51 In het tehuis waren in 1954 26 meisjes opgenomen gedurende 6 181 verpleegdagen. De sociale werkster had contact met 8 ongehuwde moeders, 6 gewezen prostituée’s, 54 prostituée’s, 2 reclasseringsgevallen en 26 gezinnen en personen met wie zij in en door het werk in aanraking kwam. In 1954 had de vereniging in 52 gezinnen 72 kin deren onder vrij patronaat. De maatschappelijk werkster bezocht 130 a.s. on gehuwde moeders. Met meisjes die in ’s-Gravenhage werken en wier ouders elders wonen, werd ook in 1954 contact ge zocht. Financiële gegevens werden voor het Gemeente verslag niet ontvangen. Vereniging Tehuis voor Onbehuisden, De la Rey- weg 522. Zie hiervoor blz. 33. Vereniging „De Opstanding en het Leven” (instel ling van de Hervormde Gemeente), secretariaat: Pe renstraat 161. Het aan de vereniging toekomende bedrag van de opbrengst van de „Oliebollendag” (welke in Juni werd gehouden te zamen met de Haagse Bond „Vacantiebezigheid voor Schoolkinderen”) bedroeg 1.730,09. Dit bedrag werd besteed voor verbou wing van het pand aan de Merwedestraat. De netto-opbrengst van een modeshow, welke door de firma Heinemann en Ostwald belangeloos in „Chalet Suisse” te Scheveningen was gehouden, be droeg 1.279,34. Dit bedrag werd gereserveerd voor de inrichting van een nieuw gebouw aan de Koning straat. De exploitatierekening over 1954 vermeldde een voordelig saldo van 2.283,94. halve 467,85, dat gevoegd. Vereniging „Vluchtheuvel”, christelijk tehuis voor kinderen te Scheveningen, secretariaat: De Savornin Lohmanlaan 190. Het Liefdewerk Kinderbescherming van de Sint VincentiusverenigingWesteinde 99. In 1954 waren 621 kinderen aan de zorgen van de afdeling toevertrouwd (in 1953: 639). Het totale aantal verpleegdagen was 176 098, waarvan in het tehuis aan de Koninginnegracht 3 378. Met inbegrip van de verpleegdagen van kinderen die in eigen onderhoud voorzagen, bedroeg het totale aantal verpleegdagen 198 643. In het verslagjaar bedroegen de ontvangsten 674.122,63 en de uitgaven 691.743,89. Federatie van Samenwerkende Instellingen Kin derbescherming, Prinsestraat 57. Het aantal aangesloten organisaties bedroeg aan het einde van het verslagjaar 37. Aan de Protestants-Christelijke cursussen kinder bescherming werd deelgenomen door 105 cursisten; 38 van hen onderwierpen zich aan het examen, waar van er 31 het diploma behaalden. Aan de Rooms- Katholieke cursussen werd deelgenomen door 82 per sonen; 57 van hen onderwierpen zich aan het examen, waarvan er 53 het diploma behaalden. De gehouden collecte voor de Samenwerkende in stellingen op het gebied van de kinderbescherming bracht in het verslagjaar 26.805,83 op. Vereniging „Kinderhulp”, afdeling ’s-Gravenhage; secretariaat: Laan van Poot 163. Op 31 December 1954 voerde de vereniging de voogdij over 30 pupillen (15 meisjes en 15 jongens). Het aantal leden van de vereniging bedroeg op 31 December 1954 175 (v.j. 164); het aantal be gunstigers 28 (v.j. 27). De resultatenrekening over 1954 vermeldde een nadelig saldo van 1.678,48. Vereniging „Kindertoevlucht”secretariaat: Deli- straat 31. In 1954 was het aantal verpleegdagen in Huize „Klein Engelenburg” te Brummen 33 578 tegen 33 212 in 1953. De gemiddelde kosten per kind per dag bedroegen 2,84 tegen 2,67 in 1953. De exploitatierekening over 1954 vertoonde een nadelig saldo van 1.681,33 (in 1953: 3.811,31). Vereniging „Juliana-Kinderbewaarplaatsen”, secre tariaat: Gentsestraat 175. (Kinderbewaarplaatsen: Doggersbankstraat 5, Hoef kade 101 en Merwede straat 1). De verpleegdagen waren in 1954: Doggersbankstraat Hoefkade Merwedestraat Industriële Inrichting voor het Leger des Heils. In het logement van de inrichting, Nieuwe School straat 15 a, werden 25 853 nachtverblijven ver schaft. In 1954 werden 109 kinderen verzorgd gedurende 9 365 verpleegdagen. In de zomervacantie trok een aantal kinderen met twee leidsters naar Bennekom om op het terrein van kasteel Hoekelom twee weken te kamperen. Een gehouden straatcollecte bracht 1.701,op en een collecte in een dienst van de Hervormde Kerk te Scheveningen 756,92. De totale ontvangsten bedroegen 30.735,13, de uitgaven 30.267,28; het voordelig saldo was der- t aan het suppletiefonds werd toe- 43 990 9 675 21 874 12 441 Kinderbewaarplaatsen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 60