42 f f 1.523,51 Art. V. 489,64 Totaal 9.241,06 15.948,70 9.784,81 b. 10,494.43 c. 1.977,12 e. 112,97 Totaal 38.318,03 KAPITAALDIENST. Art. I. 256,28 Art. II. Art. IV. Totaal f 9.416,54 3 Meer werd uitgegeven voor: Art. II. 4.080,92 1.442,85 19,20 Art. V. Art. VI. „Kosten voor leveringen aan derden” „Kosten voor leveringen aan de Gemeente” „Bijzondere uitgaven” „Nadelig saldo verstrek king schoolvoeding” „Nadelig saldo verstrek king schoolmelk” „Nadelig saldo verstrek king kleding en schoeisel”,. „Kosten instandhouding keuken” 4.080,92 3.146,99 Van de voor 1954 voor „Aanleg en uitbreiding” be schikbaar gestelde gelden ad. 29.327,werd in het afgelopen jaar verwerkt ƒ10.298,14. Enige voorzieningen, waarvoor gelden waren uitge trokken, zullen eerst in 1955 worden getroffen. Voorgesteld is een bedrag van f 18.785,over te brengen naar de kapitaaldienst voor 1955. Een bedrag van 243,86 bleef onverwerkt. De boekwaarde van de voorraden per 1 Januari 1954 bedroeg ƒ32.470,54. Het bedrag waarmede de boekwaarde per 31 Decem ber 1954 die per 1 Januari 1954 overtreft, is ƒ868,59. 1 Meer werd ontvangen voor: „Ontvangsten uit verstrekking schoolvoeding” „Ontvangsten voor leveringen aan derden” „Ontvangsten uit verstrekking kleding en schoeisel” „Bijzondere inkomsten” „Uitkering van de Gemeente wegens d. „Leveringen aan de Ge meente” „Bijzondere lasten” De uitgaven voor de verstrekking van schoolvoeding bleven rond ƒ9.500,beneden de raming. Voor onder houd van gebouwen, installaties en inventaris werd rond 6.600,minder uitgegeven. Enige onderhoudswerken, waarvan de kosten waren geraamd op 4.200,bleven in 1954 onuitgevoerd. De ontvangsten en uitgaven der schoolmelkver- strekking bleven onderscheidenlijk rond 26.450, en 10,500,beneden de raming. Gerekend was op 40 000 deelnemers per week. Deelgenomen werd door gemiddeld 38 000 scholieren. De uitgaven voor de verstrekking van kleding en schoeisel bleven rond f 1.950,beneden de raming. Het aantal verstrekkingen bleef beneden de verwach ting. Voor „Bijzondere uitgaven” was een bedrag van rond ƒ3.150,meer nodig. Onder dit artikel zijn o.a. verantwoord ƒ1.570,voor vacantietoeslag, in 1954 uitgekeerd over het tijdvak van 1 Juni tot en met 31 December 1953; 1.170,— voor gemaakte kosten i.v.m. het vóórkomen van „alastrim”-gevallen hier ter stede en 570,wegens uitkering van één week loon extra aan personeel i.v.m. het omzetten van week- in maandlonen. Deze uitgaven waren voor 1954 niet be groot. Onder „Bijzondere inkomsten” is o.m. verantwoord het aan de Dienst gerestitueerde bedrag van ƒ1.170, voor gemaakte kosten i.v.m. hier ter stede voorgekomen „alastrim”-gevallen. Minder werd ontvangen voor Art. II. „Ontvangsten uit verstrekking schoolmelk” Art. VII. „Uitkering van de Gemeente wegens a. Art. VI. Art. VIII. „Afdracht aan de Gemeente wegens a. Batig saldo der leveringen aan derden” VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG. 9, i 2.013,15 1.604,14

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 607