30 Totaal 1 Op zijn daartoe gedane verzoek heeft het College van Burgemeester en Wethouders aan de heer Mr F. A. Janssen van Raay met ingang van 20 October 1954 eervol ontslag verleend als lid van de Commissie. In zijn plaats werd benoemd de heer P. Tazelaar, Inspec teur van het lager onderwijs in algemene dienst. De samenstelling van de Commissie was per 31 De cember 1954 als volgt: Prof. Dr D. H. Wester, lid- voorzitter; Mr J. Velders, lid-secretaris; Mevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichers geboren van Voorst Vader, Dr J. N. van den Ende, A. M. Polderman, W. Steinbuch en P. Tazelaar, leden. MUSEUM VOOR HET ONDERWIJS TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. 1 11 6 3 2 7 De personeelsformatie was op 31 December 1954: Wetenschappelijk personeel Administratief personeel Technisch personeel Bedienend personeel Huishoudelijk personeel Bezoek. Het totale aantal bezoekers in 1954 aan het Mu seum voor het Onderwijs bedroeg 151 693, waarvan 101 905 leerlingen, 3 601 geleiders, 20 590 betalende bezoekers en 25 597 leden van verenigingen en overige bezoekers. Het aantal aangevraagde museumlessen bedroeg 5 197; hiervan werden er 2 290 gegeven. Helaas be draagt het aantal gegeven lessen slechts 44 pCt. van het aantal aangevraagde lessen. Het ontbreken van voldoende leerkrachten bij het Museum van het Onderwijs is daarvan de oorzaak. Met betrekking tot de tentoonstelling „Cacao” wer den de laatste aanvragen in 1954 afgewerkt. In Februari werd deze tentoonstelling naar de inzender teruggebracht. In de vrijgekomen ruimte werd daarna, met medewerking van het Internationaal Wol-Secre- tariaat te Amsterdam, de tentoonstelling „De weg van de wol” opgesteld. Eveneens werd in Maart de in het nieuwe Stadhuis gehouden tentoonstelling „Den BIJLAGE 43 Door de Dienst der Gemeentewerken werden in 1954 verschillende werkzaamheden uitgevoerd; o.a. werden de vitrines op de parterre opnieuw geschil derd, waardoor zij weer een frisse aanblik bieden. De zoogdierenzaal werd voorzien van nieuwe vitri nes. In deze zaal is een proef genomen met de syste matische opstelling der zoogdieren. Ook dit jaar werd de collectie weer met belangrijke aanwinsten verrijkt; deze aanwinsten werden zowel door aankoop als door schenking verkregen; de meest waardevolle schenking was die van Prof. Dr E. J. Slijper, hoogleraar-directeur van het Zoölogisch La boratorium te Amsterdam, nl. een cadaver van een wolf. Eveneens werd de ethnografische afdeling verrijkt door de aankoop van een groot aantal gebruiksvoor werpen uit Marokko, een gebied waarvan het Museum tot op heden bijna niets bezat. Het filmarchief werd weer belangrijk uitgebreid met nieuwe films op biologisch, ethnografisch en geo logisch gebied. Voornamelijk werden vogelfilms, een vtokaanfilm en films over Suriname, de Nederlandse Antillen en Indonesië aangekocht. )p bescheiden schaal wordt door scholen voor U-I en m.o. gebruik gemaakt van de mogelijkheid filr s van het Museum te lenen. ‘e verzameling filmstrips werd op grote schaal uit gei eid, zowel door aankopen als door vervaardiging m t igen atelier. Van de zijde der scholen is grote be langstelling voor deze filmstrips, zodat vele aanvragen voi het lenen van filmstrips en projectoren bij het Mu eum binnenkomen. In de loop van dit jaar hebben enige voorlichtings diensten van ambassades films in bruikleen aan het Museum gegeven. Voorstellingen met deze films vin den regelmatig plaats, o.a. worden enkele films bij de museumlessen gebruikt. Wat de opberging van de in depót zijnde collecties betreft, kan medegedeeld worden, dat deze op ver antwoorde wijze is geschied in het perceel Gouden- regenstraat 36. Op 25 Mei 1954 is de verkeerstuin, die door de Dienst der Gemeentewerken naast het Museum is aangelegd, officieel geopend. Hoewel men tot op heden nog in bescheiden mate gebruik heeft gemaakt van de verkeerstuin, zal in de loop van het nieuwe schooljaar een les „Practisch Verkeersonderwijs” aan de lesrooster worden toegevoegd, zodat naast de theo retische ook de practische les gegeven zal worden. Er zullen, indien deze practische les volledig wil slagen, diverse attributen moeten worden aangeschaft. Aangezien in bepaalde kerkelijke en onderwijs kringen de behoefte aan een afdeling over het land van de Bijbel in het Museum voor het Onderwijs ge voeld werd, is in de loop van dit jaar een commissie samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Protestant-Christelijke, Rooms-Katholieke en Israëlie- tische kerkgenootschappen, welke zich bezig houdt met vraagstukken betrekking hebbende op eventueel mogelijke tegemoetkoming aan de behoefte, waarbij de Commissie hoopt medewerking van het Gemeente bestuur te verkrijgen, omdat het een algemeen onder- wijsbelang betreft. Opgemerkt dient nog te worden dat het werk om de blinden in aanraking met de natuur te brengen, ook in 1954 de aandacht had. Een excursie met een groep blinden werd gemaakt naar het vogeleiland „De Beer”. Aan deze excursie was een les over de vogels en vogelgeluiden in het Museum voorafgegaan. Commissie van Advies. Personeel. Directeur Gebouw en verzamelingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 612