f I 42 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG. Aantal verstrekkingen ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Gewone dienst. Art. I. 9.528,53 Art. III. 1 760 18 1 745 15 26.443,13 46 942 43 352 3 590 288 Totaal Art. IV. 1.957,92 112,97 Totaal 38.042,55 2 Gratis. Verstrekking schoolmelk. De melkverstrekking door het Plaatselijk School- melkcomité, waarvan de uitvoering aan de Dienst is opgedragen, had gedurende het gehele jaar plaats. In totaal werden verstrekt 1 637 093 liters gepasteu riseerde gestandaardiseerde melk. Tabel I geeft een overzicht van de verstrekking op de laatste volledige verstrekkingsdag in 1954. Gemiddeld werden per dag verstrekt 9 518 liters. Aangezien per deelnemer per dag werd verstrekt liter, was het gemiddeld aantal deelnemers 38 072. Alhoewel de melkprijs in 1954 belangrijk is gestegen, werd de bijdrage der ouders, welke op 1 Januari 1954 ƒ0,20 per deelnemer per week bedroeg, niet verhoogd. De bijdrage van het Centraal Schoolmelkcomité be droeg gedurende het gehele verslagjaar ƒ0.06 per liter. De gevoerde propaganda en de ongewijzigde ouder bijdrage hebben het aantal deelnemers doen stijgen van ±38 500 op 1 Januari 1954 tot 48 000 aan het einde van het verslagjaar. De medewerking van de leerkrachten van de scholen, welke aan de melkverstrekking deelnemen, viel ook dit jaar te loven. Voor het welslagen van de melkverstrek king is deze medewerking onmisbaar. Tabel I. Stand verstrekking schoolmelk op de laatste volledige verstrekkingsdag in 1954. 20 I2 3 54 75 12 2 1 1 6 1 5 333 16 496 1 008 104 138 3 110 9 199 341 103 36 34 1 293 36 186 773 247 1 2 91 132 54 3 648 10 507 567 119 37 5 519 17 269 1 255 105 140 1 900 2 398 355 34 1 293 36 Tegen betaling werd geen kleding en schoeisel ver strekt. Door tussenkomst van de Gemeentelijke Schoeisel dienst werden 5 010 schoenreparaties verstrekt. 3 897 paren kousen. 2 748 paren schoenen, De directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg, G. VAN DEN BEUKEL Meisjeskleding. I 252 jurken, I 805 directoires, 1 803 camisoles, I 805 onderjurken. Aantal scholen. 23 53 4 2 1 538 1 308 226 16 1 Jongenskleding. 1 451 blouses, 1 440 bovenbroeken, 2 086 hemden, 2 087 onderbroeken, 986 borstrokken. 4 f 0,20 per week Totaal aantal deel nemers. Openbare scholen. V.O. (kleuteronderw.) L.O B.l.o V.g.l.o (M.)u.l.o. 1 809 2 266 301 Minder werd uitgegeven voor: ’’Kosten verstrekking school- voeding” „Kosten verstrekking school melk” „Kosten verstrekking kleding en schoeisel Art. VII. „Bijzondere kosten instand houding keuken” In totaal werd in het jaar 1954 voor 4 769 kindere i een aanvraag voor gratis verstrekking van kleding en/of schoeisel behandeld. Op grond van artikel 36 der Leerplichtwet werden geholpen 4 468 kinderen, waarvan 2 166 aan boven goed, ondergoed en schoenen, 31 aan bovengoed, 59 aan bovengoed en ondergoed, 465 aan bovengoed en schoenen, 1 629 aan ondergoed, 46 aan ondergoed en schoenen en 71 aan schoenen. In totaal werden verstrekt 18 612 stuks kleding en 2 748 paren schoenen, te verdelen als volgt V.g.l.o. (M.)u.l.o. Neutr. scholen V.O. (kleuteronderw,) L.o. B.l.o. Diverse inrichtingen Omtrent de rekening van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg over het jaar 1954 valt het volgende op te merken. Zowel de baten als de lasten bedroegen in totaal ƒ969.312,51. Het geraamde eindcijfer van de baten en lasten bedroeg ƒ998.114,De uitkomsten bleven derhalve ƒ28.801,49 beneden de raming. I. Verstrekking kleding en schoeisel. Per kind konden worden verstrekt 1 stel bovengoed, 2 stellen ondergoed, 1 paar schoenen en door bemidde ling van de Gemeentelijke Schoeiseldienst 4 schoen reparaties. Rekening van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg over het jaar 1954. Pr. Chr. scholen. V.O. (kleuteronderw.) L.o B.l.o R. K. scholen. V.O. (kleuteronderw.) L.o B.l.o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 606