officiële ontvangsten door het Gemeente bestuur. De melkverstrekking op de Haagse scholen vond gedurende het gehele jaar plaats. In totaal zijn verstrekt 235 119 liters warm voedsel. Aan de schoolmaaltijden werd deelgenomen door 321 567 kinderen, verdeeld over 272 dagen. Per dag werd gemiddeld deelgenomen door 1 182 kinderen, terwijl gemiddeld per dag werden verstrekt 865 liters warm voedsel. Op de laatste verstrekkingsdag in 1954 waren toege laten 1 256 kinderen, waarvan 1 247 gratis en 9 tegen betaling. Van de 1 247 kinderen, die gratis tot de schoolmaal tijden waren toegelaten, kwamen 1 124 kinderen of 90 pCt. van het lager onderwijs en 123 kinderen of 10 pCt. van het voorbereidend lager onderwijs. De kinderen van het lager onderwijs waren voor 48 pCt. van het openbaar (541) en voor 52 pCt. van het bijzonder onderwijs (583). De kinderen van het voorbereidend onderwijs (kleu teronderwijs) zijn te verdelen in 30 pCt. van het openbaar (37) en 70 pCt. van het bijzonder onderwijs (86). In totaal zijn verstrekt 41 060 liters warm voedsel, waarvan ten behoeve van de Politie (arrestanten) 3 541 liters alsmede 3 829 broodmaaltijden, het Kleuterhuis „Ons Zonnekind” 950 liters, de kleuterklassen in de buitenverblijven aan de Tholensestraat, Nieboerweg en Muurbloemweg onderscheidenlijk 3 641 liters, 3 057 liters en 2 016 liters en voor instellingen voor jeugdzorg 267 liters. Verder werden verstrekt aan de Openluchtschool „Leyenburg” 18 343 warme maaltijden of 12 840 liters, aan de Eerste Nederlandse Buitenschool 19 255 warme maaltijden of 13 478 liters, het Gemeentelijk Gasbedrijf 1 210 liters en aan de Dienst van Gemeentewerken 60 liters. De gebouwen en keukeninstallaties verkeren, be houdens de in 1955 te treffen voorzieningen, waarvoor de benodigde gelden zijn aangevraagd, in goede staat. Op de laatste verstrekkingsdag in 1954 waren 47 eetlokalen in gebruik. Hiervan waren gevestigd 22 in openbare, 19 in R.K. en 6 in Chr. scholen. De bezetting van de eetlokalen was als volgt 30 lokalen met 25 kinderen of minder; 13 lokalen met 26 tot en met 50 kinderen; 3 iokalen met 51 tot en met 100 kinderen 1 lokaal met meer dan 100 kinderen. De kinderen, die op de laatste verstrekkingsdag in 1954 tot de schoolmaaltijden waren toegelaten, kwamen van 45 openbare lagere scholen, 8 openbare buiten gewoon lagere scholen, 19 openbare voorbereidende scholen (kleuterscholen), 19 openbare v.g.l.o.-scholen, 60 (47) bijzondere lagere scholen, 8 (5) bijzondere buitengewoon lagere scholen, 27 (17) bijzondere voor voorbereidende scholen (kleuterscholen) en 10 (8) bijzondere v.g.l.o.-scholen, in totaal van 196 scholen. BIJLAGE de schoolmaaltijden 1) Tussen haakjes is het aantal R.K. scholen vermeld. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. Meubilair. Personeel. Algemeen. Verstrekking schoolmaaltijden. Aantal kinderen, dat aan deelnam. Voeding aan derden. Gebouwen en keukeninstallaties. Eetlokalen. Scholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 605